ระเบียบวาระการประชุม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO)
หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 โดยยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพในการรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม และการย้ายหน่วยบริการได้ 4 ครั้งต่อปีได้สิทธิทันที (ไม่ต้องรอ 15 วัน) ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการชับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ เขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ ทั้ง 4 เรื่อง โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จึงเห็นควรจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (CFO) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกำกับติดตามการบริหารประสิทธิภาพการเงินการคลังของหน่วยบริการ ขึ้นในวันนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นได้สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังระดับ CUP และเครือข่ายหน่วยบริการ
จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ณ เดือนพฤศจิกายน 2563
4.2 สรุปรายงานการตรวจเยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลังโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564
4.3 การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำข้อเสนอการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และงบประมาณรายการอื่นของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 แนวทางการดำเนินงานยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นโยบาย รมว. 4 ข้อ
– การรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้
– ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว และ Seamless Referral System
– โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อม
– ย้ายหน่วยบริการได้ 4 ครั้งต่อปีได้สิทธิทันที

5.2 การบริหารงบ OP Virtual Account จังหวัดขอนแก่น
– เพื่อตามการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยนอก กรณี ผู้ป่วยรักษาระดับหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัด และนอกจังหวัด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.1 …………………………………………………………………………………………………
6.2 …………………………………………………………………………………………………

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post กำหนดการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2564
Next post การบันทึกข้อมูล lab catalog เพื่อการเบิกจ่ายในระบบโปรแกรมของ สปสช.