1. นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานกรรมการ
 2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รองประธานกรรมการ
 3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กรรมการ
 4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กรรมการ
 5. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ กรรมการ
 6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝาง กรรมการ
 7. สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด กรรมการ
 8. สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง กรรมการ
 9. สาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง กรรมการ
 10. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.ขอนแก่น กรรมการ
 11. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กรรมการ
 12. หัวหน้ากลุ่มงานโรคไม่ติดต่อฯ สสจ.ขอนแก่น กรรมการ
 13. หัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อ สสจ.ขอนแก่น กรรมการ
 14. หัวหน้างานการเงิน สสจ.ขอนแก่น กรรมการ
 15. หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ รพ.ขอนแก่น กรรมการ
 16. นางสุจรรยา ทั่งทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขาฯ
 17. นางบัวลักษณ์ จันทระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
 18. นางภารดี ขีดขั้น พยาบาลวิชาชีพ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
 19. นางสาวพรรทิภา ทองเกลียว นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

บทบาทหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายและระเบียบแนวทางในการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จังหวัดขอนแก่น และหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการให้บริการระหว่างหน่วยบริการในจังหวัด
 2. บริหารจัดการงบประมาณกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว และกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
 3. แก้ไขปัญหาการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว และกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
 4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย