พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสีชมพู

Views: 2967

ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอสีชมพู แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01โคกป่ากุงสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
02วังมนสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
03โนนสวรรค์สีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
04สีชมพูสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
05หนองตาไก้สีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
06ห้วยสายหนังสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
07โนนทองหลางสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
08ป่านสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
09โคกสูงสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
10จอมบึงสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
11ชมพูทองสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
12โนนไผ่งามสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
13โคกกลางสีชมพูสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04312รพ.สต.สีชมพู
01โคกไม้งามศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม
02ลอมไผ่ศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน13900รพ.สต.ศรีสุข
03โสกรังศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม
04ขมิ้นศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน13900รพ.สต.ศรีสุข
05โนนหัวนาศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน13900รพ.สต.ศรีสุข
06เก่าขามศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน13900รพ.สต.ศรีสุข
07กุดบัวศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม
08หินลาดทุ่งโพธิ์ศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน13900รพ.สต.ศรีสุข
09โคกกุงศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน13900รพ.สต.ศรีสุข
10โคกม่วงศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม
11โนนอุดมศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม
12พิศาลพัฒนาศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม
13ศรีสุขศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน13900รพ.สต.ศรีสุข
14วังทรายขาวศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน13900รพ.สต.ศรีสุข
15โคกเจริญศรีสุขสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน13900รพ.สต.ศรีสุข
01นาจานนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน
02หนองไฮนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน
03โนนว่านไฟนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน
04สี่แยกโนนหัวนานาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา
05โนนสำราญนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา
06วังโพนนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา
07ปากง่ามนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา
08หนองแสงนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา
09ท่าช้างนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา
10วังขอนยมนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน
11นาเจริญนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน
12หนองหญ้าขาวนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน
13โนนทันนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน
14นางามนาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน
15โนนหัวนานาจานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน
00วังเพิ่มวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
01วังเพิ่มวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
02บุ่งเม่นวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
03ปากห้วยฝางวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
04ท่าช้างวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
05นายมวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
06โนนหว้านไฟวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
07ห้วยทรายขาววังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
08หนองดู่วังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
09โสกหาดวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
10ทรายทองวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
11วังทองวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
12โนนสว่างวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
13หาดสวรรค์วังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
14ท่าช้างวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
15วังชมพูวังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
77หมู่ที่ 77วังเพิ่มสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน10999รพ.สีชมพู
00ซำยางซำยางสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04316รพ.สต.ซำยาง
01ซำยางซำยางสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04316รพ.สต.ซำยาง
02สารจอดซำยางสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04316รพ.สต.ซำยาง
03ร่องกลองซำยางสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04316รพ.สต.ซำยาง
04หนองขี้ควายซำยางสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04316รพ.สต.ซำยาง
05ตาดซำยางสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04316รพ.สต.ซำยาง
06ทรัพย์เจริญซำยางสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04316รพ.สต.ซำยาง
00หนองแดงหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
01หนองแดงหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
02หนองโกหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
03หนองทุ่มหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
04ซ่งหนองขามหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
05โคกจักจั่นหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
06สันติสุขหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
07โพธิ์ทองหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
08หนองขามหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
09มิตรสัมพันธ์หนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
10โพธิ์ชัยหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
11ห้วยโจดหนองแดงสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04317รพ.สต.หนองแดง
00ดงลานดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04318รพ.สต.อ่างทอง
01อ่างทองดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04318รพ.สต.อ่างทอง
02ซำจำปาดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04319รพ.สต.บ้านซำจำปา
03วังขอนแดงดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04319รพ.สต.บ้านซำจำปา
04นาอุดมดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04318รพ.สต.อ่างทอง
05หนองหญ้าปล้องดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04318รพ.สต.อ่างทอง
06ซำจำปาเหนือดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04319รพ.สต.บ้านซำจำปา
07อ่างทอง 1ดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04318รพ.สต.อ่างทอง
08ซำขามดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04319รพ.สต.บ้านซำจำปา
09ดงลานดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04318รพ.สต.อ่างทอง
10หาดทรายทองดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04319รพ.สต.บ้านซำจำปา
11เขาสัพยาดงลานสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04319รพ.สต.บ้านซำจำปา
00บริบูรณ์บริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์
01บริบูรณ์บริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์
02ท่าช้างน้อยบริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์
03พงษ์บริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์
04ผาน้ำเที่ยงบริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู
05ผาขามบริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู
06โนนประวัติบริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์
07โนนสวัสดิ์บริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์
08ผาสวรรค์บริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู
09เทพชมพูบริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู
10เทพประทานบริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู
11ผาสุขบริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู
12อุดมสุขบริบูรณ์สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู
00บ้านใหม่บ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
01ใหม่สามัคคีบ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
02โสกส้มกบบ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
03สวนสวรรค์บ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
04โสกจานนาดีบ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
05ศรีอุบลบ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
06คลองเจริญบ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
07คลองสมบูรณ์บ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
08เจริญสุขบ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
09เบ็ญจวัลย์บ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
10เทพรักษาบ้านใหม่สีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04322รพ.สต.บ้านใหม่
01หนองปลาซิวภูห่านสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04323รพ.สต.ภูห่าน
02หนองตาไก้ภูห่านสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04323รพ.สต.ภูห่าน
03โนนงามภูห่านสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04323รพ.สต.ภูห่าน
04ทุ่งเชือกภูห่านสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04323รพ.สต.ภูห่าน
05โนนสะอาดภูห่านสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04323รพ.สต.ภูห่าน
06โนนสูงภูห่านสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04323รพ.สต.ภูห่าน
07สว่างสามัคคีภูห่านสีชมพู10999รพ.สีชมพู07-รพ.ชุมชน04323รพ.สต.ภูห่าน

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *