แนวทางเบิกจ่ายตรง อปท.

แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการฯและเอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมและขั้นตอนส่งข้อมูลเบิกผ่านระบบ E-Claim

ตรวจสอบรายชื่อและวันที่อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ