แจ้งแนวทาง Pre Audit กรณีการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPFS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แจ้งแนวทางการตรวจสอบเอกสา …

เอกสารประกอบการชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2566 โดยสปสช.เขต7 ขอนแก่น

การชี้แจงการบริหารกองทุนห …