เอกสารแนวทางเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิษัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอกในจังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ 0 …

ประชุมชี้แจงการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2565

เอกสารประกอบการประชุม