1. สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานประกันสัดมจะทำบันทึกข้อตกลงพร้อมยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร ได้ 2 ธนาคาร คือธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงความจำนงพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
  • • สำเนาแสดงบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หน้าที่ระบุชื่อสถานพยาบาล (รัฐบาล) หรือชื่อนิติบุคคล (เอกชน) และเลขที่บัญชีเงินฝาก
  • • สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจ (สถานพยาบาลรัฐ)
  • • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์
  • • หนังสือรับรองการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (ถ้ามี)
  • • สำเนาบัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ถ้ามี)
  • • สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล (สพ.๗)
  • • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ
   • ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี หรือผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล(สพ.๗) หรือชื่อนิติบุคคล สถานพยาบาลต้องแจ้งให้สำนักงานประกันสังคมทราบทันที และยื่นแบบแสดงความจำนงใหม่
 2. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินสถานพยาบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ดังนี้
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตเคลียริ่ง รายการละ 6 บาท นอกเขตเคลียริ่งรายการละ 10 บาท
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาขน) ในเขตเคลียริ่ง รายการละ 7 บาท นอกเขตเคลียริ่ง รายการละ 10 บาท
 3. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ /จังหวัด /สาขา จะทำการโอนเงินให้สถานพยาบาล ภายในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์
 4. สถานพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% สำหรับการจ่ายเงินตั้งแต่ 500 บาท เพื่อนำส่งกรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
 5. หลังจากได้รับหนังสือแจ้งการจ่ายเงิน สถานพยาบาลออกใบเสร็จรับเงินด้วยยอดเงินก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมส่งแบบแสดงการใช้สิทธิกรณีทันตกรรมของผู้ประกันตนให้ตรงกับรายชื่อผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมแจ้ง ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

กองบริหารการเงิน และการบัญชี
สำนักงานประกันสังคม
ธันวาคม ๒๕๕๙