เพื่อให้สถานการณ์ทางการเงินหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น และเพิ่มช่องทางการเรียกเก็บรายได้จากการให้บริการ

การใช้โปรแกรม RCM เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ หน่วยบริการประจำที่ใช้HosXP

เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงสิทธิประกันสังคน กรณีทันตกรรม (900บาทต่อผู้ประกันตนต่อปี) ในรพ.สต.

เบิกจ่ายตรงสิทธิ อปท.ใน รพ.สต.โดยเบิกผ่านสำนักงาานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ