แนวทางเบิกค่ารักษาตามประกาศกรมบัญชีกลาง กรณีโควิด

แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิก …