ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอภูเวียง แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01เรือบ้านเรือภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04409รพ.สต.บ้านเรือ
02เรือบ้านเรือภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04409รพ.สต.บ้านเรือ
03หนองแสงบ้านเรือภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04409รพ.สต.บ้านเรือ
04โคกสง่าบ้านเรือภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04409รพ.สต.บ้านเรือ
05โคกโก่งบ้านเรือภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04409รพ.สต.บ้านเรือ
06สวนกล้วยบ้านเรือภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04409รพ.สต.บ้านเรือ
07ห้วยชันบ้านเรือภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04409รพ.สต.บ้านเรือ
08ใหม่สุขสันต์บ้านเรือภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04409รพ.สต.บ้านเรือ
09เรือบ้านเรือภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04409รพ.สต.บ้านเรือ
01หว้าทองหว้าทองภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04411รพ.สต.หว้าทอง
02พระบาทหว้าทองภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04411รพ.สต.หว้าทอง
03ห้วยบงหว้าทองภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04411รพ.สต.หว้าทอง
04โคกกลางหว้าทองภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04411รพ.สต.หว้าทอง
05หนองผักแว่นหว้าทองภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04411รพ.สต.หว้าทอง
06โป่งสังข์หว้าทองภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04411รพ.สต.หว้าทอง
07กุดหินหว้าทองภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04411รพ.สต.หว้าทอง
08หว้าทองหว้าทองภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04411รพ.สต.หว้าทอง
01ค้อกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
02กุดขอนแก่นกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
03ใคร่นุ่นกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
04หนองโพนกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
05หัวนาหม่อกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
06กุดขอนแก่นกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
07หนองโพนน้อยกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
08โนนสำราญกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
09เลิงแสงกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
10โป่งแดงกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
11ดอนหันกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
12ค้อกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
13แก่นพัฒนากุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
14โพนพัฒนากุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
15ค้อกุดขอนแก่นภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04412รพ.สต.กุดขอนแก่น
01นาชุมแสงนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
02หนองทุ่มนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
03หนองย่างแลนนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
04กุดน้ำใสนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
05หัวฝายนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
06หนองขามนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
07บุ่งแสงนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
08หนองลุมพุกนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
09โนนรังนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
10นาชุมแสงนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
11ชัยมงคลนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
12หัวฝายนาชุมแสงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04413รพ.สต.นาชุมแสง
01นาหว้านาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
02โนนสมบูรณ์นาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
03ห้วยชันนาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
04คำใหญ่นาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
05โนนสะอาดนาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
06โนนอุดมนาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
07โนนกระเดานาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
08หนองโนนาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
09โสกห้างนาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
10โนนสว่างนาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
11นาเจริญนาหว้าภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04414รพ.สต.นาหว้า
01หนองกุงธนสารหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
02หนองกุงธนสารหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
03โคกสหกรณ์หนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
04หันหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
05โนนสวรรค์หนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
06นาเพียงหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
07โคกไม้งามหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
08วังขอนแดงหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
09หนองบอนหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
10ห้วยแคนหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
11โนนคูณหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
12หนองกุงธนสารหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
13เทพรักษาหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
14หันหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
15วังขอนแดงหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
16หนองกุงธนสารหนองกุงธนสารภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร
01หนองกุงเซินหนองกุงเซินภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04417รพ.สต.หนองกุงเซิน
02หนองโนหนองกุงเซินภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04417รพ.สต.หนองกุงเซิน
03โนนพัฒนาหนองกุงเซินภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04417รพ.สต.หนองกุงเซิน
04หนองกระเดาหนองกุงเซินภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04417รพ.สต.หนองกุงเซิน
05หนองกระแหล่งหนองกุงเซินภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04417รพ.สต.หนองกุงเซิน
06โนนศิลาหนองกุงเซินภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04417รพ.สต.หนองกุงเซิน
07โนนม่วงหนองกุงเซินภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04417รพ.สต.หนองกุงเซิน
08หนองกุงเซินหนองกุงเซินภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04417รพ.สต.หนองกุงเซิน
09น้ำเซินหนองกุงเซินภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04417รพ.สต.หนองกุงเซิน
01สงเปือยสงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
02ท่าเสี้ยวสงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
03โนนตุ่นสงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
04หนองกลางสงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
05ห้วยทรายสงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
06อ่างศิลาสงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
07โคกไร่สงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
08ถ้ำแข้สงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
09โนนพันชาติสงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
10ธารทองสงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
11สงเปือยสงเปือยภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04418รพ.สต.สงเปือย
01ทุ่งชมพูทุ่งชมพูภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04419รพ.สต.ทุ่งชมพู
02ห้วยขี้หนูทุ่งชมพูภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04419รพ.สต.ทุ่งชมพู
03ดอนดู่ทุ่งชมพูภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04419รพ.สต.ทุ่งชมพู
04โคกสงเปือยทุ่งชมพูภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04419รพ.สต.ทุ่งชมพู
05กุดแคนทุ่งชมพูภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04419รพ.สต.ทุ่งชมพู
06หนองพลวงทุ่งชมพูภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04419รพ.สต.ทุ่งชมพู
07ดอนเพิ่มทุ่งชมพูภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04419รพ.สต.ทุ่งชมพู
08พระบาทโนนคูณทุ่งชมพูภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04419รพ.สต.ทุ่งชมพู
01ดินดำดินดำภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ
02หนองทุ่มดินดำภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ
03กุดดุกดินดำภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04422รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ
04กุดดุกดินดำภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04422รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ
05วังชัยดินดำภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04422รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ
06โนนสวรรค์ดินดำภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ
07ดินดำดินดำภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ
01นาก้านเหลืองภูเวียงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน11008รพ.ภูเวียง
02โคกพัฒนาภูเวียงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน11008รพ.ภูเวียง
03ดอนหันภูเวียงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน11008รพ.ภูเวียง
04ภูเวียงภูเวียงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน11008รพ.ภูเวียง
05บุ่งมะไฟภูเวียงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน11008รพ.ภูเวียง
06หนองหญ้าปล้องภูเวียงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน11008รพ.ภูเวียง
07โพนเพ็กภูเวียงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน11008รพ.ภูเวียง
08โพนเพ็กภูเวียงภูเวียง11008รพ.ภูเวียง07-รพ.ชุมชน11008รพ.ภูเวียง

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอภูผาม่าน
Next post เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ วันที่9ก.ค.64