1. นายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการ
 2. นายอดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองประธานกรรมการ
 3. นายไพรัชฌ์ สงคราม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองประธานกรรมการ
 4. นายประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล กรรมการ
 5. นางสุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย กรรมการ
 6. นายพรพล เหล่าวิทวัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงใหญ่ กรรมการ
 7. นายทิว อุดชาชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย กรรมการ
 8. นายพิชิต แสนเสนา สาธารณสุขอำเภอมัญจาคีรี กรรมการ
 9. นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง กรรมการ
 10. นายวิจิตร ท้าวนิล ผอ.รพ.สต.หนองแซง อ.บ้านแฮด กรรมการ
 11. นางศศิธร เอื้ออนันต์ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ
 12. นางสาวจงกลนี บุญอาษา ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
 13. นางธนิษฐา ศุภวิชย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น กรรมการ
 14. นางภัทราภรณ์ นพแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รพ.แวงน้อย กรรมการ
 15. นางจิรวรรณ กิจเลิศพรไพโรจน์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน รพ.บ้านไผ่ กรรมการ
 16. นางเกศรินทร์ ชนยุทธ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.ชนบท กรรมการ
 17. นางอุไรพร ดิเรกศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รพ.หนองเรือ กรรมการ
 18. นางบุษบา พรมสีดา นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.พล กรรมการ
 19. นายไพโรจน์ ซื่อตรง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รพ.เขาสวนกวาง กรรมการ
 20. นายรังสรรค์ พลหล้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
 21. นายชัชวาลย์ มุ่งแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
 22. นายคนึง พาที ผอ.รพ.สต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ กรรมการ
 23. นางสาวสมจิตร เดชาเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
 24. นางสุจรรยา ทั่งทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขาฯ
 25. นางสุมาลี บุญญรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขาฯร่วม
 26. นางมลิวรรณ มะลิต้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
 27. นางธัญญา อุพลเถียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
 28. นางขนิษฐา นนทะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
 29. นางสาวพรรทิภา ทองเกลี่ยว นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

บทบาทหน้าที่ ดังนี้

 1. วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และผลการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังหน่วยบริการ
 2. ตรวจสอบแผนทางการเงิน (Planfin management) การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง หน่วยบริการ
 3. พัฒนาการจัดระบบข้อมูล การติดตามประเมินผล การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังหน่วยบริการ
 4. ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังในระดับหน่วยบริการ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ทั้งหน่วยบริการที่ประสบปัญหาและไม่ประสบปัญหาสถานะทางการเงิน
 5. พัฒนาหน่วยบริการต้นแบบด้านการเงินการคลัง และศูนย์จัดเก็บรายได้หน่วยบริการ
 6. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการเงินการคลังหน่วยบริการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง
 7. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย