รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 2566

1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บุคลากรเป็นมืออาชีพ บริหารด้วยความทันสมัย และธรรมาภิบาล

2.เป้าประสงค์ที่ 9

หน่วยงานสาธารณสุขมีความเข้มแข็งทางการเงินบนฐานธรรมาภิบาล

3.รหัสตัวชี้วัด

K405

4.ชื่อตัวชี้วัด

โรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

5.เกณฑ์

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การดำเนินการ ระดับ 4 ขึ้นไป ทุกแห่ง

6.ค่าน้ำหนัก

3

7.คำนิยาม

 • ส่วนที่ 1 ใช้เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป. และกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. ดังนี้
  • ๑. จัดตั้งงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล(ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ ว ๑๗๐๗ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐)
   • ๑.๑ มีคำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Audit Chart เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเวชระเบียน
   • ๑.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลของหน่วยงาน
  • ๒. การบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล
   • ๒.๑ การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
   • ๒.๒ การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง
   • ๒.๓ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ส่งรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ให้กับงานบัญชี
   • ๒.๔ รายงานสรุปผลการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิกรมบัญชีกลาง
  • ๓. กระบวนการเร่งรัดติดตามการเรียกเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
   • ๓.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระและผู้รับผิดชอบการรับชำระหนี้ แยกออกจากกัน
   • ๓.๒ มีการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้เป็นลายลักษณ์ อักษรชัดเจน
 • ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) น้ำหนักเน้นในเรื่องต่อไปนี้
  • 2.1 ประเมินการดำเนินงานในตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators)
   • 1) การบริหารแผนทางการเงิน(Planfin)เปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลต่าง บวกหรือลบไม่เกิน 5%
    • – มิติรายได้
    • – มิติค่าใช้จ่าย
   • 2) การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน
    • – ระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้ายา&เวชภัณฑ์มิใช่ยา ≤ 90 วัน หรือ ≤ 180 วัน
    • – ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิ UC ≤60 วัน
    • – ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิข้าราชการ ≤60 วัน
    • – การบริหารสินคงคลัง (Inventory Management) ≤ 60 วัน ยกเว้น รพ.พื้นที่เกาะ ≤ 90 วัน
   • 3) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย
    • – Unit Cost for OP
    • – Unit Cost for IP
    • – LC ค่าแรงบุคลากร
    • – MC ค่ายา
    • – MC ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
    • – MC ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์
   • 4) คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น
   • 5) ผลผลิต (Productivity) เป็นที่ยอมรับ
    • – อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน ≥ 80 %
    • – Sum of AdjRW เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. หรือ เพิ่มขึ้น 5 %
  • 2.2 ตัวชี้วัดผลลัพท์การดำเนินงาน (Operating Indicators)
   • 1) ความสามารถในการทำกำไร
    • – ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Margin)
    • – อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset)
    • – ผลกำไรขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อม (EBITDA) ≥0
   • 2) การวัดสภาพคล่องทางการเงิน
    • – ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital) ≥0
    • – Cash Ratio ≥0.8

8.เกณฑ์เป้าหมาย

9.วัตถุประสงค์

โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในจังหวัดขอนแก่น มีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีความเสี่ยงด้านการเงิน (ระดับ 4-7) ศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ

10.กลุ่มเป้าหมาย

โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 แห่ง

11.วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ตามรอบประเมินผล CUP 2 ครั้ง/ปี โดยกำกับติดตามข้อมูล ผ่านกระบวนการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด และผลงานตามแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

12.แหล่งข้อมูล

โรงพยาบาลที่รับการตรวจประเมิน กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สป. และกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ สป.สธ.

13.รายการข้อมูล

 1. สรุปผลการประเมินมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) จากหน้าเว็บไซต์กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สป.
 2. งบทางการเงิน จากงบทดลอง และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน
  ของโรงพยาบาล
 3. รายงานการประชุม และรายงานที่กำหนดให้ส่งจังหวัด

14.สูตรคำนวณตัวชี้วัด

 • คะแนนประเมินมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. เว็บไซต์ https://iad.moph.go.th คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) รายไตรมาส ในเว็บไซต์ http://hfo.cfo.in.th ไตรมาสล่าสุด คะแนนเต็ม 100 คะแนน

15.ระยะเวลาประเมินผล 2 ครั้ง/ปี

 • รอบที่ 1 เดือน…………………………….. พ.ศ. 2566
 • รอบที่ 2 เดือน………………………………พ.ศ. 2566
 • (ตามที่ กลุ่มงาน พนย.กำหนด)

16.เกณฑ์การประเมิน

: องค์ประกอบการประเมินข้อมูล 2 ส่วน (ส่วนที่ 1 = 100 คะแนน ส่วนที่ 2 = 100 คะแนน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 ใช้เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป. และกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตามการประเมินโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 1
 • ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) คะแนนเต็ม 100 คะแนนโดยให้คะแนนตามผลการประเมิน โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ 2 ดังนี้
เกรดเกรด Aเกรด Bเกรด Cเกรด Dเกรด F
คะแนนที่ได้10080706050

นำคะแนนที่ได้ทั้ง2ส่วน มาบวกกันแล้วหาร 2 เพื่อวัดระดับการดำเนินงาน

17.วิธีการประเมิน

คะแนนที่ได้แบ่งระดับการดำเนินการเป็น 5 ระดับ   ตามคะแนนดังนี้

ระดับ 1ระดับ 2ระดับ 3ระดับ 4ระดับ 5
65-6970-7475-7980-8485 ขึ้นไป

เกณฑ์การดำเนินการปี 2566 จำนวนโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การดำเนินการ ระดับ 5  ขึ้นไป 12 แห่ง และเป้าหมาย ในปีต่อๆ ไป  ดังนี้

ปีงบประมาณ 66ปีงบประมาณ 67ปีงบประมาณ 68ปีงบประมาณ 69
12 แห่ง16 แห่ง20 แห่ง24 แห่ง

18.รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2563-2565)

จากผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ  ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. (เว็บไซต์ https://iad.moph.go.th)  และผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) ที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.(เว็บไซต์ https://hfo.moph.go.th) คำนวณผลการดำเนินดังนี้

Baseline data
(ปี 2565 ไตรมาส 3)
หน่วยวัดผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
256325642565
ร้อยละ 26.92 (7 แห่ง)จำนวน รพ.ร้อยละ 15.38 (4 แห่ง)ร้อยละ 15.38 (4 แห่ง)ร้อยละ 26.92 (7 แห่ง)

วิธีการรายงาน

 1. ตามรอบประเมินผล CUP 2 ครั้ง/ปี โดยโรงพยาบาลประเมินตนเองตาม เอกสารประกอบการประเมิน พร้อมส่งให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ขอนแก่น ก่อนออกประเมินจริง
  • รอบที่ 1 ภายในวันที่ ……. เดือน……………..2566
  • รอบที่ 2 ภายในวันที่…….. เดือน……………. 2566 (ตามที่กลุ่มงาน พนย.กำหนด)
 2. ใช้ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. และผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS) ที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคำนวณ และเผยแพร่
 3. ประเมินให้คะแนน CUP ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ในรอบที่ 2/2566

หมายเหตุ

รอบที่ 1 ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 1/2566
รอบที่ 2 ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2/2566 หรือไตรมาส 3/2566

19.รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานปี 2565 แยกเป็นรายอำเภอ

รหัสชื่อหน่วยบริการคะแนน EIA 65ผลประเมิน TPS-Q3-65คิดคะแนน   จากผลTPSรวมคะแนน
2 ส่วนแล้วหาร 2
ระดับการดำเนินการ
10670รพ.ขอนแก่น100.00D60.00          80.00 ระดับ 4
10995รพ.บ้านฝาง80.00C70.00          75.00 ระดับ 3
10996รพ.พระยืน100.00B80.00          90.00 ระดับ 5
10997รพ.หนองเรือ86.67A100.00          93.34 ระดับ 5
10998รพ.ชุมแพ93.75C70.00          81.88 ระดับ 4
10999รพ.สีชมพู100.00C70.00          85.00 ระดับ 5
11000รพ.น้ำพอง93.33C70.00          81.67 ระดับ 4
11001รพ.อุบลรัตน์100.00D60.00          80.00 ระดับ 4
11002รพ.บ้านไผ่93.33B80.00          86.67 ระดับ 5
11003รพ.เปือยน้อย73.33D60.00          66.67 ระดับ 1
11004รพ.พล100.00A100.00        100.00 ระดับ 5
11005รพ.แวงใหญ่100.00B80.00          90.00 ระดับ 5
11006รพ.แวงน้อย100.00A100.00        100.00 ระดับ 5
11007รพ.หนองสองห้อง86.67C70.00          78.34 ระดับ 3
11008รพ.ภูเวียง80.00C70.00          75.00 ระดับ 3
11009รพ.มัญจาคีรี73.33F50.00          61.67 ระดับ 0
11010รพ.ชนบท93.33C70.00          81.67 ระดับ 4
11011รพ.เขาสวนกวาง46.67D60.00          53.34 ระดับ 0
11012รพ.ภูผาม่าน86.67F50.00          68.34 ระดับ 1
11445รพร.กระนวน86.67B80.00          83.34 ระดับ 4
12275รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น93.75C70.00          81.88 ระดับ 4
14132รพ.ซำสูง86.67C70.00          78.34 ระดับ 3
77649รพ.หนองนาคำ80.00C70.00          75.00 ระดับ 3
77650รพ.เวียงเก่า80.00F50.00          65.00 ระดับ 1
77651รพ.โคกโพธิ์ไชย86.67A100.00          93.34 ระดับ 5
77652รพ.โนนศิลา73.33D60.00          66.67 ระดับ 1

20.ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

 • 20.1 ชื่อ-สกุล นางบัวลักษณ์ จันทระ
  • ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
  • โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 160 161
  • โทรสาร 043-224037
 • 20.2 ชื่อ-สกุล นายชัชวาลย์ มุ่งแสง
  • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  • โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 160 161
  • โทรสาร 043-224037
 • 20.3 ชื่อ-สกุล นางมลิวรรณ มะลิต้น
  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • โทรศัพท์ 043-221125 ต่อ 153

เอกสารประกอบตัวชี้วัด