กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการให้การรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ที่สถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานที่อื่นที่สถานพยาบาลของทางราชการได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ จึงได้กำหนดแนวทางการให้การรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ที่บ้าน (Home Isolation) หรือในสถานที่อื่น ๆ (Community Isolation) ระหว่างรอเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ประกอบกับได้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่กระตุ้นการเกิดหลอดเลือดอุดตันจากภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน (Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VT) เพื่อพิจารณาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลกรณีดังกล่าว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไข การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (ฉบับที่ ๓) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพระยืน
การบันทึกเบิกกรณี COVID กรณีแรงงานต่างด้าว สิทธิประกันสังคม Next post การบันทึกเบิกกรณี COVID กรณีแรงงานต่างด้าว สิทธิประกันสังคม