คณะกรรมการCFO ปีงบประมาณ 2566

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ที่ ๑๗๙/ ๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO)
หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการด้านการเงินการคลัง มุ่งเน้นการปรับประสิทธิภาพของการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาการเงิน ของหน่วยบริการในพื้นที่ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ และกองทุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีข้อมูลการเงินการคลังที่เชื่อถือได้ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) หน่วยบริการสุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้

คณะที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง

 1. นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการ
 2. นายอดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองประธานกรรมการ
 3. นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กรรมการ
 4. นางนภาพร สิงขรเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กรรมการ
 5. นางจารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กรรมการ
 6. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง กรรมการ
 7. นายวิทวัส อาลัยลักษ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น กรรมการ
 8. นายวงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง กรรมการ
 9. นางบัวบุญ อุดมทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 10. นางวีรวรรณ รุจิจนากุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 11. นายจักรสันต์ เลยหยุด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 12. นางบัวลักษณ์ จันทระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
 13. นางสุมาลี บุญญรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการร่วม
 14. นายชัชวาลย์ มุ่งแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
 15. นางมลิวรรณ มะลิต้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารด้านการเงินการคลังในระดับจังหวัด ให้เกิดความเชื่อมโยงจากนโยบายระดับเขตสุขภาพไปสู่การดำเนินงาน การจัดบริการ และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม
 2. ติดตาม และสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังในระดับจังหวัด และ
  หน่วยบริการที่มีปัญหาวิกฤติทางการเงินอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้
 3. กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังในระดับหน่วยบริการและระดับจังหวัด
  • 3.1 ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังสามารถควบคุมปัญหาการเงิน ไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด
  • 3.2 การลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ตามนโยบายเขตสุขภาพ/ กระทรวง
  • 3.3 หน่วยบริการมีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกัน
  • 3.4 การกำหนดมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย-เพิ่มรายได้หน่วยบริการ และติดตามควบคุมกำกับ
   แผนทางการเงิน (Planfin management)
  • 3.5 ติดตามการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน การพัฒนาคุณภาพบัญชี/ ตรวจสอบรายงาน
   ทางการเงิน ระบบบริหารโรงพยาบาล และเครือข่าย
  • 3.6 การพัฒนาศูนย์ต้นทุน/ ศูนย์จัดเก็บรายได้และด้านฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลบริการ
   ข้อมูลทางบัญชี และข้อมูล Fixed Cost ของหน่วยบริการ
  • 3.7 การพัฒนาบุคลากรและสร้างโรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริหารการเงินการคลัง
 4. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการเงินการคลัง
  รวมทั้งความต้องการการสนับสนุนเพิ่ม เติมต่อคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
 5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะที่ ๒ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง (พปง.)

 1. นายอดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานกรรมการ
 2. นายเสกสรร สุวรรณแพง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น รองประธานกรรมการ
 3. นางรุจิราลักขณ์ พรหมเมือง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โรงพยาบาลขอนแก่น กรรมการ
 4. นายประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล กรรมการ
 5. นายพรพล เหล่าวิทวัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี กรรมการ
 6. นางสุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง กรรมการ
 7. นายทิว อุดชาชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย กรรมการ
 8. นายสุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กรรมการ
 9. นายพิชิต แสนเสนา สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ กรรมการ
 10. นายอาคม ปัญญาแก้ว สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์ กรรมการ
 11. นางมัณฑนา มิตรชัย นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น กรรมการ
 12. นางจารุวรรณ เรืองศิริปิยะกุล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กรรมการ
 13. นางสาวรัชดาภรณ์ กาญจนเสถียร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น กรรมการ
 14. นางธนิษฐา ศุภวิทย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น กรรมการ
 15. นางรัมภา ชินเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น กรรมการ
 16. นายประกิต คำพิชิต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กรรมการ
 17. นางศศิธร เอื้ออนันต์ เภสัชกรชำนาญการ กรรมการ
 18. นางสาวจงกลนี บุญอาษา ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
 19. นางภัทราภรณ์ นพแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลแวงน้อย กรรมการ
 20. นางจิรวรรณ กิจเลิศพรไพโรจน์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านไผ่ กรรมการ
 21. นางสาวเกศรินทร์ ชนยุทธ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลชนบท กรรมการ
 22. นางอุไรพร ดิเรกศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลหนองเรือ กรรมการ
 23. นางบุษบา พรมสีดา นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพล กรรมการ
 24. นายไพโรจน์ ซื่อตรง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง กรรมการ
 25. ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์ ยนต์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลหนองเรือ กรรมการ
 26. นายณรงค์ คำแหวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลแวงใหญ่ กรรมการ
 27. นางสาวพัชราภรณ์ สงพัด เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลอุบลรัตน์ กรรมการ
 28. นางสาวศิวาพร พิทักษ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านไผ่ กรรมการ
 29. นายอดินันทพัฒน์ เพ็งผลา โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
 30. นายรังสรรค์ พลหล้า นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
 31. นางสาวสมจิตร เดชาเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
 32. นางธัญญา อุพลเถียร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
 33. นางบัวลักษณ์ จันทระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
 34. นางสุมาลี บุญญรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการร่วม
 35. นางมลิวรรณ มะลิต้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
 36. นายชัชวาลย์ มุ่งแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
 37. นางขนิษฐา นนทะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขานุการ
 38. นางสาวพรรทิภา ทองเกลียว นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ ดังนี้

 1. วิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลัง และผลการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังหน่วยบริการ
 2. ตรวจสอบแผนทางการเงิน (Planfin management) การจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง หน่วยบริการ
 3. พัฒนาการจัดระบบข้อมูล การติดตามประเมินผล การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลังหน่วยบริการ
 4. ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังในระดับหน่วยบริการ และให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ทั้งหน่วยบริการที่ประสบปัญหาและไม่ประสบปัญหาสถานะทางการเงิน
 5. พัฒนาหน่วยบริการต้นแบบด้านการเงินการคลัง และศูนย์จัดเก็บรายได้หน่วยบริการ
 6. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการเงินการคลังหน่วยบริการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง
 7. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะที่ ๓ คณะกรรมการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

 1. นายอดุลย์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานกรรมการ
 2. นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รองประธานกรรมการ
 3. นางนภาพร สิงขรเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น กรรมการ
 4. นางจารุพรรณ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กรรมการ
 5. นายประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล กรรมการ
 6. นายอุรส สิงห์งาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง กรรมการ
 7. นายจักรกริช ไชยทองศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฝาง กรรมการ
 8. นายวิทวัส อาลัยลักษ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น กรรมการ
 9. นายวงษ์เสน่ห์ เครื่องฉาย สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง กรรมการ
 10. นายคมกริช สิริภาคย์โสภณ สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ กรรมการ
 11. นางบัวบุญ อุดมทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 12. นางวีรวรรณ รุจิจนากุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 13. นางสาวกรรณิกา ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 14. นางสาลินี ไวยนนท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 15. นางมลิวรรณ มะลิต้น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ
 16. นางธนิษฐา ศุภวิทย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น กรรมการ
 17. นางรัมภา ชินเกตุ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น กรรมการ
 18. นางบัวลักษณ์ จันทระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
 19. นางภารดี ขีดขั้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
 20. นางสาวกมลชนก ดอนอ่อนเบ้า นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานระบบบริการสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าวและบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ จังหวัดขอนแก่น และหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการให้บริการระหว่างหน่วยบริการในจังหวัด
 2. บริหารจัดการงบประมาณกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว และกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
 3. แก้ไขปัญหาการดำเนินงานบริการสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว และกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
 4. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย