รายชื่อรพ.สต.ในจังหวัดขอนแก่น ณ ปี 2564 ข้อมูลจากกลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เว็บไซต์รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
รหัสอำเภอรหัสตำบลรหัส 5 หลักชื่อ
01-เมืองขอนแก่น02-สำราญ04248รพ.สต.สำราญ
01-เมืองขอนแก่น02-สำราญ04249รพ.สต.บ้านโคก
01-เมืองขอนแก่น03-โคกสี04250รพ.สต.โคกสี
01-เมืองขอนแก่น04-ท่าพระ04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
01-เมืองขอนแก่น04-ท่าพระ04252รพ.สต.ท่าพระ
01-เมืองขอนแก่น05-บ้านทุ่ม04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
01-เมืองขอนแก่น06-เมืองเก่า04254รพ.สต.เมืองเก่า
01-เมืองขอนแก่น06-เมืองเก่า04255รพ.สต.บ้านดอนบม
01-เมืองขอนแก่น07-พระลับ04256รพ.สต.บ้านผือ
01-เมืองขอนแก่น07-พระลับ04257รพ.สต.พระลับ
01-เมืองขอนแก่น08-สาวะถี04258รพ.สต.สาวะถี
01-เมืองขอนแก่น08-สาวะถี04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
01-เมืองขอนแก่น09-บ้านหว้า04260รพ.สต.บ้านหว้า
01-เมืองขอนแก่น10-บ้านค้อ04261รพ.สต.บ้านค้อ
01-เมืองขอนแก่น10-บ้านค้อ04262รพ.สต.บ้านซำจาน
01-เมืองขอนแก่น11-แดงใหญ่04263รพ.สต.แดงใหญ่
01-เมืองขอนแก่น12-ดอนช้าง04264รพ.สต.ดอนช้าง
01-เมืองขอนแก่น13-ดอนหัน04265รพ.สต.ดอนหัน
01-เมืองขอนแก่น13-ดอนหัน04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก
01-เมืองขอนแก่น14-ศิลา04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง
01-เมืองขอนแก่น14-ศิลา04268รพ.สต.ศิลา
01-เมืองขอนแก่น15-บ้านเป็ด04269รพ.สต.บ้านเป็ด
01-เมืองขอนแก่น16-หนองตูม04270รพ.สต.หนองตูม
01-เมืองขอนแก่น17-บึงเนียม04271รพ.สต.บึงเนียม
01-เมืองขอนแก่น18-โนนท่อน04272รพ.สต.โนนท่อน
02-บ้านฝาง01-หนองบัว04273รพ.สต.หนองบัว
02-บ้านฝาง02-ป่าหวายนั่ง04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง
02-บ้านฝาง03-โนนฆ้อง04275รพ.สต.โนนฆ้อง
02-บ้านฝาง04-บ้านเหล่า04276รพ.สต.บ้านเหล่า
02-บ้านฝาง04-บ้านเหล่า13896รพ.สต.บ้านแดง
02-บ้านฝาง05-ป่ามะนาว04277รพ.สต.ป่ามะนาว
02-บ้านฝาง06-บ้านฝาง15011รพ.สต.บ้านแก่นเท่า
02-บ้านฝาง07-โคกงาม04278รพ.สต.โคกงาม
03-พระยืน01-พระยืน13897รพ.สต.พระยืน
03-พระยืน02-พระบุ04279รพ.สต.พระบุ
03-พระยืน03-บ้านโต้น04280รพ.สต.บ้านโต้น
03-พระยืน04-หนองแวง04281รพ.สต.หนองแวง
03-พระยืน05-ขามป้อม04282รพ.สต.ขามป้อม
04-หนองเรือ01-หนองเรือ04283รพ.สต.หนองเรือ
04-หนองเรือ02-บ้านเม็ง04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่
04-หนองเรือ02-บ้านเม็ง04285รพ.สต.บ้านเม็ง
04-หนองเรือ03-บ้านกง04286รพ.สต.บ้านกง
04-หนองเรือ04-ยางคำ04287รพ.สต.ยางคำ
04-หนองเรือ05-จระเข้04288รพ.สต.จระเข้
04-หนองเรือ06-โนนทอง04289รพ.สต.โนนทอง
04-หนองเรือ06-โนนทอง04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ
04-หนองเรือ07-กุดกว้าง04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ
04-หนองเรือ07-กุดกว้าง04292รพ.สต.กุดกว้าง
04-หนองเรือ08-โนนทัน04293รพ.สต.โนนทัน
04-หนองเรือ08-โนนทัน13898รพ.สต.บ้านหว้า
04-หนองเรือ09-โนนสะอาด04294รพ.สต.โนนสะอาด
04-หนองเรือ09-โนนสะอาด04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์
04-หนองเรือ10-บ้านผือ04296รพ.สต.บ้านผือ
05-ชุมแพ01-ชุมแพ04297รพ.สต.บ้านมาลา
05-ชุมแพ02-โนนหัน04298รพ.สต.โนนหัน
05-ชุมแพ03-นาหนองทุ่ม04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม
05-ชุมแพ03-นาหนองทุ่ม14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม
05-ชุมแพ04-โนนอุดม04300รพ.สต.โนนอุดม
05-ชุมแพ05-ขัวเรียง04301รพ.สต.ขัวเรียง
05-ชุมแพ05-ขัวเรียง15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง
05-ชุมแพ06-หนองไผ่04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่
05-ชุมแพ06-หนองไผ่04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง
05-ชุมแพ07-ไชยสอ04304รพ.สต.ไชยสอ
05-ชุมแพ08-วังหินลาด04305รพ.สต.วังหินลาด
05-ชุมแพ09-นาเพียง04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้
05-ชุมแพ09-นาเพียง04307รพ.สต.บ้านหนองผือ
05-ชุมแพ09-นาเพียง04308รพ.สต.นาเพียง
05-ชุมแพ10-หนองเขียด04309รพ.สต.หนองเขียด
05-ชุมแพ11-หนองเสาเล้า04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
05-ชุมแพ12-โนนสะอาด04311รพ.สต.โนนสะอาด
06-สีชมพู01-สีชมพู04312รพ.สต.สีชมพู
06-สีชมพู02-ศรีสุข04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม
06-สีชมพู02-ศรีสุข13900รพ.สต.ศรีสุข
06-สีชมพู03-นาจาน04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน
06-สีชมพู03-นาจาน04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา
06-สีชมพู05-ซำยาง04316รพ.สต.ซำยาง
06-สีชมพู06-หนองแดง04317รพ.สต.หนองแดง
06-สีชมพู07-ดงลาน04318รพ.สต.อ่างทอง
06-สีชมพู07-ดงลาน04319รพ.สต.บ้านซำจำปา
06-สีชมพู08-บริบูรณ์04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์
06-สีชมพู08-บริบูรณ์04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู
06-สีชมพู09-บ้านใหม่04322รพ.สต.บ้านใหม่
06-สีชมพู10-ภูห่าน04323รพ.สต.ภูห่าน
07-น้ำพอง01-น้ำพอง04324รพ.สต.น้ำพอง
07-น้ำพอง02-วังชัย04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
07-น้ำพอง03-หนองกุง04326รพ.สต.หนองกุง
07-น้ำพอง04-บัวใหญ่04327รพ.สต.บัวใหญ่
07-น้ำพอง05-สะอาด04328รพ.สต.บ้านคำบง
07-น้ำพอง05-สะอาด13901รพ.สต.สะอาด
07-น้ำพอง06-ม่วงหวาน04329รพ.สต.ม่วงหวาน
07-น้ำพอง06-ม่วงหวาน13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ
07-น้ำพอง07-บ้านขาม04331รพ.สต.บ้านขาม
07-น้ำพอง07-บ้านขาม04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่
07-น้ำพอง08-บัวเงิน04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่
07-น้ำพอง08-บัวเงิน04334รพ.สต.บัวเงิน
07-น้ำพอง09-ทรายมูล04335รพ.สต.ทรายมูล
07-น้ำพอง09-ทรายมูล04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า
07-น้ำพอง10-ท่ากระเสริม04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
07-น้ำพอง10-ท่ากระเสริม04337รพ.สต.ท่ากระเสริม
07-น้ำพอง11-พังทุย04338รพ.สต.กุดพังทุย
07-น้ำพอง12-กุดน้ำใส04339รพ.สต.กุดน้ำใส
08-อุบลรัตน์01-โคกสูง04340รพ.สต.โคกสูง
08-อุบลรัตน์01-โคกสูง14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์
08-อุบลรัตน์02-บ้านดง04341รพ.สต.บ้านดง
08-อุบลรัตน์02-บ้านดง04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย
08-อุบลรัตน์04-นาคำ04343รพ.สต.นาคำ
08-อุบลรัตน์05-ศรีสุขสำราญ04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ
08-อุบลรัตน์06-ทุ่งโป่ง04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง
08-อุบลรัตน์06-ทุ่งโป่ง14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง
09-กระนวน02-หนองกุงใหญ่04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่
09-กระนวน02-หนองกุงใหญ่04347รพ.สต.บ้านหนองโอง
09-กระนวน05-ห้วยโจด04348รพ.สต.ห้วยโจด
09-กระนวน05-ห้วยโจด04349รพ.สต.บ้านโนนสัง
09-กระนวน06-ห้วยยาง04350รพ.สต.ห้วยยาง
09-กระนวน06-ห้วยยาง04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์
09-กระนวน07-บ้านฝาง04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง
09-กระนวน07-บ้านฝาง15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
09-กระนวน09-ดูนสาด04353รพ.สต.ดูนสาด
09-กระนวน10-หนองโน04354รพ.สต.หนองโน
09-กระนวน11-น้ำอ้อม04355รพ.สต.น้ำอ้อม
09-กระนวน12-หัวนาคำ04356รพ.สต.หัวนาคำ
10-บ้านไผ่01-บ้านไผ่04357รพ.สต.บ้านไผ่
10-บ้านไผ่02-ในเมือง04358รพ.สต.ในเมือง
10-บ้านไผ่05-เมืองเพีย04359รพ.สต.บ้านละว้า
10-บ้านไผ่05-เมืองเพีย04360รพ.สต.เมืองเพีย
10-บ้านไผ่09-บ้านลาน04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น
10-บ้านไผ่09-บ้านลาน04362รพ.สต.บ้านลาน
10-บ้านไผ่10-แคนเหนือ04363รพ.สต.แคนเหนือ
10-บ้านไผ่11-ภูเหล็ก04364รพ.สต.ภูเหล็ก
10-บ้านไผ่13-ป่าปอ04365รพ.สต.ป่าปอ
10-บ้านไผ่14-หินตั้ง04366รพ.สต.หินตั้ง
10-บ้านไผ่16-หนองน้ำใส04367รพ.สต.หนองน้ำใส
10-บ้านไผ่16-หนองน้ำใส04368รพ.สต.บ้านนาโน
10-บ้านไผ่17-หัวหนอง04369รพ.สต.หัวหนอง
11-เปือยน้อย02-วังม่วง04370รพ.สต.วังม่วง
11-เปือยน้อย03-ขามป้อม04371รพ.สต.ขามป้อม
11-เปือยน้อย04-สระแก้ว04372รพ.สต.สระแก้ว
12-พล01-เมืองพล04373รพ.สต.เมืองพล
12-พล03-โจดหนองแก04374รพ.สต.โจดหนองแก
12-พล04-เก่างิ้ว04375รพ.สต.เก่างิ้ว
12-พล05-หนองมะเขือ04376รพ.สต.หนองมะเขือ
12-พล06-หนองแวงโสกพระ04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
12-พล07-เพ็กใหญ่04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
12-พล08-โคกสง่า04379รพ.สต.โคกสง่า
12-พล09-หนองแวงนางเบ้า04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า
12-พล09-หนองแวงนางเบ้า04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย
12-พล10-ลอมคอม04382รพ.สต.ลอมคอม
12-พล11-โนนข่า04383รพ.สต.โนนข่า
12-พล12-โสกนกเต็น04384รพ.สต.โสกนกเต็น
12-พล13-หัวทุ่ง04385รพ.สต.หัวทุ่ง
13-แวงใหญ่01-คอนฉิม04386รพ.สต.คอนฉิม
13-แวงใหญ่02-ใหม่นาเพียง04387รพ.สต.บ้านหนองแดง
13-แวงใหญ่02-ใหม่นาเพียง04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง
13-แวงใหญ่03-โนนทอง04389รพ.สต.โนนทอง
13-แวงใหญ่05-โนนสะอาด04390รพ.สต.โนนสะอาด
14-แวงน้อย02-ก้านเหลือง04391รพ.สต.ก้านเหลือง
14-แวงน้อย03-ท่านางแนว04392รพ.สต.ท่านางแนว
14-แวงน้อย04-ละหานนา04393รพ.สต.ละหานนา
14-แวงน้อย05-ท่าวัด04394รพ.สต.ท่าวัด
14-แวงน้อย06-ทางขวาง04395รพ.สต.ทางขวาง
15-หนองสองห้อง01-หนองสองห้อง04396รพ.สต.หนองสองห้อง
15-หนองสองห้อง02-คึมชาด04397รพ.สต.คึมชาด
15-หนองสองห้อง03-โนนธาตุ04398รพ.สต.บ้านโนนแต้
15-หนองสองห้อง03-โนนธาตุ04399รพ.สต.โนนธาตุ
15-หนองสองห้อง04-ตะกั่วป่า04400รพ.สต.ตะกั่วป่า
15-หนองสองห้อง05-สำโรง04401รพ.สต.สำโรง
15-หนองสองห้อง06-หนองเม็ก04402รพ.สต.หนองเม็ก
15-หนองสองห้อง07-ดอนดู่04403รพ.สต.ดอนดู่
15-หนองสองห้อง08-ดงเค็ง04404รพ.สต.ดงเค็ง
15-หนองสองห้อง09-หันโจด04405รพ.สต.หันโจด
15-หนองสองห้อง10-ดอนดั่ง04406รพ.สต.ดอนดั่ง
15-หนองสองห้อง11-วังหิน04407รพ.สต.วังหิน
15-หนองสองห้อง12-หนองไผ่ล้อม04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม
16-ภูเวียง01-บ้านเรือ04409รพ.สต.บ้านเรือ
16-ภูเวียง04-หว้าทอง04411รพ.สต.หว้าทอง
16-ภูเวียง05-กุดขอนแก่น04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
16-ภูเวียง06-นาชุมแสง04413รพ.สต.นาชุมแสง
16-ภูเวียง07-นาหว้า04414รพ.สต.นาหว้า
16-ภูเวียง10-หนองกุงธนสาร04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
16-ภูเวียง12-หนองกุงเซิน04417รพ.สต.หนองกุงเซิน
16-ภูเวียง13-สงเปือย04418รพ.สต.สงเปือย
16-ภูเวียง14-ทุ่งชมพู04419รพ.สต.ทุ่งชมพู
16-ภูเวียง16-ดินดำ04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ
16-ภูเวียง16-ดินดำ04422รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ
17-มัญจาคีรี02-สวนหม่อน04423รพ.สต.สวนหม่อน
17-มัญจาคีรี02-สวนหม่อน13903รพ.สต.บ้านกอก
17-มัญจาคีรี03-หนองแปน04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์
17-มัญจาคีรี03-หนองแปน04425รพ.สต.หนองแปน
17-มัญจาคีรี04-โพนเพ็ก04426รพ.สต.โพนเพ็ก
17-มัญจาคีรี05-คำแคน04427รพ.สต.บ้านหนองขาม
17-มัญจาคีรี05-คำแคน04428รพ.สต.คำแคน
17-มัญจาคีรี06-นาข่า04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง
17-มัญจาคีรี06-นาข่า04430รพ.สต.นาข่า
17-มัญจาคีรี07-นางาม04431รพ.สต.นางาม
17-มัญจาคีรี10-ท่าศาลา04432รพ.สต.ท่าศาลา
18-ชนบท02-กุดเพียขอม04433รพ.สต.บ้านนาฝาย
18-ชนบท03-วังแสง04434รพ.สต.วังแสง
18-ชนบท03-วังแสง04435รพ.สต.บ้านโนนข่า
18-ชนบท04-ห้วยแก04436รพ.สต.ห้วยแก
18-ชนบท05-บ้านแท่น04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น
18-ชนบท05-บ้านแท่น04438รพ.สต.บ้านแท่น
18-ชนบท06-ศรีบุญเรือง04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย
18-ชนบท06-ศรีบุญเรือง04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง
18-ชนบท07-โนนพะยอม04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่
18-ชนบท07-โนนพะยอม04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม
18-ชนบท08-ปอแดง04443รพ.สต.ปอแดง
19-เขาสวนกวาง01-เขาสวนกวาง04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
19-เขาสวนกวาง02-ดงเมืองแอม04445รพ.สต.ดงเมืองแอม
19-เขาสวนกวาง02-ดงเมืองแอม04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ
19-เขาสวนกวาง03-นางิ้ว04447รพ.สต.นางิ้ว
19-เขาสวนกวาง04-โนนสมบูรณ์04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย
19-เขาสวนกวาง04-โนนสมบูรณ์04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์
20-ภูผาม่าน01-โนนคอม04450รพ.สต.โนนคอม
20-ภูผาม่าน01-โนนคอม04451รพ.สต.บ้านท่าขาม
20-ภูผาม่าน02-นาฝาย04452รพ.สต.นาฝาย
20-ภูผาม่าน04-วังสวาบ04453รพ.สต.วังสวาบ
20-ภูผาม่าน04-วังสวาบ14885รพ.สต.บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ
20-ภูผาม่าน05-ห้วยม่วง04454รพ.สต.บ้านโนนสะอาด
21-ซำสูง01-กระนวน04455รพ.สต.กระนวน
21-ซำสูง02-คำแมด04456รพ.สต.คำแมด
21-ซำสูง03-บ้านโนน04457รพ.สต.บ้านโนน
21-ซำสูง04-คูคำ04458รพ.สต.คูคำ
21-ซำสูง05-ห้วยเตย04459รพ.สต.ห้วยเตย
22-โคกโพธิ์ไชย01-บ้านโคก04460รพ.สต.บ้านโคก
22-โคกโพธิ์ไชย02-โพธิ์ไชย04461รพ.สต.โพธิ์ไชย
22-โคกโพธิ์ไชย03-ซับสมบูรณ์04462รพ.สต.ซับสมบูรณ์
22-โคกโพธิ์ไชย04-นาแพง04463รพ.สต.นาแพง
23-หนองนาคำ01-กุดธาตุ04464รพ.สต.กุดธาตุ
23-หนองนาคำ01-กุดธาตุ04465รพ.สต.บ้านหนองแวง
23-หนองนาคำ02-บ้านโคก04466รพ.สต.บ้านโคก
23-หนองนาคำ03-ขนวน04467รพ.สต.ขนวน
23-หนองนาคำ03-ขนวน04468รพ.สต.บ้านหนองกุง
24-บ้านแฮด01-บ้านแฮด04469รพ.สต.บ้านแฮด
24-บ้านแฮด01-บ้านแฮด04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย
24-บ้านแฮด02-โคกสำราญ04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ
24-บ้านแฮด02-โคกสำราญ04472รพ.สต.บ้านดง
24-บ้านแฮด02-โคกสำราญ14881รพ.สต.โคกสำราญ
24-บ้านแฮด03-โนนสมบูรณ์04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์
24-บ้านแฮด04-หนองแซง04474รพ.สต.หนองแซง
25-โนนศิลา01-โนนศิลา04475รพ.สต.โนนศิลา
25-โนนศิลา02-หนองปลาหมอ04479รพ.สต.หนองปลาหมอ
25-โนนศิลา03-บ้านหัน04476รพ.สต.บ้านวังยาว
25-โนนศิลา03-บ้านหัน04477รพ.สต.บ้านหัน
25-โนนศิลา04-เปือยใหญ่04478รพ.สต.เปือยใหญ่
25-โนนศิลา05-โนนแดง04480รพ.สต.โนนแดง
29-เวียงเก่า01-ในเมือง04410รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น
29-เวียงเก่า02-เมืองเก่าพัฒนา04420รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา
29-เวียงเก่า03-เขาน้อย04415รพ.สต.เขาน้อย
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post การพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันเข้ารับบริการ (Authentication Code)
Next post หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : สิทธิของคนไทย