ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการด้านการเงินการคลัง มุ่งเน้นการปรับประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และกองทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีข้อมูลการเงินการคลังที่เชื่อถือได้ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ 163/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562