รายละเอียดคำอธิบายการผิดพลาดของข้อมูล (ติดC) ในระบบ e-Claim ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และวิธีปฏิบัติ/แนวทางแก้ไข ให้ถูกต้อง อัพเดต ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 จากเว็บไซต์ https://eclaim.nhso.go.th

กดคีย์บอร์ด Ctrl และปุ่ม F เพื่อค้นหาข้อมูล

รหัสรายละเอียดวิธีปฏิบัติ/แนวทางการแก้ไข
C101ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ป่วยใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
C102ข้อมูลวันเกิดผู้ป่วยใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C103ข้อมูลเพศผู้ป่วยใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C104เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วย ใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C105HN ไม่มี หรือใช้ไม่ได้ ใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
C106AN ไม่มี หรือใช้ไม่ได้ ใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
C107วันที่รับไว้หรือวันที่จำหน่ายใช้ไม่ได้ หรือไม่มีตรวจสอบวันที่รับไว้ หรือ จำหน่ายบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C108ไม่มีวันที่จำหน่ายใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
C109เวลาที่รับไว้ในร.พ.ใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C110เวลาที่จำหน่ายออกจากร.พ.ใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C111ประเภทการจำหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C112สถานภาพเมื่อจำหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มีใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C113ประเภทการจำหน่าย และสถานภาพเมื่อจำหน่าย ไม่สอดคล้องกันใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C114น้ำหนักตัวแรกรับ ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี (กลุ่มเด็กแรกเกิด)ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C115ไม่ระบุการใช้สิทธิ หรือ ไม่ต้องการเบิกชดเชยค่าบริการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ให้ระบุการใช้สิทธิเพื่อเบิกชดเชยค่าบริการ แล้วส่งเข้ามาใหม่
C116เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วย ผิดรูปแบบเลขบัตรประชาชนต้องเป็นเลขจริงจากบัตรของผป.   ถ้าไม่มีให้ว่างไว้   ถ้าผิดรูปแบบ เช่นไม่ครบ 13 หลัก ให้แก้แล้วส่งใหม่
C117รูปแบบ (Format) การบันทึกข้อมูลการเงินไม่ถูกต้องแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C118จากเลขบัตรประชาชน บันทึกเพศไม่ตรงกับเพศที่ตรวจสอบได้ใน สนบท.ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หรือ เพศ บันทึกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C119จากเลขบัตรประชาชน บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับวัน เดือน ปี เกิดที่ตรวจสอบได้ใน สนบท.ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด  บันทึกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C120วันที่รับไว้ ก่อนวันเกิดแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C121วัน/เวลาที่รับไว้ในร.พ. หลังวันที่จำหน่ายแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C122เป็นข้อมูลสิทธิข้าราชการของหน่วยบริการที่กำหนดให้ส่งในโปรแกรมของ สกส.บันทึกข้อมูลและส่งผ่านโปรแกรมของ สกส.
C123วันที่จำหน่าย หลังวันที่ได้รับข้อมูลแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C124วันที่รับบริการ หลังวันส่งข้อมูลไปที่ สปสช. แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C125ผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ/อปท.ไม่มีเลขอนุมัติ หรือ บันทึกเลขอนุมัติไม่ถูกต้อง หรือ ไม่มีเลขที่หนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ/อปท. บันทึกเลขอนุมัติ/เลขที่หนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
C126ระยะเวลาที่อยู่ในหน่วยบริการสั้นเกินไปตรวจสอบ วัน/เวลา ที่ Admit/Discharge แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C127ข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิข้าราชการ/อปท.ไม่มีในฐานเบิกจ่ายตรงของหน่วยบริการหรือไม่มีเลขอนุมัติตรวจสอบการบันทึกข้อมูล  ผู้ป่วยนอกกรณีสิทธิข้าราชการ/อปท.กรณีไม่ได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงหรือไม่มีเลขอนุมัติไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้
C128เป็นข้อมูลสิทธิข้าราชการ/อปท.ที่รับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ต.ค 56ข้อมูลสิทธิข้าราชการ/อปท.ที่รับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ต.ค 56 ให้ส่งเบิกในระบบเดิม
C129เป็นข้อมูลจำหน่ายก่อน 1 เม.ย 2556 ตรวจสอบข้อมูลที่จำหน่ายก่อน 1 เม.ย 56 ม่ส่งเบิกชดเชยค่าบริการผ่านระบบโปรแกรม e-Claim 
C130เป็นผู้ป่วยในเกิน 180 วัน แต่ไม่บ่งบอกการยืนยันความจำเป็น เตือนในกรณีวันลาเก็บส่งข้อมูลอีกครั้ง โดยตอบให้แน่นอนว่ายืนยันหรือไม่ยืนยันความจำเป็นในการรักษาเกิน 180 วัน
C131ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขต ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้า F4 การเบิกชดเชยกรณีการรรักษาผู้ป่วยในข้ามเขต ต้องเป็นกรณี A/E หรือ รับ Refer เท่านั้น
C132ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีกองทุนโรคเฉพาะ ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขต ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้า F4 กรณีผ่าตัดต้อกระจก/สลายนิ่ว/เลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขตต้องเป็นกรณีรับ refer เท่านั้น 
C133บันทึกข้อมูลกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิไม่ครบถ้วนตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ บันทึกเลขที่นังสือ รหัสและชื่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ครบถ้วน
C134ไม่มีเลขที่บัตร ชื่อ-สกุล ของผู้มีสิทธิหลัก กรณีเป็นผู้อาศัยสิทธิตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเป็นผู้อาศัยสิทธิ บันทึกเลขที่บัตร ปชช และชื่อ-สกุลของผู้มีสิทธิให้ครบถ้วน
C135ไม่ระบุประเภทสิทธิ หรือความสัมพันธ์ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ บันทึกประเภทสิทธิและความสัมพันธ์ให้ครบถ้วน
C136ข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม/ทุพพลภาพ รับบริการก่อน 1 ม.ค 57ข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม/ทุพพลภาพที่รับบริการก่อน ก่อน 1 ม.ค 57 ให้ส่งเบิกในระบบเดิมประกันสังคม
C137รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วยกรณีใช้สิทธิตัวเอง ตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) ในหน้า F1แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C138รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย กรณีใช้ร่วมของบิดาหรือมารดาตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) กรณีใช้สิทธิร่วมของบิดา-มารดา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C139รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย กรณีใช้สิทธิร่วมของบุตรตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) กรณีใช้สิทธิร่วมของบุตร แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C140AN ซ้ำกับรายที่เคยส่งข้อมูลและตรวจผ่านแล้ว
ตรวจสอบ AN แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ หรือ หากเป็นข้อมูลซ้ำซ้อนจริงไม่ต้องแก้ไขเป็นการแจ้งเพื่อทราบ
C141รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย กรณีใช้สิทธิร่วมของคู่สมรสตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) กรณีใช้สิทธิร่วมของคู่สมรส แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C142HN ตรงกับรายที่เคยส่งแล้ว แต่เลขบัตรปชช.13 หลักไม่ตรงกันตรวจสอบ HN และเลขบัตรประชาชนของผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตรงกัน
-ถ้าข้อมูลใหม่ผิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งใหม่
-ถ้าข้อมูลเดิมผิดแก้ไข EPAC หากยังไม่ตัดยอดออก STM หรือ e-Appeal หากตัดยอดออก STM แล้ว เมื่อข้อมูลนี้ผ่าน A แล้ว จึงส่งข้อมูลที่ติด C นี้เข้ามาอีกครั้ง
C143เพศผู้ป่วยที่บันทึกเบิกไม่ตรงกับ สนบท.ตรวจสอบเพศผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตรงกับ สนบท.
C144หน่วยบริการได้ขอยกเลิกข้อมูลดังกล่าวแล้วแจ้งเพื่อทราบ
C145รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิหลักไม่ถูกต้องไม่มีใน สนบท.กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิหลัก แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C146ผลตรวจสอบสถานพยาบาลหลักไม่ตรงสถานพยาบาลในฐานสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน บันทึกให้ถูกต้อง ตามสิทธิ ณ วันที่รับบริการ แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
C147รหัส รพ.รักษาไม่ตรงกับรหัส รพ.หลักกรณีเลือกสถานะ รพ.รักษาเป็น maincontractor หรือรหัส รพ.ที่รักษาและรหัส รพ.หลักเป็นรหัสเดียวกัน แต่สถานะรพ.รักษาไม่ใช่ maincontractorกรณีเลือกสถานะ รพ.ที่รักษาเป็น main contractor รหัส รพ.รักษาต้องตรงกับรหัส รพ.หลัก หรือกรณี รพ.ที่รักษาและ รพ.หลักเป็นรหัสเดียวกัน สถานะรพ.รักษาต้องเป็น maincontractor เท่านั้น
C148ไม่ระบุสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตนระบุสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน
C149สิทธิประกันสังคม ไม่ระบุ maincontractor สิทธิประกันสังคม ระบุ maincontractor 
C150ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกันในหน่วยบริการมากกว่า 1 แห่ง (ช่วงเวลาทับซ้อน)โปรดดำเนินการตามที่แจ้งใน http://eclaim.nhso.go.th
C151ช่วงการเข้ารับบริการของผู้ป่วยรายเดียวกัน ในหน่วยบริการเดียวกัน มีวัน/เวลาทับซ้อนกันของผู้ป่วยในกับผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอกตรวจสอบการบันทึกช่วงวัน/เวลา   การเข้ารับบริการ  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
สิทธิ UC
-ระยะเวลาการเป็นผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยใน ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 4 ชม.
-หากระยะเวลาระหว่างผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยในห่างกันน้อยกว่า 4 ชม. รวมค่าใช้จ่ายบันทึกเบิกมาเป็นกรณีผู้ป่วยในเท่านั้น
สิทธิข้าราชการ/อปท กรณีรับบริการผู้ป่วยนอกและในภายใน 24 ชม.บันทึกเบิกเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น ตรวจตาม ว112 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 8 โดยตรวจสอบรหัส ICD9
C152ส่งข้อมูลเบิกกรณีผู้ป่วยนอกซ้ำซ้อน ในโรคเดียวกันตรวจสอบวันที่/เวลาการรับบริการ กรณีรับบริการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง รวมค่าใช้จ่ายบันทึกเบิกเป็น visit เดียว
C153เด็กแรกเกิด นน.น้อยกว่า 0.5 กก. หรือ มากกว่า 6 กก.ตรวจสอบการบันทึก นน.เด็กแรกเกิด หรือ วัน เดือน ปี เกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C154สิทธิประกันสังคม ที่ส่งข้อมูลก่อนวันที่ สำนักงานประกันสังคม มีประกาศให้ส่งข้อมูลให้ สปสช.ให้ดำเนินการส่งข้อมูลมาภายในวันที่ สำนักงานประกันสังคม มีประกาศให้ส่งข้อมูลให้ สปสช.
C155ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายตรงของ สปสช.ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน หรือสิทธิประโยชน์ แก้ไชให้ถูกต้อง สิทธิ สปสช.บันทึกเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น
C156รหัสสถานพยาบาลที่รักษาไม่มีในฐานข้อมูลหน่วยบริการตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไขการตั้งค่าหน่วยบริการให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C157หน่วยบริการประจำของผู้ป่วยไม่อยู่ในจังหวัดที่เกิดอุทกภัยตรวจสอบหน่วยบริการประจำของผู้ช่วย กรณีไม่ใช่อยู่ในจังหวัดที่เกิดอุทกภัย บันทึกเบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติ (ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ X38000 อุทกภัยน้ำท่วม)
C158สิทธิเจ้าหน้าที่ สปสช.อายุน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด  บันทึกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C159รหัสโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ ไม่มีในฐานทะเบียนหน่วยบริการตรวจสอบรหัสโรงพยาบาลที่รับ หรือส่งต่อ จะต้องเป็นรหัส 5 หลัก แก้ไขมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C160ไม่มีรหัสประเภทการบริการ (svctype) เฉพาะผู้ป่วยใน ตรวจสอบประเภทบริการ/รักษา  เลือก เป็น IPD หรือ Ambulatory Care  ตามเงื่อนไขที่ต้องการเบิกชดเชย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C161รหัสประเภทการบริการ (svctype) ใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใน lookupกรณีผู้ป่วยใน ตรวจสอบประเภทบริการ/รักษา ต้องเป็น
1= IPD หรือ 2= Ambulatory Care  แก้ไข แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C162พบว่า Serial Number  ที่บันทึกถูกใช้ในระบบแล้วตรวจสอบหมาย serial number  แก้ไขและบันทึกเลขอุปกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C163ไม่บันทึก Serail NO. ของอุปกรณ์เลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษากรณีใช้เลนส์แก้วตาเทียม บันทึก Serail NO. แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C164บันทึกรหัสอุปกรณ์ ไม่ตรงตามรายการอุปกรณ์ที่ประกาศในปีงบประมาณตรวจสอบรหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิกบันทึกให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาของแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดหรือปีงบประมาณ แก้ไขแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C165เกิดจากมีการขอเบิกกรณี Instrument และ OPAE แต่ค่าบริการในส่วนของ Instrument เท่ากับค่าบริการรวมตรวจสอบค่าบริการที่เรียกเก็บ แก้ไขให้ถูกต้อง ตามการให้บริการ แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C166กรณีผู้ป่วยนอกไม่มีการบันทึกข้อมูลเบิกชดเชย ทั้งในส่วนของ OPAE , HC, Inst. หรืออื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกชดเชย ว่าเป็นกรณี OPAE ,HC,Inst. หรือ อื่นๆ บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C167เกิดจากบันทึกเบิกอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
1. ตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ ให้ตรงตามเงื่อนไข/ข้อบ่งชี้ของอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา นั้นๆ
2. ตรวจสอบราคา อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาบันทึกเบิกตามราคาที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
C168เบิกค่าพาหนะไม่ตรงกับสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบ PID / สิทธิของผู้ป่วย แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่มีสิทธิเบิก ไม่ต้องแก้ไข หรือหากแก้ไขเลือกไม่ใช้สิทธิ
C169เกิดจากมีการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพาหนะส่งต่อแต่ไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลระยะทางตรวจสอบการบันทึกระยะทาง บันทึกระยะทางให้ถูกต้อง ครบถ้วน และต้องมีรหัสเบิก S1801 มาก่อน S1802 เสมอ 
C170ยอดรวมค่ารักษาพยาบาล  มีค่าน้อยกว่ายอดเรียกเก็บให้ตรวจสอบการบันทึกหรือการนำเข้าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่  กรณี OP Refer ตรวจสอบการบันทึกรหัสยา / รหัสหัตถการจากหน้าค่าใช้จ่ายสูงมาบันทึกในหน้าค่ารักษาพยาบาลให้ครบถ้วน  แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
C171เกิดจากมีการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารถส่งต่อ  
๏ กรณีผู้ป่วยนอกไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการส่งต่อ
๏ กรณีผู้ป่วยในไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการรับหรือส่งต่อ                 
ทำการบันทึกรพ.ที่รับหรือส่งต่อและสาเหตุที่ส่งต่อ
C172เกิดจากมีการบันทึกรหัสเบิก IP002-IP006  ในหน้าผู้ป่วยนอก เมนูค่ารักษาพยาบาล ช่องรายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา ซึ่งรหัสนี้จะเบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้นกรณีผู้ป่วยนอกให้เบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้น
C173เกิดจากมีการให้รหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิกแต่ไม่ได้ทำการบันทึกจำนวนชิ้นหรือจำนวนเงินที่ขอเบิกต่อชิ้นทำการแก้ไข/บันทึก จำนวนชิ้น/ จำนวนเงินต่อชิ้นของรายการอุปกรณ์ที่ขอเบิก
C174เกิดจากมีการให้รหัสโครงการพิเศษ Z34007 ซึ่งเป็นกรณีคลอดบุตรผู้ป่วยต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้นตรวจสอบการบันทึกเพศ หรือ รหัสโครงการพิเศษ แก้ไขการบันทึกเบิกให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
C175บันทึกจำนวนชิ้นของอุปกรณ์มากกว่าที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกจำนวนชิ้นที่ขอเบิกของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา แก้ไขให้ถูกต้อง ส่งเข้ามาใหม่
C176กรณีผู้ป่วยนอกเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ (A/E/N) แต่ไม่มียอดค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล  หากต้องการเบิกกรณี OPAE ให้บันทึกยอดที่ต้องการเรียกเก็บ (เบิกได้) ในหน้าค่ารักษาพยาบาล   แต่หากต้องการเบิกเฉพาะกรณี HC/Inst/MO/HD/ยาละลายลิ่มเลือด ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ
C177เกิดจากไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการที่รักษาทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการ (เมนูตั้งค่าระบบ –>ผู้ใช้งานระบบ >>>ตั้งค่าหน่วยบริการ ) และต้องบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งราย
C178บันทึกค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที่กำหนด
ตรวจสอบการบันทึกค่ารักษาพยาบาล  กรณีผู้ป่วยนอกยอดการเรียกเก็บไม่เกิน  xxx,xxx  บาท  กรณีผู้ป่วยใน ยอดการเรียกเก็บไม่เกิน   x,xxx,xxx   บาท 
C179เกิดจากบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนกันกับข้อมูลที่เคยส่งขอเบิก หรือ มีข้อมูลผู้ป่วยใน admit  วันเดียวกันมากกว่า 1  ครั้ง ในหน่วยบริการเดียวกัน
1. ตรวจสอบ รหัส HN,AN  หรือ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา +เวลาที่เข้ารับรักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่
2. มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยในซ้ำซ้อนหรือไม่
กรณีเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน ไม่ต้องแก้ไขเข้ามา หรือ หากต้องการแก้ไข ขยับวันที่รับริการไม่ให้ทับซ้อนกันและ เลือกเป็น ไม่ใช้สิทธิ 
C180 ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรวจสอบรหัสหน่วยบริการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C181ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง หรือ อปท.ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไชให้ถูกต้อง หรือสิทธิข้าราชการ ติดต่อกรมบัญชีกลาง หรือสิทธิ อปท.ติดต่อ สปสช.เพื่อดำเนินการสมัครเป็นหน่วยบริการเบิกจ่ายตรง
C182รหัสหน่วยบริการที่บันทึกเบิกไม่สอดคล้องกับการให้บริการตามสิทธิของผู้ป่วย หน่วยบริการสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/ทหารอากาศ
ตรวจสอบการตั้งค่าหน่วยบริการ หรือ สิทธิของผู้ป่วย ตั้งค่าหน่วยบริการที่บันทึกเบิกให้สอดคล้องกับการให้บริการผู้ป่วย เช่น หน่วยบริการสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/อากาศ ให้บริการพลเรือนต้องตั้งค่าหน่วยบริการตามรหัส 5 หลัก เป็นต้น
C183ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายค่าบริการของสิทธิ อปท.ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไชให้ถูกต้อง หรือ ติดต่อ สปสช.เพื่อดำเนินการสมัครเป็นหน่วยบริการเบิกจ่ายตรงของสิทธิ อปท. 
C184ชื่อ file ที่ส่งไม่ตรงกับสิทธิประโยชน์ที่บันทึกเบิก หรือ ชื่อหน่วยบริการในไฟล์กับหน่วยบริการที่ส่งไม่ตรงกัน หรือ ในไฟล์เดียวกันมี รพ.ที่รักษามากกว่า 1 แห่ง ตรวจสอบชื่อ file ที่ส่งออกกับสิทธิประโยชน์ที่เบิก หรือ รพ.ที่รักษาต้องเป็น 1 หน่วยต่อ 1 ไฟล์ แก้ไขให้ตรงกันแล้วส่งเข้ามาใม่อีกครั้ง
C185ข้อมูลนำเข้าค่าห้องค่าอาหารไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสเบิกค่าห้องค่าอาหาร แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C186ข้อมูลนำเข้ารายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสรายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C187ข้อมูลนำเข้ารหัสยามีไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด (24 หลัก)ตรวจสอบรหัสยา แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C188ข้อมูลนำเข้าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสเบิกเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C189ข้อมูลนำเข้าในเมนูบริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสเบิกที่กำหนดให้บันทึกในเมนูบริการอืนๆที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C190ข้อมูลนำเข้าในเมนูการตรวจวินิจฉัย หมวด 7,8,9 ไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสเบิกที่กำหนดให้บันทึกในเมนูการตรวจวินิจฉัย หมวด 7,8,9  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C191ข้อมูลนำเข้าในเมนูหัตถการและค่าบริการ หมวด 11,12 หน้าค่ารักษาพยาบาล ไม่มีในรายการที่กำหนดตรวจสอบรหัสเบิกที่กำหนดให้บันทึกในเมนูหัตถการและค่าบริการ หมวด 11,12 หน้าค่ารักษาพยาบาล  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C192ข้อมูลนำเข้ารหัสยาไม่มีในฐานของ e-Claim ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสยา หากรหัสยาที่นำเข้าครบถ้วนถูกต้อง ส่งรายละเอียดข้อมูลยามาที่ eclaim@live.com เพื่อตรวจสอบต่อไป
C193บันทึกเบิกค่าห้องไม่ถูกต้องตามราคาที่ประกาศตรวจสอบการบันทึกเบิกค่าห้อง เบิกให้สอดคล้องกับอัตราที่กำนดโดยดูจากวันที่จำหน่าย 
C194เบิกข้อเข่าเทียมแต่ไม่ระบุรหัสโครงการพิเศษ
หรือ กรณีบันทึกโครงการพิเศษ GPOM17 ไม่บันทึกรหัสข้อเข่า
ตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษและรหัสข้อเข่า กรณีบริการซื้อข้อเข่าเอง (KNEE17) หรือเบิกจากองค์การเภสัช (GPOM17) ต้องบันทึกทั้งรหัสข้อเข่าและรหัสโครงการพิเศษให้ครบถ้วน
C195บันทึกเบิกค่ายาไม่เท่ากับราคาใน Drug catalogตรวจสอบการบันทึกรหัสยา หรือ ราคาที่ขอเบิก บันทึกให้ถูกต้องตรงกัน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C196บันทึกเบิกกรณีการให้ยาเคมีบำบัดไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z51158 บันทึกได้เฉพาะหน่วยบริการที่ให้ยาเคมีบำบัดระดับ 1 และ 2
C197บันทึกเบิกยาละลายลิ่มเลือดกรณี STROKE หรือ STEMI มากกว่า 1 รายการ ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค หรือรายการยา กรณีให้ยาละลายลิ่มเลือด STROKE หรือ STEMI บันทึกเบิกยาได้รายการเดียวเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C198ไฟล์ .ecd เป็นไฟล์ที่ส่งออกจากโปรแกรม E-Claim ก่อนเวอร์ชั่น 2.0Update โปรแกรม E-Claim ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
C199บันทึกเบิกกรณี STROKE หรือ STEMI  ไม่ถูกต้อง ยกเลิกการบันทึกเบิกใน>>บริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ให้บันทึกเบิกเป็นรายการยา ตรวจสอบการเบิก  STROKE หรือ STEMI ยกเลิกการบันทึกเบิกใน >>บริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ให้บันทึกเบิกเป็นรายการยา 
C201ไม่มี รหัสการวินิจฉัยโรคหลักบันทึกรหัสโรคหลัก แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C202มีรหัสการวินิจฉัยโรคหลักมากกว่า 1 รหัสลดรหัสการวินิจฉัยโรคหลักให้เหลือ 1 รหัส แล้วส่งใหม่
C203รหัสการวินิจฉัยโรคไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิก หรือเป็นรหัสที่ถูกยกเลิกตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค
1. บันทึกให้สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิก หรือ ตามเงื่อนไขที่กำหนด / กรณีรหัสแพทย์แผนไทยบันทึกเป็นโรครอง (Sdx.) เท่านั้น
2. หากเป็นรหัสที่ถูกยกเลิก ตรวจสอบรหัสใหม่ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C204รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก ไม่สอดคล้องกับเพศตรวจสอบการบันทึกเพศ และรหัสการวินิจฉัยโรค
 แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักการให้รหัสโรค  แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C205รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก ( Pdx.)  ไม่สอดคล้องกับอายุตรวจสอบการบันทึก ว/ด/ป เกิด และรหัสการวินิจฉัยโรคแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่
C206รหัสการวินิจฉัยโรคหลักไม่เหมาะกับการเป็นผู้ป่วยใน ได้แก่ Pdx.= Z13.- , Z76.3 ,รหัส V,W,X,Yตรวจสอบการบันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่ 
C207รหัสการวินิจฉัยโรคกรณีทารกแรกเกิด ไม่สอดคล้องกับน้ำหนักตรวจสอบรหัสการวินิจฉับโรคกรณีทารกแรกเกิด ให้สัมพันธ์กับน้ำหนัก แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
C208รหัสการวินิจฉัยโรคหลักไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ให้บันทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม e-Claimตรวจสอบการให้รหัสโรคหลัก กรณีอยู่ในกลุ่มโรคยกเว้น 14 โรค/การทำฟัน/การ Follow up หรือ การฝากครรภ์ ไม่ต้องบันทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม e-Claim 
C209รหัสการวินิจฉัยในการคลอดผิดหลัก ICDตรวจสอบรหัสการวินิฉัยและหัตถการเกี่ยวกับการคลอด แก้ไข แล้วส่งใหม่
C210จัดกลุ่ม DRG ไม่ได้ ( DRG กลุ่ม 26509)ตรวจสอบการวินิจฉัยโรคหลัก, อายุ, เพศ, น้ำหนัก, จำนวนวันนอน, ชนิดการจำหน่าย ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C211รหัสการวินิจฉัยโรคหลักใช้ไม่ได้ (DRG กลุ่ม 26519)ตรวจสอบการให้รหัสการวินิจฉัยโรคหลักให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้รหัสแล้วส่งเข้ามาใหม่
C212รหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการการคลอดใช้ไม่ได้หรือไม่มี (DRG กลุ่ม 26529) ตรวจสอบการให้รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก, การวินิจฉัยโรครอง และรหัสหัตถการให้สอดคล้อง หรือเรียงลำดับการให้รหัสโรคให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้รหัสแล้วส่งเข้าใหม่
C213รหัสประเภทโรครองไม่ถูกต้องตรวจสอบการให้รหัสประเภทโรครอง  โดยที่รหัสประเภทโรครองต้องไม่ใช่ 1 ( Subclass<>1 )  แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C214ให้รหัสกลุ่มที่รับไว้ดูแลหลังคลอด ร่วมกับรหัสคลอดปกติ หรือ ให้รหัสกลุ่มที่รับไว้ดูแลหลังคลอดร่วมกับรหัสหัตถการรักษาตรวจสอบรหัสโรค กรณีคลอดปกติ ต้องไม่มีรหัสกลุ่มที่รับไว้ดูแลหลังคลอด หรือ กรณีรับไว้ดูแลหลังคลอด ต้องไม่มีรหัสหัตถการรักษา
C214รหัสการวินิจฉัยโรคผิดหลัก ICD ตรวจสอบรหัสการวินิฉัยโรค บันทึกให้ถูกต้องตามหลัก ICD แล้วส่งเข้ามาใหม่
C215ให้รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคหัวใจ ร่วมกับรหัสโรค Congestive heart failure ตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคหัวใจ(I110) ไม่สามารถให้ร่วมกับรหัสโรค  Congestive heart failure (I50-,I54-I519) ได้
C216 ให้รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคไต ร่วมกับรหัสโรคไตวาย ตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคไต (I120) ไม่สามารถให้ร่วมกับรหัสโรคไตวายได้  (N17-,N18-,N19-) ได้
C217รหัสโรคหรือรหัตถการไม่สัมพันธ์กับวิธีการคุมกำเนิดตรวจสอบการให้รหัสโรคหรือรหัตถการ บันทึกให้สัมพันธ์กับวิธีการคุมกำเนิด
C230เป็นกรณีอุบัติเหตุ แต่ไม่มีรหัสการวินิจฉัยที่เป็นการบาดเจ็บ หรือมีแต่ใช้ไม่ได้ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C231เป็นกรณีอุบัติเหตุ แต่ไม่มีรหัส ICD ของสาเหตุ (V,W,X,Y) หรือมีแต่ใช้ไม่ได้บันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุการบาดเจ็บ (V,W,X,Y) แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C232รหัสวินิจฉัยหลักเป็นการบาดเจ็บ แต่ไม่มีรหัส ICD ของสาเหตุ (V,W,X,Y) หรือมีแต่ใช้ไม่ได้บันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุการบาดเจ็บ(V,W,X,Y)  แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C233ไม่มีรหัส ICD ของสาเหตุภายนอก (External cause) กรณีใช้ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถตรวจสอบการบันทึก ICD ของสาเหตุภายนอก (External cause) กรณีใช้ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถต้องมีรหัส V เสมอ  แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C301ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือ ค่ารักษาพยาบาลเป็นลบตรวจสอบการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล  บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C302ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายราย Item ในหน้าค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้าค่ารักษาพยาบาล ให้บันทึกรายการแบบละเอียด โดยเฉพาะหมวดค่าห้องค่าอาหาร ยาที่ใช้ใน รพ.และค่าบริการทางการพยาบาลรวมทั้งเมนูอื่นๆ บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C303บันทึกรายการยา ไม่มีจำนวนที่ใช้ หรือขอเบิก ตรวจสอบการบันทึกรายการยา ระบุจำนวนที่ใช้หรือขอเบิก ให้ครบถ้วน ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C304บันทึกค่าใช้จ่ายแบบสรุป ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายราย Item ในหน้าค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้าค่ารักษาพยาบาล ให้บันทึกรายการแบบละเอียด โดยเฉพาะหมวดค่าห้องค่าอาหาร ยาที่ใช้ใน รพ.และค่าบริการทางการพยาบาลรวมทั้งเมนูอื่นๆ บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C305Approve Code ที่บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ไม่ตรงกันฐานข้อมูลของหน่วยบริการตรวจสอบ Approve Code แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีเลข Approve Code ไม่สามารถส่งเบิกได้
C306ค่าใช้จ่ายที่บันทึกเบิกใน e-Claim ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายในฐานข้อมูลของหน่วยบริการตรวจสอบค่าใช้จ่าย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องส่งเข้ามาในระบบ
C307ไม่บันทึกเลข Approve Code หรือ เลข Approve Code ที่บันทึกในโปรแกรม e-Claim ไม่พบในฐานข้อมูลของหน่วยบริการตรวจสอบ Approve Code บันทึก หรือ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีในฐานของหน่วยบริการไม่สามารถเบิกได้
C308ไวันที่ออก Approve Code หลังวันรับบริการการดำเนินการในระบบ EDC ผู้ป่วยนอกให้ดำเนินการภายในวัน หรือกรณีเหลื่อมวันสามารถขอในวันถัดไปเท่านั้น
C309ไม่มีรหัสเบิกหมวด 6 หมวด 7 หน้าค่ารักษาพยาบาล  update version โปรแกรมตามที่แจ้งในหน้าเวบ e-Claim ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค 61 เป็นต้นไปบันทึกเบิกตามรหัสที่กำหนดในหมวด 6 และ 7
C310บันทึกเบิกรหัสรับส่งต่อผู้ป่วย COVID (COVV01) แต่ไม่มีรหัสค่ารถรับส่งต่อ (S1801,S1802)ตรวจสอบการบันทึกค่ารถรับส่งต่อ กรณีเบิกรหัสรับส่งต่อผู้ป่วย COVID (COVV01) ต้องมีรหัส S1801 และ S1802 หากไม่ได้ส่งต่อ ตัดรหัส COVV01 ออก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกคร้ง
C311 มีการบันทึกเบิกค่าพาหนะ และค่าชุด PPE รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ แต่ไม่ระบุสถานที่รับ-ส่งต่อตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการส่งต่อ กรณีเบิกค่าชุด PPE และค่าทำความสะอาดพาหนะในการส่งต่อ ต้องระบุสถานที่ หรือ รพ.ที่รับส่งต่อ
C312บันทึกเบิกค่าห้อง มากกว่าจำนวนวันนอนตรวจสอบการบันทึกเบิกค่าห้อง เบิกได้ไม่เกินจำนวนวันที่ผู้ป่วย admit 
C313บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV แต่ไม่มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หรือการตรวจ Lab ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการตรวจคัดกรอง COVID19 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV และบันทึกรหัสเบิกการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหรือการตรวจ LAB ให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C314ไม่มีรหัสโรค หรือรหัสโครงการพิเศษ กรณีการตรวจคัดกรอง COVID19 กรณีเบิก Lab คัดกรอง COVID  หรือ ชุด PPE บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV และรหัสโรคให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C315รหัสโรค หรือรหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับการเบิกรหัสรายการที่เกี่ยวข้องกับ COVID19 ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคให้สอดคล้องกับการเบิกรหัสรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษา COVID19  แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C316เป็นหน่วยบริการที่ไม่สามารถเบิกรายการที่เกี่ยวข้องกับ COVID19 ได้ ติดต่อ สปสช.เขตพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพหากผ่านการประเมินแล้ว ส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C317เบิกค่าตรวจ lab covid แต่ไม่บันทึกผลการตรวจบันทึกผลการตรวจ Lab covid ให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C318เบิกค่าตรวจ lab covid ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งตรวจระบุหน่วยบริการที่ส่ง lab covid มาตรวจ (รับจาก) ให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C319เบิกกรณี Screening covid19 เลือกสิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้องตรวจสอบการเบิกกรณี Screening covid19 หน่วยที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยคัดกรองหรือหน่วยตรวจ Lab .ให้เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UC ทั้งหมด (ทุกสิทธิ) แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C320บันทึกเบิกค่าชุด PPE แต่ไม่มีการตรวจ labตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีเบิกค่าชุด PPE บันทึกการตรวจ Lab มาให้ครบถ้วน หากไม่มีการตรวจ Lab ไม่สามารถเบิกได้ 
C321การเบิกกรณี Screening covid ของสิทธิประกันสังคมบันทึกรหัสหน่วยบริการที่รักษาไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกหน่วยบริการที่รักษา กรณีเบิก Screening covid หน่วยบริการที่บันทึกเบิกต้องเป็นหน่วยบริการที่รักษาเท่านั้น
C322ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกกรณีคัดกรอง covid19 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ (Project =SCRCOV)ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่บันทึก กรณีไม่ใช่สัญชาติไทยไม่สามารถเบิกกรณีคัดกรอง covid19 จาก สปสช.ได้
C323บันทึกเบิกกรณีการรักษา covid19 แต่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ UC หรือ สถานพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง หรือ อปท.กรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ UC หรือ สถานพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง รักษา covid19 ให้บันทึกเบิกในโปรแกรม UCEP 
C324บันทึกรหัสเบิกกรณีการคัดกรอง covid19 ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดกรณีบันทึกเบิกการคัดกรอง covid19 (Proj code = SCRCOV) จากกองทุน UC ต้องบันทึกรหัสรายการ screening ที่ สปสช.กำหนดเท่านั้น แก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C325บันทึก Project code SCRCOV แต่ไม่มีรายการ Lab Screeningตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการตรวจคัดกรอง covid บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV และรายการ Lab ให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C326รายการ Lab Screening ที่บันทึกเบิกไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมตรวจสอบการบันทึกรายการ Lab กรณีเบิก srceeing ของสิทธิประกันสังคมเบิกได้เฉพาะ LAB RT-PCR เท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C327ข้อมูลให้บริการเชิงรุก เลือกเงือนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้า F1 ช่องเงื่อนไขการเรียกเก็บ กรณีให้บริการเชิงรุกเลือกเงื่อนไขเป็น “บริการเชิงรุก” แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C328เบิกรายการ Lab คัดกรอง covid มากกว่า 1 รหัส  ตรวจสอบการบันทึกรหัส Lab คัดกรอง Covid สามารถตรวจและเบิกได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น 
C329บันทึกเบิกชุด PPE ร่วมกับค่าบริการเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ บันทึกเบิกชุด PPE หรือ ค่าบริการเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C330บันทึกรหัสเบิกไม่ถูกต้อง กรณีการตรวจ Covid19 เชิงรุกตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก กรณีให้บริการเชิงรุกที่เลือกเงื่อนไขเป็น “บริการเชิงรุก” บันทึกรหัสเบิกที่เป็นบริการเชิงรุกเท่านั้นแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C331บันทึกเบิกเลนส์แก้วตาเทียมแต่ไม่ได้บันทึก Serail Number กรณีเบิกเลนส์แก้วตาเทียม ขอให้บันทึก Serail Number ด้วย แก้ไขแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C332บันทึกหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกเลนส์แก้วตาเทียม กรณีการเบิกเลนส์แก้วตาเทียมมากกว่า 1 ชิ้น ต้องบันทึก Extension code ในหน้าหัตถการให้สอดคล้องกับจำนวนที่ชอเบิก เช่น ผ่าตัด 2 ข้าง บันทึก 1341+21 หรือ 1341+11, 1341+12 ,1371,1372
C333รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิกชดเชยการผ่าตัดต้อกระจกตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีการผ่าตัดต้อกระจกต้องเป็นโรคหลักที่กำหนด (PDX): H250 หรือ H251 หรือ H252 หรือ H258 หรือ H259
C334ไม่ใช่ DRG ในกลุ่ม Cataract ที่กำหนดตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ ต้องเป็นกลุ่มโรคและหัตถการที่กำหนด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C335รหัสหัตถการไม่ถูกต้องกรณีเบิกชดเชยการผ่าตัดต้อกระจกตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ กรณีการผ่าตัดต้อกระจกต้องมีรหัสหัตถการ ที่กำหนด มีรหัสหัตถการ 1319 หรือ 132 หรือ 1341 หรือ 1342 หรือ 1343 หรือ 1351 หรือ 1359 หรือ 1369 หรือ 1371
C336บันทึกเบิกกรณีผ่าตัดตาต้อกระจกแต่อายุน้อยกว่า 40 ปีตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้อง หรือ หากอายุน้อยกว่า 40 จริงบันทึกเบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติ
C337ให้รหัสโรคหลัก (Pdx.) ไม่ถูกต้องรหัสกลุ่ม H54- ให้บันทึกเป็นรหัสโรครอง (Sdx.) เท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C338ไม่ใช่หน่วยบริการกรณี Conea Transplantตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา บันทึกเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น กรณีไม่ใช่การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแก้ไขการบันทึกรหัสหัตถการแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C339ให้รหัสโรคที่ระบุระดับสายตา (กลุ่ม H54-) ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคที่ระบุระดับสายตา (กลุ่ม H54-) กรณีให้รหัส 2 ข้าง (binocular) แล้วไม่ต้องมีรหัสข้างเดียว (monocular) อีก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C340บันทึกเบิกกรณีผ่าตัดต้อกระจก แต่ให้รหัสโรคที่ยังไม่ระบุระดับสายตา ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคที่ระบุระดับสายตา รหัส H549 ยังไม่ระบุระดับสายตา ไม่สามารถผ่าตัดต้อกระจกได้ ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C341รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีเลือกรหัสเบิก DMISCnT ในหน้าบริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวดต้องเป็นหัตถการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเท่านั้น
C342รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีเลือกรหัสเบิก 2011ต้องเป็นหัตถการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเท่านั้น
C343มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต้อกระจก ไม่ระบุการทำหัตถการตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต้อกระจก บันทึกให้ครบถ้วนแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C344เบิกค่าบริการกรณีตรวจ Lab covid ที่ไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์สิทธิข้าราชการ/อปทตรวจสอบการบันทึกค่าตรวจ Lab covid สิทธิข้าราชการ/อปท.เป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถเบิกค่าบริการตรวจ Lab และค่าเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมได้อีก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C345เบิกกรณีการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) สามารถเบิกได้กรณี
การประเมินระยะของโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC) และ การประเมินระยะโรคเริ่มต้นและประเมินการตอบสนองระหว่างให้ยาเคมีบำบัดและหลังสิ้นสุดการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (HL) เท่านั้น ตรวจสอบรหัสโรค หากไม่เข้าเกณฑ์ไม่สามารถเบิกการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan)  ได้
C346ข้อมูลบริการก่อนวันที่กำหนดให้เบิกกรณีการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบวันที่รับบริการ กรณีบริการก่อนวันที่ 7 มิ.ย. 64 ไม่สามารถเบิกการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดได้ 
C347เป็นหน่วยบริการที่ไม่มีศักยภาพในการเบิกรายการVaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT)ตรวจสอบการบันทึกรหัส 070001 หรือ 30115 หรือ 30116 ยกเลิกรหัสนี้แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่เพื่อรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
C348ไม่ใช่หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปไม่สามารถเบิกกรณี Home Isolation ได้หน่วยบริการที่สามารถให้การรักษากรณี Home Isolation ได้ต้องเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น
C349ไม่พบข้อมูลการ Authentication ข้อมูลบริการสิทธิ UC ต้องรูดบัตร Smart card หรือบันทึกเลขบัตรเพื่อขอเลข Authentication ทุกครั้งในวันที่ให้บริการ หรือ admit 
C350เบิกรหัสรายการ Home Isolation หรือ Community Isolation แต่ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ Covid19ตรวจสอบรหัสโรค กรณีเบิกรหัส 080001  หรือ COVR05 หรือ COVR06 หรือ 045009 หรือ 045008 ต้องเป็นผู้ป่วย Covid19 positive (U071) เท่านั้น  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid19 ยกเลิกรหัสข้างต้น แล้วส่งเข้ามาใหม่เพื่อรับค่าใช้จ่ายอื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนด
C351เบิกค่าชุด/อุปการณ์/กระบวนการป้องกัน รหัส 045008 ไม่มีข้อมูลการดูแลผู้ป่วยกรณี Home Isolation หรือ Community Isolationตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหากไม่ใช่การดูแลผู้ป่วยกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation (รหัสเบิก COVR05 หรือ COVR06) ไม่สามารถเบิกรหัส  045008 ได้ แก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C352ข้อมูลเบิกค่าฉีดวัคซีนเป็นบริการก่อนวันที่กำหนดให้เบิกผ่านโปรแกรม e-Claimข้อมูลการฉีดวัคซีนก่อนวันที่ …..ก.พ. 64 ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายจาก สปสช.
C353เบิกค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะในการบำบัดรักษา/กรณีจ่ายเพิ่มสำหรับคนพิการ ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดให้เบิกผ่านสำนักงานสาขาเขตพื้นที่/ช่องทางการเบิกชดเชยตามที่กำหนด
C354เบิกค่าอุปกรณ์/กรณีจ่ายเพิ่มสำหรับคนพิการ แต่ไม่พบสิทธิย่อยคนพิการ (ท.74)ให้ตรวจสอบการบันทึกรหัสอุปกรณ์ กรณีเป็นอุปกรณ์ผู้พิการให้เบิกผ่านสาขาเขต หรือ หากไม่ใช่แก้ไขรหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิก (ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้พิการ)  แล้วส่งเข้ามาใหม่
C355รายการ Instument ที่บันทึกเบิกถูกยกเลิกโดยกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบอุปกรณ์ที่บันทึกเบิก รหัส 9101,9102 และ 9103 ถูกยกเลิกตามหนังสือ ที่ กค 422.2/ว118  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
C356เบิกอุปกรณ์ผู้พิการมากกว่า 1 รายการในวันเดียวกันตรวจสอบการบันทึกเบิกอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เบิกได้ 1 คนต่อรายการในวันเดียวกัน
C357หน่วยบริการบันทึกเบิกอุปกรณ์ผู้พิการ ไม่ใช่หน่วยบริการในเขต กทม.การบันทึกเบิกอปุกรณ์ผู้พิการในโปรแกรม e-Claim ต้องเป็นหน่วยบริการในเขต กทม เท่านั้น ส่วนหน่วยบริการเขตอื่นๆ บันทึกเบิกในโปรแกรมเดิม 
C358เบิกอุปกรณ์รหัส 8301,8302  แต่ไม่ใช่สิทธิว่างจากกรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกในเขต กทม.ไม่ใช่ผู้มีสิทธิว่างจากกรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกในเขต กทม.ไม่สามารถเบิกอุปกรณ์รหัส 8301,8302 ได้ 
C359เบิกอุปกรณ์ผู้พิการกรณีเป็นผู้ป่วยในการเบิกอุปกรณ์คนพิการ เบิกได้เฉพาะกรณี OP เท่านั้น
C360บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH เฉพาะหน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาเท่านั้นกรณีไม่ใช่หน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C361บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH หรือ R9OPFS แต่เป็นการให้บริการในหน่วยบริการประจำของผู้ป่วยรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH หรือ  R9OPFS บันทึกกรณีให้บริการข้ามเครือข่ายภายในจังหวัดของเขต 9 เท่านั้น กรณีรับบริการในหน่วยบริการประจำของผู้ป่วยไม่สามารถเบิกผ่าน e-Claim ได้ 
C362บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH แต่เป็นการให้บริการข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH บันทึกกรณีให้บริการข้ามเครือข่ายภายในจังหวัดของเขต 9 เท่านั้น กรณีข้ามจังหวัดบันทึกเบิกตามเงื่อนไข OPAE หรือ OP Refer ตามเงื่อนไขปกติ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C363บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS เฉพาะหน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาเท่านั้นกรณีไม่ใช่หน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C364บันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer เป็นการให้บริการในจังหวัด
กรณีให้บริการข้ามเครือข่ายภายในจังหวัดของเขต 9 ให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH ไม่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ OP Refer เนื่องจากใช้กรณีรับส่งต่อข้ามจังหวัดเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C365บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS หรือ R9OPCH แต่ตรวจสอบสิทธิเป็นผู้ป่วยที่เปลี่ยนหน่วยบริการทันที 
ผลการตรวจสอบสิทธิเป็นผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการ แก้ไขข้อมูลการเรียกเก็บโดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น C และบันทึกค่ารักษาพยาบาลในหน้า F8 ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C366บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS แต่เป็นกรณีการส่งต่อข้ามจังหวัด กรณีการส่งต่อข้ามจังหวัด ให้เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer โดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFSและบันทึกค่ารักษาพยาบาลในหน้า F8 ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C367บันทึกข้อมูลเบิกไม่ถูกต้อง กรณีการเจ็บป่วยที่เป็นอุบัติเหตุ (รหัสโรค S หรือ T) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกในหน้า F1 กรณีเป็นอุบัติเหตุ (รหัสโรค S หรือ T) เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น A กรณีบริการในจังหวัดบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH กรณีให้บริการข้ามจังหวัดไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C368ข้อมูลให้บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เขต 7 บันทึกเบิกไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดข้อมูลให้บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เขต 7 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R7OPGR บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C369บันทึกเบิกกรณีให้บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เขต 7 (R7OPNC) รหัสโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบรหัส ICD10 แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีเป็นโรคที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เบิกตามระบบปกติ
C370ข้อมูลการเบิกของหน่วยบริการปฐมภูมิไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายผ่านระบบโปรแกรม e-Claimหน่วยบริการปฐมภูมิเบิกค่าใช้จ่ายตามแนวทางที่เขตหรือจังหวัดกำหนด
C371ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินข้ามจังหวัดการเบิกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินข้ามจังหวัดตาม Model 5 เขต กทม.ต้องเป็นคลินิกที่มีสถานะเป็นปฐมภูมิ หรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีสถานะเป็นปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการประจำเท่านั้น
C372ข้อมูลผู้ป่วยนอกในเขตภาคอีสานไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายในโปรแกรม e-Claimตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีให้บริการในจังหวัด กรณีไม่ใช่รับบริการในหน่วยบริการที่กำหนด หรือไม่มีการเบิกรายการอุปกรณ์/อวัยวะเทียม หรือค่าใช้จ่ายสูง ไม่เข้าเกณฑ์การส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim
C373บันทึกเบิกค่าดูแลผู้ป่วย Covid19 ที่บ้าน (COVR05)  ร่วมกับ ค่าดูแลผู้ป่วย Covid19 ในชุมชน (COVR06)ตรวจสอบการบันทึกรหัส COVR05 และ COVR06 สามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียวแก้ไขใหถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C374เบิกค่ารถรับจากที่พักแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid19ตรวจสอบรหัสโรค กรณีเบิกค่ารถรับจากที่พักต้องเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ Covid19 แล้วเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C375เบิกค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย Covid19 ที่บ้าน หรือชุมชน แต่ไม่มีการให้บริการที่บ้านหรือชุมชนตรวจสอบการบันทึกรหัส 045009 หรือ 9301 หากไม่ใช่ผู้ป่วยที่ดูแลที่บ้าน (รหัส COVR05 หรือ 21501) หรือ ชุมชน (รหัส COVR06) ไม่สามารถเบิกได้ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C376เบิกรายการ x-ray ผู้ป่วยนอก  ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกกรณีผู้ป่วย Covid19ตรวจสอบการบันทึกรหัส x-ray (080001) กำหนดให้เบิกได้กรณีผู้ป่วยโควิท (U071) เท่านั้น หากไม่ใช่ตัดรหัสนี้ออก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C377เบิกค่าออกซิเจนไม่สัมพันธ์กับจำนวนวันที่ดูแลผู้ป่วย HI/CIตรวจสอบการบันทึกจำนวนออกซิเจน สามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนวันที่ดูแลผู้ป่วยใน HI/CI
C378บันทึกรหัสเบิกกรณีโควิด 19 ไม่ตรงตามสิทธิประโยชน์ตรวจสอบรหัสเบิกที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 กรณีผลการตรวจเป็นบวก ให้บันทึกรหัสเบิกตามสิทธิของผู้ป่วย และตามช่องทางการส่งเบิกที่กำหนด (สกส.หรือ สปสช.) กรณีส่ง สปสช.แก้ไขรหัสเบิกให้ถูกต้องตามสิทธิแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C404 มีรหัสโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แต่เบิกอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุว่าเฉพาะคนพิการตรวจสอบรหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิก ต้องเบิกรายการที่ระบุว่าเฉพาะคนพิการเท่านั้น ทำการแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
C408โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ไม่ระบุประเภทและชนิดการจำหน่ายระบุประเภทและชนิดการจำหน่ายเป็นเสียชีวิต ( Dead) หรือ ส่งต่อ (Transfer) แล้วส่งใหม่
C409โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน (รหัสโครงการพิเศษ Z39000) ไม่ระบุวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยระบุวันเดือนปีเกิดผู้ป่วยและต้องเป็นเด็กแรกเกิดมาแล้วมีชีวิตแล้วเสียชีวิตก่อนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
C410โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน (รหัสโครงการพิเศษ Z39000) ไม่ระบุสัญชาติของผู้ป่วยต้องระบุสัญชาติของผู้ป่วย คือ สัญชาติไทย 
C411 เด็กแรกเกิดสิทธิข้าราชการ/อปท. (รหัสโครงการพิเศษ Z38000) อายุมากกว่า 28 วันตรวจสอบการบันทึกข้อมูล วันเดือน ปี เกิด และรหัสโครงการพิเศษ Z38000 อายุต้องไม่เกิน 28 วัน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใม่อีกครั้ง
C412กรณีศูนย์สำรองเตียง (Z75REF) ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งต่อ (Refer-in) ให้บันทึกข้อมูลหน่วยบริการส่งต่อ (Refer-in) แล้วส่งเข้ามาใหม่
C413ศูนย์สำรองเตียง (Z75REF) เบิกได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยในเท่านั้น ตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z75REF  ศูนย์สำรองเตียงเบิกได้กรณีผู้ป่วยในเท่านั้น
กรณีรักษาเป็นผู้ป่วยนอกเอารหัสโครงการพิเศษออก แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง ( ยกเว้น รพ.ศรีสวรรค์ 12044 )
C414บันทึกเบิก Telemedicine แต่เป็นข้อมูลบริการก่อน 1 ธ.ค. 63ข้อมูลให้บริการ Telemedicine สามารถเบิกเข้ามาในระบบได้ต้องเป็นข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป 
C415บันทึกเบิก Telemedicine แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนดการเบิกกรณีบริการ Telemedicine สามารถเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น 
C416บันทึกเบิก Telemedicine ไม่ใช่สิทธิ UC หรือผู้พิการประกันสังคมการเบิกกรณีบริการ Telemedicine สามารถเบิกได้เฉพาะสิทธิ UC หรือผู้พิการประกันสังคมเท่านั้น สิทธิประโยชน์อื่นไม่สามารถเบิกได้
C417โครงการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน เข้ารับบริการคลอดระบุโรคไม่ถูกต้องให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C418ไม่มีสิทธิเบิกกรณีฝากครรภ์ กรณีฝากครรภ์ใช้ได้เฉพาะสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือนเท่านั้น
กรณีส่งเสริมป้องกันโรค ฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด วางแผนครอบครัว ส่งใน OPPP Individual Data
C419ไม่ระบุเพศผู้ป่วย กรณีฝากครรภ์ ระบุเพศผู้ป่วยต้องเป็นเพศหญิง แล้วส่งใหม่
C420รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีฝากครรภ์ ให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C421รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีหลังคลอด / ตรวจหลังคลอดให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C422ไม่ระบุเพศผู้ป่วย กรณี  Family planing ระบุเพศผู้ป่วยต้องเป็นเพศหญิง แล้วส่งใหม่
C423อายุไม่ถูกต้อง กรณี  Family planing อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี
C424รหัสโรคไม่ถูกต้อง  กรณี Family planing ให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C425รหัสหัตถการกรณีวางแผนครอบครัวไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการให้ตรงตามประเภทการวางแผนครอบครัว แล้วส่งเข้ามาใหม่
C426ไม่มีสิทธิกรณีวางแผนครอบครัว
กรณีวางแผนครอบครัวใช้ได้เฉพาะสิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการเท่านั้น
C427เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น อายุไม่อยู่ในช่วง 8-20 ปี (ปีงบฯ 61)/
เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น อายุน้อยกว่า 8 ปี (ปีงบฯ 62) 
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล วัน เดือน ปี เกิด กรณีการคุมกำเนิดในวัยรุ่นอายุต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ (ปีงบฯ 61)/ กรณีคุมกำเนิดต้องมีอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป (ปีงบฯ 62)  
C428เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น มากกว่า 1 รายการ และมากกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณในสถานพยาบาลเดียวกันตรวจสอบการเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น สามารถเบิกได้ 1 รายการ และ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณในสถานพยาบาลเดียวกัน
C429เป็นการเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น ที่รับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ต.ค 57ข้อมูลเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น ที่ส่งเบิกผ่านโปรแกรม e-calim เฉพาะข้อมูลที่รับบริการหรือจำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค 57  เป็นต้นไป
C430หน่วยบริการและสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เขต กทม. ยกเว้น รพ. สมุทรสาคร ไม่สามารถเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น, ANC, PAP SMEAR, ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและวางแผนครอบครัว ผ่านโปรแกรม e-claim ได้หน่วยบริการและสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เขต กทม. ยกเว้น รพ. สมุทรสาคร เบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น ANC, PAP SMEAR, ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และวางแผนครอบครัว ผ่านโปรแกรม BPPDS
C431ไม่ใช่หน่วยบริการที่อยู่ในระบบ UC ไม่สามารถเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นผ่านโปรแกรม e-claim ได้หน่วยบริการที่ไม่อยู่ในระบบ UC ไม่สามารถเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นผ่านโปรแกรม e-claim ได้
C432บันทึกข้อมูลเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้าน PCI ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการแก้ไขให้ถูกต้องตามการทำหัตถการ PCI แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่การทำ PCI ไม่สามารถเบิกชดเชยจาก สปสช.ได้
C433ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกกรณีวางแผนครอบครัวได้ตรวจสอบรหัสหน่วยบริการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกกรณีใส่ห่วงอนามัย (FP001) และ ยาฝัง (FP002) ได้
C434เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น ใน 1 รายการ มากกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณตรวจสอบการเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น สามารถเบิกได้ 1 รายการ และ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณเท่านั้น
C435เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน จำนวนวันนอนน้อยกว่า 4 วันตรวจสอบการบันทึกวันรับบริการและวันจำหน่าย หรือการบันทึก Project code SNAP  จำนวนวันนอนต้อง 4  วันขึ้นไปจึงจะสามารถเบิกกรณีนี้ได้
C436เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลันแต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนดการบันทึก Project code SNAP กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน ในเขต 3,5,12 เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น
C437เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลันรหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดการบันทึก Project code SNAP กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน เบิกได้ตามเงื่อนไขโรคและหัตถการที่กำหนดเท่านั้น กรณีให้บริการตรงตามเงื่อนไขแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C438เลือกเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามสิทธิที่พึงเบิกได้
ตรวจสอบสิทธิ และเลือกสิทธิประโยชน์ในการเบิกชดเชยค่าบริการให้ตรงตามสิทธิ  กรณีเบิกชดเชยไม่ตรงกับสิทธิหลักตรวจสอบรหัสโครงการพิเศษ เลือกให้สอดคล้องกับสิทธิและกรณีที่ขอเบิก หรือ บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
C439กรณีที่เบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่กำหนดตรวจสอบการเบิกกรณีดังต่อไปนี้
1. การเบิกส่วนต่างค่าฟอกเลือด                    
2. ค่าคลอด ครรภ์ที่ 1-2
3. ค่าทำฟันไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 900 บาท/ปี
4.  ค่าคลอดบุตร คนที่ 3
5. ฆ่าตัวตายหรือจงใจให้ผู้อื่นทำร้าย(ฆ่าตัวตายแต่ไม่ตาย)
6. การทำแท้งผิดกฏหมาย
7. การเบิก Vescular acess ซ้ำภายใน 2 ปี
เบิกได้เฉพาะสิทธิหลักประกันสังคมเท่านั้น สิทธิรองเป็นข้าราชการ/อปท.
C440ใช้สิทธิ UC แต่ประเภทบัตรไม่ใช่บัตรประชาชนให้เลือกประเภทบัตรเป็น ” บัตรประชาชน” แล้วส่งเข้ามาใหม่
C441เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน ข้อมูลการรับบริการไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดการบันทึก Project code SNAP กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน เบิกได้เฉพาะข้อมูลจำหน่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559  ถึง 25 กันยายน 2562 กรณีให้บริการตรงตามเงื่อนไขแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C442กรณีโรคเฉพาะที่ขอเบิกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอุบัติเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ กรณีสลายนิ่ว และเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไม่ควรเบิกเป็นเป็น AEตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกกรณี สลายนิ่วและเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไม่เข้าเกณฑ์ AE ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่บันทึกเป็นกรณี AE) แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใม่อีกครั้ง
C443เบิกยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย  STROKE  ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณตรวจสอบราคากลางกรณีเบิกยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STROKE ของแต่ละปีงบประมาณ   แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C444เบิกยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย  STROKE / STEMI แต่รหัส ICD-10 / ICD-9-CM ไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิกแก้ไขรหัส ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกต้องตามที่กำหนด แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C445เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC แต่เป็นการให้บริการก่อน 1 ม.ค. 53บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC เฉพาะข้อมูลการให้บริการตั้งแต่ 1 ม.ค. 53  เป็นต้นไป
C446เลือกรหัสโครงการพิเศษ  DMISHD แต่ไม่มีรหัสรายการ Vascular accessเลือกรหัสรายการ Vascular access (HD0001-HD0005) ที่ต้องการขอเบิก  รหัสใดรหัสหนึ่ง แล้วส่งเข้ามาใหม่
C447รหัส ICD10, ICD9  ไม่สอดคล้องกับการขอเบิกกรณี Vascular access ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายตรวจสอบการให้รหัสโรค  (ICD10) หรือรหัสหัตถการ (ICD9) แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่
C448เลือกรหัสรายการ Vascular access (HD0001 – HD0005) แต่ไม่ได้เลือกรหัสโครงการพิเศษ  DMISHD หรือเป็นการเข้ารับบริการก่อนวันที่ 1 ม.ค. 53 กรณีต้องการเบิก  Vascular  access  ( Shunt)  ให้เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD   / ตรวจสอบวันเข้ารับบริการตั้งแต่  1 ม.ค. 53  หากไม่ต้องการขอเบิกไม่ต้องเลือกรหัสโครงการ DMISHD  แต่ให้บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ต้องการขอเบิกแล้วส่งเข้ามาใหม่
C449เลือกรหัสโครงการพิเศษ  DMISHD แต่ผู้ป่วยไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ DMIS กรณี CAPDตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน (PID) หรือวันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง  หรือให้บันทึกขอเบิกในระบบปกติโดยไม่ต้องเลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD
C450ข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ตรงตามเงื่อนไขกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตาการเบิกชดเชยค่าบริการกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเริ่มกับข้อมูลให้บริการ (OP)/จำหน่าย (IP) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ข้อมูลก่อนหน้านี้ให้เบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติ (ไม่ต้องเลือกรหัสโครงการพิเศษ DMIDML)
C451เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMIDML แต่รหัส ICD-10 / ICD-9-CM ไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิกแก้ไขรหัส ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกต้องตามที่กำหนด แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C452บันทึกข้อมูลเบิกกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตรวจสอบการบันทึกเบิกเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ต้องมีรหัสโครงการพิเศษ DMIDML และรหัสเบิก DMIDML ในเมนู บริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C453ไม่ใช่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนในระบบ DMIS กรณี CAPDหน่วยบริการที่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชย กรณี Vascular  access ได้ต้องเป็นหน่วยบริการที่ลงทะเบียน ในระบบ DMIS กรณี CAPD เท่านั้น
C454รหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับประเภทผู้ป่วย หรือกรณีที่ขอเบิก  หรือรหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณตรวจสอบ PID / รหัสโครงการพิเศษ / รายการอวัยวะเทียมที่ขอเบิก หรือรหัสโครงการพิเศษ  บันทึกข้อมูลให้สอดคล้องกับกรณี หรือปีงบประมาณที่ขอเบิก  แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
C455รหัสโครงการ Z39000 และ Z75000 ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ1.  ตรวจสอบ PID/ อายุ  ณ วันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
2.  กรณีเด็กแรกเกิดที่มี PID แล้ว ไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z39000
C456เลือกรหัสโครงการพิเศษ  Z75REF แต่ไม่ใช่หน่วยบริการสำรองเตียง
รหัสโครงการพิเศษ  Z75REF สำหรับหน่วยบริการที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการสำรองเตียงเท่านั้น กรณีไมใช่ให้เอารหัสโครงการพิเศษ  ( Z75REF)  ออกแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C457รหัส ICD10, ICD9  ไม่สอดคล้องกับการขอเบิกกรณี Leukemia,Lymphomaแก้ไขรหัส ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกต้องตามที่กำหนด แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C458บันทึกรหัสโครงการพิเศษสำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ไม่สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ที่เลือกกรณีใช้รหัสโครงการพิเศษสำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ที่เบิกชดเชยจาก สปสช.ให้เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS  สิทธิ UC 
C459ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยกรณี Leukemia หรือ Lymphoma ไม่ตรงตามที่ได้ลงทะเบียนในระบบตรวจสอบข้อมูลการรักษา( Leukemia หรือ Lymphoma ) ต้องตรงกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนในระบบ ตลอดระยะเวลา 1  ปี 
C460ข้อมูลที่ส่งเบิกกรณี Leukemia/Lymphoma  ยังไม่ได้ทำการ Register ในระบบทำการ Register กรณี Leukemia/Lymphoma   ในระบบ on line ให้เรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C461ข้อมูลของหน่วยบริการที่ส่งเบิกไม่ใช่หน่วยบริการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนกรณี  Leukemia/Lymphoma หน่วยบริการที่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชยกรณี Leukemia/Lymphoma  ได้ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนเท่านั้น
C462ไม่ใช่หน่วยบริการในโครงการ กรณี Leukemia/Lymphoma ไม่สามารถเบิกชดเชยค่าบริการตามเงื่อนไข Leukemia/Lymphoma ได้  ให้ส่งเบิกในระบบปกติ
C463เกิดจากมีการให้รหัสหน่วยบริการ (Hcode) ไม่ถูกต้อง หรือ เป็นรหัสที่ไม่มีในฐานข้อมูลหน่วยบริการของ สปสช.ตรวจสอบรหัสหน่วยบริการ (Hcode) ที่บันทึก แก้ไขให้ถูกต้อง กรณีที่บันทึกถูกต้องแล้ว แจ้งมาที่ eclaim@live.com เพื่อตรวจสอบและเพิ่มในฐานข้อมูลหหน่วยบริการของ สปสช.ต่อไป
C464ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการ Laser ตา (รหัสโครงการพิเศษ DMIDML)การบันทึกเบิกชดเชยค่าบริการกรณี Laser ตา ได้เฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการกับ สปสช.เท่านั้น
C465การเบิกกรณี Palliatve Care สามารถบันทึกเบิกได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก( OP ) และการรับ refer  ผู้ป่วยนอก ( OP Refer ) เท่านั้นตรวจสอบข้อมูลการรักษา  กรณีผู้ป่วยในไม่สามารถเบิกกรณี Palliative Care ได้
C466รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับกรณี Palliative Careตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการ ต้องมีรหัส Z515 เป็นโรครอง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C467รหัสโรค หัตถการตรงตามเงื่อนไขการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะแต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRCตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C468เป็นหน่วยบริการสำรองเตียงแต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z75REFตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีเป็นหน่วยบริการสำรองเตียงให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z75REF แก้ไขแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C469ไม่ใช่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกรณี STROKE/STEMIตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีไม่ได้เข้าร่วมในโครงการ STROKE หรือ STEMI ไม่สามารถบันทึกเบิกยา STEMI1 ,STEMI2 หรือ ยา STROKE1 Altephase ได้ ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติเท่านั้น
C470 กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยนอกในจังหวัด (SPV001) แต่ไม่ได้บันทึกเบิกขอเบิกค่าพาหนะให้บันทึกข้อมูลขอเบิกค่าพาหนะให้ครบถ้วน
C471กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยนอกในจังหวัด (SPV001)  แต่เป็นหน่วยบริการที่ไม่มีสิทธิเบิกกรณีนี้ 
C472กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยนอกในจังหวัด (SPV001)  แต่จังหวัดของหน่วยบริการที่รักษาและหน่วยบริการประจำไม่ใช่จังหวัดเดียวกัน 
C473เบิกค่าพาหนะรับส่งต่อ  ระยะทางเกิน 9,999  กิโลเมตร ตรวจสอบระยะทางที่ต้องการขอเบิก  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C474ยาราคาแพงที่บันทึกเบิกไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ OCPA หรือ ไม่ตรงกับรายการยาที่ลงทะเบียนในระบบ OCPAตรวจสอบรหัสยา บันทึกมาให้ถูกต้อง กรณีไม่ได้ลงทะเบียน Prio Authorize (OCPA) ไม่สามารถเบิกได้
C475รหัสโรคไม่สอดคล้องกับยาราคาแพงที่บันทึกเบิกตรวจสอบรหัสโรค หรือ รายการยาราคาแพงที่บันทึกเบิก ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C476รายการค่าห้องที่บันทึกเบิกไม่สอดคล้องกับประเภทผู้ป่วยตรวจสอบการบันทึกเบิกค่าห้อง กรณีผู้ป่วยนอกบันทึกเบิกได้เฉพาะรหัส  21301 เตียงสังเกตอาการ เท่านั้น
C477จำนวนวันที่บันทึกเบิกค่าห้อง ไม่สอดคล้องกับจำนวนวันที่นอน รพ. (LOS)ตรวจสอบการบันทึกวันที่จำหน่าย หรือ จำนวนวันที่เบิกค่าห้อง แก้ไขให้ถูกต้อง สอดคล้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C478กรณีเบิกส่วนต่างค่าฟอกเลิอด (HD3995) ไม่มีรหัสหัตถการที่สอดคล้องกับข้อมูลเบิกตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ บันทึกถูกต้อง สอดคล้องกับรายการที่ขอเบิก
C479ให้รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกส่วนต่างค่าคลอดจากสิทธิข้าราชการ/อปท.ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค บันทึกรหัสโรคคลอดให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C480รายการที่ขอเบิกชดเชยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดกรณีรหัสอุปกรณ์ 4506 AICD เบิกได้เฉพาะสถานพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น
C481ไม่ใช่สถานพยาบาลที่กำหนดให้เบิกชดเชยค่าบริการผ่านระบบโปรแกรม e-Claim1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคมกรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน หรือข้อมูลผู้ป่วยนอก/ใน ผู้ประกันตนทุพลภาพ ที่รักษาในสถานพยาบาลเอกชน ส่งเบิกในระบบเดิมของประกันสังคม
2. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเฉพาะ HD ส่งเบิกในโปรแกรม HD และโปรแกรม eclaim โดยให้เบิกได้เฉพาะ Vascular Access เท่านั้น
C482ข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุพลภาพกรณีคลอดบุตร หรือ ฆ่าตัวตาย สิทธิผู้ประกันตนทุพพลภาพ ไม่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการในระบบโปรแกรม e-Claim ได้
C483กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ขอเบิกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดให้บันทึกเบิกในระบบโปรแกรม e-Claimหน่วยบริการที่บันทึกข้อมูลเบิกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องไม่ใช่สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนลงทะเบียน (Main Contractor) หรือ สถานพยาบาลเครือข่าย (Sub contractor)
C484บันทึกข้อมูลเบิกการรักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ให้บันทึกรหัสเบิก SSAE73 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล ช่องบริการอื่นที่ไม่จัดหมวดด้วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C485 จำนวนวันนอนไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73)ตรวจสอบวันที่ admit/discharge กรณีการเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) จำนวนวันนอน(LOS) ต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน
C486สิทธิประกันสังคมบันทึกเบิกส่วนต่างกรณี HD จากสิทธิ อปท. ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบการบันทึกเบิกส่วนต่างกรณี HD จากสิทธิ อปท ต้องมีรหัสโครงการพิเศษ HD3995 และรหัสเบิก HD3995 ในเมนู บริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C487บันทึกข้อมูลเบิกการรักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ให้บันทึกรหัสเบิก SSAE73 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล ช่องบริการอื่นที่ไม่จัดหมวดด้วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C488ไม่ใช่สถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไชให้ถูกต้อง หรือ ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินการสมัครเป็นสถานพยาบาลในระบบ
C489ข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดข้อมูลสิทธิผู้ประกันตนทุพพลภาพ ไม่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการในระบบโปรแกรม e-Claim ได้
C490บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการฟอกโลหิต ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ และการเบิกกรณีการฟอกโลหิต OP หน้า F4 / IP รหัสเบิก IP007 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา   บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
C491บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการล้างไตทางช่องท้อง ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ และการเบิกกรณีการล้างไตทางช่องท้อง  OP หน้า F4 / IP รหัสเบิก IP008 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษาบันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
C492บันทึกข้อมูลเบิกกรณีทำหมันไม่ถูกต้องตรวจสอบการให้รหัสหัตถการและรหัสเบิกในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดบริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด เลือกรหัสเบิกให้สอดคล้องกับเพศ 
C493บันทึกเบิกกรณีฟอกเลือด (HD) มากกว่า 2 ครั้ง/วันตรวจสอบการบันทึก จำนวน ที่บันทึกเบิกในหน้า F4 กรณีการฟอกเลือดบันทึกเบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน
C494HN ไม่ตรงกับ HN ที่ลงทะเบียนยา PAตรวจสอบ HN ที่บันทึก และ HN ลงทะเบียนยา PA ในหน้าเวบ e-Claim  แก้ไขให้ถูกต้อง ตรงกัน แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง 
C495สถานพยาบาลหลักที่บันทึกไม่ตรงกับสถานพยาบาลหลักตามสิทธิของผู้ประกันตนตรวจสอบวันที่รับบริการ หรือสถานพยาบาลหลักที่บันทึกแก้ไขให้ตรงกับสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน ณ วันที่รับบริการ แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ 
C496ไม่ระบุ วัน เดือน ปี ที่ให้รหัสโรค และทำหัตถการ  หรือ วัน เดือน ปี ที่ระบุ ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วย admit บันทึก วัน เดือน ปี ที่ให้รหัสโรค และทำหัตถการ ให้ครบถ้วนทุกรหัส และตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่บันทึกต้องอยู่ในช่วงที่ผู้ป่วย admit  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C497รหัสแพทย์ไม่มี หรือ เลข ว.แพทย์ไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกเลข ว.แพทย์ บันทึกให้ถูกต้องครบถ้วน แก้ไขหรือบันทึกให้ครบถ้สนแล้วส่งมาใหม่
C498บันทึกเบิกค่าห้องผู้ป่วยในฉุกเฉิน แต่ไม่มีข้อมูล อุบัติเหตุ หรือ ฉุกเฉินตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเบิกค่าห้องฉุกเฉิน ต้องมีข้อมูลอุบัติเหตุ หรือ ฉุกเฉินในหน้า F4 บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่
C499ข้อมูลที่บันทึกเบิกไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ กรณีผู้ป่วยนอกตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคหลัก โรครอง และหัตถการ บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ไม่ต้องส่งเบิกในระบบโปรแกรม e-Claim 
C500บันทึกเบิกสิทธิประกันสังคมแต่อายุน้อยกว่า 15 ปีตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิด และวันที่รับบริการ ในหน้าข้อมูลทั่วไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง 
C501รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีให้ยาเคมีบำบัด หรือ รังสีรักษา ในผู้ป่วยโรคมะเร็งตรวจสอบรหัสโรคกรณีให้ยาเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา บันทึกรหัสโรคมะเร็งให้ถูกต้อง/สอดคล้องกับชนิดมะเร็งที่รักษา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
C502รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณี เคมี/รังสี รักษามะเร็งให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีเคมี/รังสี รักษามะเร็ง และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
C503บันทึกเบิกไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดกรณีการรักษามะเร็งตามโปรโตคอลตรวจสอบการบันทึกเบิกกรณีการรักษามะเร็งตามโปรโตคอล
1. ข้อมูลที่เริ่มให้การรักษาก่อน 1 ม.ค 56 บันทึกเบิกให้ครบตาม Cycle ที่กำหนด ถึง 30 มิ.ย 56
2. ข้อมูลที่เริ่มให้การรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 56 บันทึกเบิกเป็น Visit
แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
C504รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีมะเร็งเต้านมให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีรักษามะเร็งเต้านม และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
C505กรณี HBO chamber  เพื่อรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่มีเครื่อง Chamber เท่านั้น เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการดังนี้ หน่วยบริการวชิระภูเก็ต,หน่วยบริการอาภากรเกียรติวงศ์, หน่วยบริการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,รพ.ภูมิพลอดุลยเดช,รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า,รพ.ตราด
C506รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapyตรวจสอบรหัสโรคให้สอดคล้องกับการรักษากรณี Hyperbaric Oxygen Therapyและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
C507รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapyตรวจสอบรหัสหัตถการให้สอดคล้องกับการรักษากรณี Hyperbaric Oxygen Therapyและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
C508การให้ Methadone Maintenance Treatment จะต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุขเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
C509กรณีขอเบิกสารเมทาโดนจำนวนที่ขอเบิกต้องไม่เกินจำนวนวันของเดือนที่มารับบริการตรวจสอบการบันทึกวัน เดือน ปี ที่ผู้ป่วยมารับบริการ โดยจำนวนวันที่ขอเบิกต้องไม่เกินจำนวนวันของเดือนนั้นๆ
C510กรณีขอเบิก Hyperbaric  Oxygen Therapy ผู้ป่วยนอกจำนวนชั่วโมงที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับประเภทการเข้ารับบริการ  ผู้ป่วยในจำนวนชั่วโมงที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับจำนวนวันนอน (LOS) ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก  และบันทึกให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C511ข้อมูลรักษาโรคมะเร็งปีงบประมาณ 58 ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธค 57 เป็นต้นไปตรวจสอบรหัสโรค กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่ให้บริการ/จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 57 ให้ส่งข้อมูลเบิกชดเชยได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 57 เป็นต้นไป 
C512เบิก OPAE ไม่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บ หรือ เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่สอดคล้องกับสิทธิ เบิก OPAE ได้เฉพาะ กรณี ดังนี้
1. รักษาข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำ กรณี A/E
2. เลือกเงื่อนไขการเรียกก็บเป็น Normal ได้เฉพาะ กรณีสิทธิว่าง (PUC) หรือ สิทธิย่อยผู้พิการ(ท.74) / ทหารผ่านศึก (66,67,75,80,97,98),ทหารเกณฑ์สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ / ทหารอากาศ  รักษาข้ามสังกัด และผู้พิการประกันสังคม (D1) เท่านั้น
3. กรณีส่งต่อจากจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการประจำทุกกรณีต้องเป็น OP Refer ยกเว้นกรณีลงทะเบียนโดยมติบอร์ด status 009/เบิกฟันเทียม
4. เบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น N/A/E อย่างใดอย่างหนึ่ง
C513ขอเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินแต่ไม่พบสิทธิหรือเป็นการให้บริการภายในจังหวัด หรือเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยลงทะเบียนกรณีสิทธิประกันสังคมตรวจสอบ PID บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ หรือ หากเป็น AE ในจังหวัด หรือ สิทธิประกันสังคมรักษาที่โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไม่ต้องแก้ไข หรือแก้ไขเป็นไม่ใช้สิทธิ
C514กรณีเบิกค่าพาหนะรับหรือส่งต่อ ไม่มีรหัสโรงพยาบาลรับหรือส่งต่อ หรือไม่มีสิทธิเบิกให้ตรวจสอบการว่ามีการบันทึกหน่วยบริการรับหรือส่งต่อหรือชนิดการจำหน่ายหรือตรวจสอบว่าสิทธิของผู้ป่วยตรงตามหลักเกณฑ์การเบิกชดเชยค่ารถ refer หรือไม่
C515ไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการรับ-ส่งต่อให้บันทึกวัตถุประสงค์ในการรับ-ส่งต่อ   แล้วส่งเข้ามาใหม่
C516 เบิกกรณีเหตุสมควรหน่วยบริการต้นสังกัดต้องเป็นผู้เบิกเท่านั้นให้ตรวจสอบการเบิกกรณีเหตุสมควรหน่วยบริการต้นสังกัดต้องเป็นผู้เบิกเท่านั้น
C517กรณีที่ขอเบิกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอุบัติเหตุฉุกเฉินการขอเบิกกรณีนิ่ว หรือ ตาต้อกระจกไม่เข้าเกณฑ์ AE ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่บันทึกเป็นกรณี AE)
C518กรณีการรับส่งต่อ เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้องกรณีรับส่งต่อจาก รพ.สงขลา (10745) หรือ รพ.หาดใหญ่ (10682) เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer ข้ามจังหวัด
C519ประเภทการจำหน่ายเป็น transfer ไม่ระบุสถานพยาบาลที่ส่งต่อตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับส่งต่อ กรณีมีการส่งต่อ ต้องระบุสถานพยาบาลที่ส่งต่อ บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่
C520เป็นข้อมูลที่เข้าเกณฑ์กรณีการรับส่งต่อผู้ป่วยนอก ( OP Refer )ให้บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเป็นกรณี OP Refer  แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C521รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่มีโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา   (Cryptococcal meningitis)
– สิทธิ UC ต้องป็นผู้ป่วย HIV
– สิทธิ SSS ไม่ได้ระบุว่าจะต้องป็นผู้ป่วย HIV 
ตรวจสอบรหัสโรคกรณีการรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่มีโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา (Cryptococcal meningitis) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
– สิทธิ UC ต้องป็นผู้ป่วย HIV
– สิทธิ SSS ไม่ได้ระบุว่าจะต้องป็นผู้ป่วย HIV
C522รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ให้ตรวจสอบรหัสโรคกรณีกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
C523รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
C524รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกเคมีบำบัด  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล หรือมะเร็งทั่วไปตรวจสอบรหัสโรคให้สอดคล้องกับการเบิก  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล หรือมะเร็งทั่วไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
C525รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกเคมีบำบัด กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบรหัสหัตถการให้สอดคล้องกับเบิก  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
C526สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีมะเร็ง ที่เข้ารับบริการก่อน 1 ก.ย 56ตรวจสอบวันที่รับบริการ ข้อมูลรับบริการก่อน 1 ก.ย 56 ให้ส่งเบิกตามระบบเดิมของสิทธิประกันสังคม 
C527รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกรังสีรักษา  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบการให้รหัสโรค  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C528รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกรังสี  กรณีรักษามะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C529รายการที่ขอเบิกรังสีรักษา  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล  เป็นการให้บริการก่อน 1 ม.ค. 53ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง  หากเป็นการเข้ารับบริการก่อน 1 ม.ค 53 ให้เบิกเป็นกรณีการรักษาโรคมะเร็งทั่วไป
C530มีการขอเบิกร่วมกันทั้งกรณีโรคมะเร็งทั่วไป และโรคมะเร็งตามโปรโตคอล  ตรวจสอบการขอเบิกเป็นกรณีโรคมะเร็งทั่วไปหรือมะเร็งในกลุ่มที่กำหนดโปรโตคอล บันทึกเบิกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C531ขอเบิกกรณีมะเร็งทั่วไป แต่ให้รหัสโรคเป็นมะเร็งตามโปรโตคอลที่กำหนดให้รักษาและเบิกเป็นโปรโตคอลเท่านั้น ให้ตรวจสอบการให้รหัสโรค  หรือตรวจสอบว่าเป็นการขอเบิกกรณีโรคมะเร็งทั่วไปหรือมะเร็งตามโปรโตคอล แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C532เบิกกรณีมะเร็งตามโปรโตคอล  แต่บันทึกรหัสการเบิกจ่ายมากกว่า 1 กลุ่มโรค ตรวจสอบรหัสรายการที่ขอเบิกมะเร็งตามโปรโตคอล สามารถเบิกได้ 1 กลุ่มโรคต่อการรักษาในแต่ละครั้ง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C533รายการที่ขอเบิกเคมีบำบัด  กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล  เป็นการให้บริการก่อน 1 ม.ค. 53ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง  หากเป็นการเข้ารับบริการก่อน 1 ม.ค 53 ให้เบิกเป็นกรณีการรักษาโรคมะเร็งทั่วไป
C534รายการที่ขอเบิกเคมีบำบัด หรือ รังสีรักษา กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล  เป็นการให้บริการตั้งแต่ 1 มิ.ย 53 เป็นต้นไปตรวจสอบรายการที่ต้องการเบิกหากเป็นการเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย 53 เป็นต้นไป กรณีเคมีบำบัดให้เลือกรหัสเบิกที่ระบุ a,b  หรือ หากเป็นกรณีรังสีรักษาให้บันทึกรหัสเบิกให้ถูกต้อง   แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C535รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกยา จ.2 (ATG,IVIG)การใช้ยา จ.2 (ATG,IVIG) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด  ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 
C536เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เบิกเป็นกรณีมะเร็งทั่วไป (ข้อมูลปีงบฯ 61 เป็นข้อมูลบริการ ถึง 31 มี.ค.61)
ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด และ การบันทึกเบิกในหน้ามะเร็งกรณีอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้บันทึกเบิกเป็นมะเร็งทั่วไป
C537เบิกชดเชยเกินจำนวน cycle /เม็ด ที่กำหนดในการรักษาตามโปรโตคอล ตรวจสอบวันที่รับบริการ / การบันทึกจำนวนเม็ดยา ต้องไม่เกินจำนวนวันในรอบปีหรือวันที่รับบริการไม่เกินที่กำหนดในแต่ละ cycle
C538รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอกให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอก และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C539รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอกให้ตรวจสอบรหัสโรคกรณีวินิจฉัยราคาแพง  Endoscope retrograde cholangio pancreatography (ERCP)    แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C540รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณี CMV Retinitis  ในผู้ติดเชื้อ HIV ให้ตรวจสอบรหัสโรคกรณีCMV Retinitis  ในผู้ติดเชื้อ HIV และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C541กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ไม่ระบุหน่วยบริการหลัก บันทึกรหัสหน่วยบริการหลักให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่
C542กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer)  ไม่ระบุเลขที่ใบส่งต่อของต้นสังกัดบันทึกเลขที่ใบส่งต่อของต้นสังกัดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่
C543กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งต่อบันทึกหน่วยบริการที่ส่งต่อ  แล้วส่งเข้ามาใหม่
C544กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ในจังหวัด ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนดกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ในจังหวัด บันทึกได้เฉพาะ รพ.สงขลานครินทร์เท่านั้น
C545กรณีที่ขอเบิก ไม่เข้าเกณฑ์กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ให้ตรวจสอบการบันทึก  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C546กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) แต่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C547รหัสหน่วยบริการหลักเป็นรหัสเดียวกับหน่วยบริการที่ให้การรักษาตรวจสอบการบันทึก  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C548จากการตรวจสอบสิทธิของ สปสช. ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ตรวจสอบการขอเบิก  ให้ไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือบันทึกขอเบิกในโปรแกรม eclaim ปกติ
C549กรณีที่ขอเบิก หรือ รายการยาที่ขอเบิก เข้าเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสูง ผู้ป่วยนอกกรณีเข้าเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสูงผู้ป่วยนอก ให้บันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือหน้ามะเร็ง ( F5 ) และบันทึกรหัสยา,รหัสรังสีรักษา หรือ รหัสกรมบัญชีกลางในหน้า F8 ให้ถูกต้องครบถ้วน และจำนวนที่ขอเบิกในหน้า F4,F5 และ F8 ต้องเท่ากันเสมอ 
C550กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก  (OP Refer)  ไม่ระบุการใช้สิทธิ UC  ตรวจสอบการบันทึก  กรณีที่ต้องการเบิกชดเชยค่าบริการ  การใช้สิทธิ เลือก ใช้สิทธิ UC
C551รหัสหัตถการไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่วแก้ไขรหัสหัตถการให้ตรงตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่วให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
C552รหัสโรคไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่วแก้ไขรหัสโรคให้ตรงตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่วให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
C553บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีการสลายนิ่วบันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C554บันทึกข้อมูลรหัสโรค  รหัสหัตถการ รหัสกรมบัญชีกลาง หรือ รหัสยา 24 หลัก ไม่ถูกต้อง / ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการ
-บันทึกรหัสโรค  รหัสหัตถการ รหัสกรมบัญชีกลาง หรือ รหัสยา 24 หลัก บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
-กรณีที่มีการบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายสูงในหน้า F4,F5 บันทึกรหัสกรมบัญชีกลาง หรือ รหัสยาในหน้า F8 ให้ครบถ้วน
-กรณีพบว่ารหัสยา 24 หลักของหน่วยบริการไม่มี/ไม่ตรงกับฐาน e-Claim ติดต่อแจ้ง จนท. เพื่อตรวจสอบ
C555ค่าใช้จ่ายรวม กับค่าใช้จ่ายราย Item มียอดไม่เท่ากันเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการนำเข้าข้อมูล ขอให้กดปุ่ม “รายการ” ในแต่ละ Item หน้าค่ารักษาพยาบาล แล้วกดบันทึกอีกครั้ง
C556บันทึกเบิกจำนวนยามะเร็งและจำนวนเงินไม่ถูกต้องสอดคล้องกันตรวจสอบจำนวนเม็ดยาและจำนวนเงินที่ขอเบิกบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C557บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMLP54 แต่ไม่บันทึก Protocol ที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการรักษา Acute leukemia ต้องบันทึกเบิกตามโปรโตคอลที่กำหนด บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C558บันทึกเบิกมะเร็งตามโปรโตคอลไม่ถูกต้อง  ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด บันทึกเบิกให้ครบถ้วนตามโปรโตคอลที่กำหนด
1. ข้อมูลที่บันทึกเบิกเป็น cycle เดิมบันทึกเบิกให้ครบ cycle ก่อนจึงจะเริ่มตามโปรโตคอลใหม่ได้
2. ข้อมูลที่เริ่มการรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 56 ให้บันทึกเบิกเป็น Visit
แก้ไขการบันทึกเบิกแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C559ข้อมูลเบิกกรณี HD จำนวนที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับจำนวนวันนอน (LOS)ตรวจสอบการบันทึกจำนวนที่ขอเบิกกรณี HD หรือวันที่ admit /discharge แก้ไข/บันทึกให้ถูกต้อง สอดคล้องกับจำนวนวันนอน (LOS) แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C560รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกอุปกรณ์เพดานเทียมตรวจสอบรหัสโรค กรณีเบิกเพดานเทียมบันทึกรหัสโรคให้สอดคล้องกับข้อบ่งชี้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C561ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการ Cleft lip Cleft palateการบันทึกเบิกชดเชยค่าบริการกรณี Cleft palate ได้เฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการกับ สปสช.เท่านั้น
C562ยาที่บันทึกเบิกไม่พบใน Drug Catalog ของหน่วยบริการนำเข้า Drug Catalog ของหน่วยบริการ ที่หน้าเวบdrug.nhso.go.th/DrugCode เมื่อข้อมูลยาผ่านการตรวจสอบแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C563ข้อมูลการเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็งไม่พบในระบบ CaPR Registryตรวจสอบรหัสโรค กรณีการรักษามะเร็งต้องดำเนินการลงทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Payment Register : CaPR) หน้าเวบ e-Claim ก่อน แล้วจึงส่งข้อมูลเบิกในโปรแกรม e-Claim กรณีผู้ป่วยรายเก่า ติดต่อ 0 2141 4200 
C564ประเภทยาในบัญชียาหลัก (ED) หรือยานอกบัญชียาหลัก(NED)  ที่บันทึกส่งไม่ตรงกับ Drug Catalog ที่ส่ง สปสช. เฉพาะสิทธิ UC หรือรูปแบบประเภทยาไม่ตรงตามที่ สปสช.กำหนด(ทุกสิทธิ)ตรวจสอบประเภทยา ในบัญชียาหลัก (ED) หรือยานอกบัญชียาหลัก(NED) ใน file  Drug Catalog ที่ส่ง สปสช. คอลัมน์ ISED APROVED แก้ไขให้ถูกต้องตรงกันแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
หรือตรวจสอบรูปแบบประเภทยาให้ถูกต้องตรงตามที่ สปสช.กำหนด
C565บันทึกเบิกยา NED ผู้ป่วยนอกหรือ บันทึกเบิกยา NED Add on ผู้ป่วยใน  ไม่ระบุเหตุผลการใช้ยา EA-EF เฉพาะสิทธิ OFC และ LGO
ยกเว้น ยา PA ที่มีการลงทะเบียนขอให้ยา PA
ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลยา กรณีใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) ของผู้ป่วยนอก หรือ กรณีใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) Add on ผู้ป่วยใน ระบุเหตุผล  EA-EF บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
ยกเว้น ยา PA ที่มีการลงทะเบียนขอให้ยา PA
C566ให้รหัสโรครองไม่ถูกต้อง กรณีการให้ยาเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา หรือไม่ได้บันทึกยาในกลุ่มมะเร็ง หรือรหัสรังสีรักษาตรวจสอบรหัสโรครอง กรณีการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดต้องมีรหัสโรค Z511 รังสีรักษา Z510 หรือตรวจสอบการบันทึกยามะเร็งกรณีเป็นการให้ยาเคมีบำบัด ตรวจสอบการบันทึกรหัสรังสีรักษา (RTX) กรณีรักษาด้วยรังสี บันทึกให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
C567บันทึกรหัสรังสีรักษาไม่สอดคล้องกับชนิดของโรคมะเร็งตรวจสอบรหัสโรค หรือ รหัสรังสีรักษา กรณีรักษาโรคมะเร็งทั่วไปเลือกรหัสรังสีรักษาที่กำหนด RTX216 เท่านั้น(ไม่ใช่รหัสเบิกของมะเร็งโปรโตคอล) 
C568เบิกมะเร็งโปรโตคอลไม่ถูกต้อง คือต้องเป็นราย visit ตามระเบียบประกันสังคมเบิกมะเร็งโปรโตคอลต้องเป็นราย visit ตามระเบียบประกันสังคม
C569กรณีสิทธิข้าราชการ/อปท. หน่วยบริการเอกชนไม่สามารถเบิกกับ สปสช.ได้สิทธิข้าราชการ/อปท. หน่วยบริการเอกชนไม่สามารถเบิกกับ สปสช.ได้
C570Workingcode/Hospdrugcode เป็นค่าว่างให้ตรวจสอบ Workingcode/Hospdrugcode หากพบเป็นค่าว่างให้แก้ไขและส่งมาใหม่อีกครั้ง
C571สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีเมทาโดนการเบิกเมทาโดน ให้ส่งระบบเดิมของประกันสังคม
C572สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง,มะเร็งอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด ที่เข้ารับบริการก่อน 1 ม.ค.58ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ การเบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง,มะเร็งอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด OP ที่วันที่เข้ารับบริการ และ IP วันที่ Admit ตั้งแต่ 1ม.ค.58 เป็นต้นไป
C573วันที่รับบริการเป็นวันที่ก่อนวันที่ประกาศใช้รายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.)ตรวจสอบวันที่รับบริการต้องเป็นวันเดียวกันหรือหลังวันที่ประกาศใช้รายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.)
C574ข้อมูลประเภทยาและเวชภัณฑ์ (ฟิลด์ PRODUCTCAT ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.) ไม่ใช่ 1-5ข้อมูลประเภทยาและเวชภัณฑ์ (ฟิลด์ PRODUCTCAT ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.) ต้องมีค่า 1-5 เท่านั้น
C575ไม่ใช่หน่วยบริการที่สามารถให้บริการอุปกรณ์รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการตัดเท้า  การเบิกรองเท้าเบาหวาน รหัส 8612, 8813, 8814 ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินรับรองเท่านั้น กรณีขอการรับรองให้ประสานไปที่ สปสช.เขต เพื่อตรวจประเมินรับรอง โดยเริ่มกับข้อมูลให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 59 เป็นต้นไป
C576รหัสอุปกรณ์รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่บันทึกเบิก ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองของหน่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่บันทึกเบิกต้องเป็นรหัสที่หน่วยบริการผ่านการประเมินรับรองเท่านั้น กรณีขอการรับรองให้ประสานไปที่ สปสช.เขต เพื่อตรวจประเมินรับรอง โดยเริ่มกับข้อมูลให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 59 เป็นต้นไป
C577บันทึกรหัสรังสีรักษาทั้งกรณีมะเร็งโปรโตคอลและมะเร็งทั่วไปตรวจสอบรหัสโรค หรือ รหัสรังสีรักษา บันทึกเบิกให้สอดคล้องกับการรักษาของโรคมะเร็งในครั้งนั้น  กรณีรักษาโรคมะเร็งทั่วไปเลือกรหัสรังสีรักษาที่กำหนด RTX216 เท่านั้น (ไม่ใช่รหัสเบิกของมะเร็งโปรโตคอล) 
C578บันทึกรหัสเบิกการจัดส่งยาทางไปรษณีย์แต่ไม่มีรายการยาหรือการเบิกค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
 ตรวจสอบกรณีการบันทึกรหัสเบิกการส่งยาทางไปรษณีย์ (DRUGP) ต้องมีการบันทึกข้อมูลยา หรือค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (หมวด 5) ให้ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีการจัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ 
C579บนทันทึกเบิกกรณีให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่บ้าน (Home Chemotherapy ) ไม่พบรหัสยามะเร็งตรวจสอบการบันทึกค่ายา กรณีให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่บ้านต้องบันทึกรายการยาให้ครบถ้วนทุกราย โดยไม่บันทึกเป็นยอดรวม แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C580กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีล้างไต/ฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน  แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8 ให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C581กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีรักษาโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื่อรา (Cryptococcal meningitis) แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกเบิกยา Cryto ในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรายการยารักษาโรค Cryptococcal meningitis ในหน้า F8 ให้ถูกต้องและส่งเข้ามาใหม่
C582กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณี CMV Retinitis ในผู้ติดเช้า HIV แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกเบิกยา glanciclovir หรือ รหัสหัตถการในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรายการยา glanciclovir หรือรหัสหัตถการในหน้า F8 ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C583กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีการให้สารเมทาโดน แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกเบิกยาเมทาโดน ในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรายการยาเมทาโดนในหน้า F8 ให้ถูกต้องและส่งเข้ามาใหม่
C584กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกรหัสหัตถการในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรหัสหัตถการในหน้า F8  ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C585กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) เบิกมะเร็งทั่วไปรังสีรักษา แต่ไม่มีการให้รหัสโรครองรังสีรักษา หรือการบันทึกเบิกรหัสรังสีรักษาในหน้า F5 หรือรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกรหัสโรครอง Z510 และรหัสรังสีรักษา RTX216 ในหน้า F5 และรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8
C586กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีมะเร็งโปรโตคอลรักษาโดยยาเคมีบำบัด แต่ไม่มีการบันทึกเบิกยามะเร็งและรหัสหัตถการในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกยารายการมะร็งและรหัสหัตถการ ในหน้า F8 กรณีมะเร็งโปรโตคอลรักษาโดยยาเคมีบำบัด ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C587 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) เบิกมะเร็งโปรโตคอลรังสีรักษา แต่ไม่มีการให้รหัสโรครองรังสีรักษา หรือการบันทึกเบิกรหัสรังสีรักษาในหน้า F5 หรือรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8ตรวจสอบและบันทึกรหัสโรครอง Z510 และรหัสรังสีรักษาในหน้า F5 และรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8
C588กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer)ข้อมูลรับบริการก่อนปีงบประมาณ 2558 มีการเบิกกรณีการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางตามที่กำหนด ในหน้า F8ข้อมูลการรับบริการก่อนปีงบประมาณ 2558 กรณีเบิกการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ ให้ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางตามที่กำหนดในหน้า F8 โดยจำนวนเงินที่ขอเบิกในหน้า F4 และ F8 ต้องเท่ากันเสมอ แล้วส่งเข้ามาใหม่ 
C589เบิกกรณี OP Refer แต่สถานะสิทธิการรักษาเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด ไม่มีการยอมรับการลงทะเบียนตรวจสอบสถานะสิทธิการรักษาเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด ไม่มีการยอมรับการลงทะเบียน ไม่สามารถเบิกกรณี OP Refer ได้
C591กรณีที่ลงทะเบียนมะเร็งใน CaPR แต่บันทึกเบิกรหัส RTX ไม่สัมพันธ์กับประเภทของมะเร็งที่ลงทะเบียนไว้ ตรวจสอบการเบิกรหัสรังสีรักษาให้ตรงกับประเภทของมะเร็งที่ลงทะเบียนใน CaPR
C592บันทึกเบิกกรณี Vascular Access แต่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ป่วย HD ตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีบันทึกเลขบัตรประชาชนถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ป่วย HD ก่อนส่งข้อมูลเบิก (เบิกได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ)
C593วันที่ทำหัตถการ Vascular Access ก่อนวันที่ลงทะเบียนผู้ป่วย HDตรวจสอบวันที่บันทึกข้อมูลเบิกกรณี Vascular Access วันที่รับบริการต้องเป็นวันที่ลงทะเบียน หรือหลังวันที่ลงทะเบียน HD
C594เบิกรหัสรายการ Vascular access (HD0001 – HD0005)รหัสรายการเดียวกันมากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดในปีงบประมาณตรวจสอบการบันทึกจำนวนครั้งในการขอเบิกรหัสรายการ Vascular Access ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ 
C595หน่วยบริการบันทึกขอเบิกรหัสรายการ Vascular access ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ DMIS_HDตรวจสอบการบันทึกขอเบิกรหัสรายการ Vascular access   ให้ถูกต้องตรงกับที่หน่วยบริการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ DMIS_HD แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่  หน่วยบริการเอกชนต้องลงทะเบียนในระบบ DMIS_HD ก่อนให้บริการ
C596กรณีที่เบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการสำรองเตียง ( Z75REF)ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก บันทึกเบิกได้ตามเงื่อนไขที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการสำรองเตียงเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C597หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกเบิกได้เฉพาะสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเท่านั้นตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย กรณีเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อสามารถบันทึกเบิกในระบบโปรแกรม e-Claim ได้เฉพาะสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เท่านั้น
C598กรณีที่บันทึกเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขของหน่วยบริการรับส่งต่อตรวจสอบการบันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บ (F1 กรณี OP) หรืออาการแรกรับ (F4 กรณี IP) ต้องเป็นการรับส่งต่อหรือ AE เท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C599การเบิกกรณี Palliatve Care สามารถบันทึกเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการต้นสังกัดเท่านั้นการจ่ายชดเชยกรณี Palliatve Care สามารถเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการต้นสังกัดเท่านั้น หากไม่ใช่ไม่สามารถเบิกกรณีนี้ได้ 
C600กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ไม่ครบถ้วนต้องบันทึกข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ให้ครบถ้วน
C601กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกไม่บันทึก ว/ด/ป ครั้งสุดท้ายของการมีประจำเดือนในช่อง LMPต้องบันทึกข้อมูล ว/ด/ป ครั้งสุดท้ายของการมีประจำเดือนในช่อง LMP ให้ถูกต้องครบถ้วน
C602กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์  วันที่เข้ารับบริการก่อนวันสุดท้ายของการมีประจำเดือนให้ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ เทียบกับวันสุดท้ายของการมีประจำเดือนต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ 
C603กรณีฝากครรภ์ครั้งแรก พบว่าอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์  ( เทียบจากวันเข้ารับบริการกับวันสุดท้ายของการมีประจำเดือน)กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามเงื่อนไข
C604ไม่บันทึกข้อมูล ว/ด/ป ที่คลอดบุตรให้บันทึก ว/ด/ป ที่คลอดบุตรให้ถูกต้องครบถ้วน
C605กรณีตรวจหลังคลอด  พบว่าวันเข้ารับบริการตรวจหลังคลอดก่อนวันคลอดบุตรให้ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ ต้องไม่ก่อนวันคลอดบุตร
C606กรณีตรวจหลังคลอด พบว่าวันเข้าบริการตรวจหลังคลอด หลังวันคลอดบุตรมากกว่า 12 สัปดาห์   ( เทียบจากวันคลอดบุตร)ให้ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ และวันคลอดบุตรต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
C607กรณีส่งเสริมป้องกันโรคเลือกรายการที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับสิทธิเลือกรายการที่ขอเบิกให้ถูกต้อง  แล้วส่งเข้ามาใหม่
C608กรณีส่งเสริมป้องกันโรค รายการที่ขอเบิกเป็นการให้บริการไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบรายการที่ขอเบิก   หรือวันที่เข้ารับบริการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่ หรือ กรณีข้อมูลให้บริการตั้งแต่ปีงบ 55 ถึงปัจจุบันให้ส่งผ่าน OPPP Individual Data
C609เบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรค  แต่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเข้ามากรณีส่งเสริมป้องกันโรค  ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C610รหัสโรค / รหัสหัตถการแพทย์แผนไทย บันทึกในหน้าผู้ป่วยในเท่านั้นตรวจสอบรหัสโรค/รหัสหัตถการที่ให้ กรณีรหัสโรค/รหัสหัตถการที่กำหนดในแพทย์แผนไทย บันทึกเบิกเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น
C611เบิกกรณี Palliative Care บันทึกรหัสโรครอง(Sdx) ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคโรครอง (Sdx) กรณีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care)  Z515 ต้องเป็นโรคร่วม (Comorbility) เท่านั้น  แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C612บันทึกรหัสโรคหลักและรหัสหัตถการไม่ถูกต้องกรณีเบิก Methadoneกรณีเบิก Methadone ตามสิทธิประโยชน์ที่ สปสช.กำหนด ได้เฉพาะโรค Pdx = F11.2
 ICD9=9425 เท่านั้น ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ หากไม่ตรงตามนี้ไม่สามารถเบิกกรณีนี้ได้
C613เบิกกรณี Palliative Care ร่วมกับค่าใช้จ่ายสูงตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยระยะท้ายไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสูง (HC)ได้ 
C614เบิกกรณี Palliative Care บันทึกวันที่เยี่ยมบ้านก่อนเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบวันที่เริ่มเยี่ยมบ้าน ดังนี้
1. ข้อมูลปี 60 เยี่ยมก่อนวันที่ 1 ก.ค 59 ไม่สามารถบันทึกเบิกกรณีนี้ได้
2. ข้อมูลปี 61 เยี่ยมก่อนวันที่ 1 เม.ย 60 ไม่สามารถบันทึกเบิกกรณีนี้ได้ 
C615เบิกกรณี Palliative Care ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วตรวจสอบสิทธิ กรณีเสียชีวิตแล้วไม่สามารถบันทึกเบิกได้ หรือ ตรวจสอบวันที่ให้บริการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C616รหัสโรคไม่สอดคล้องกับประเภทการยุติการตั้งครรภ์ ตรวจสอบรหัสเบิกกรณียุติการตั้งครรภ์และรหัสโรค แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C617รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับประเภทการยุติการตั้งครรภ์ ตรวจสอบรหัสเบิกกรณียุติการตั้งครรภ์และรหัสหัตถการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามมาใหม่อีกครั้ง
C618บันทึกรหัสเบิกยุติการตั้งครรภ์ อายุน้อยกว่า 8 ปีตรวจสอบวัน เดือน ปี เกิด แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีอายุไม่ถึง 8 ปี ไม่สามารถเบิกในรหัสยุติการตั้งครรภ์ได้ 
C619เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ บันทึกรหัสเบิกยุติการตั้งครรภ์ หรือบันทึกรหัสบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร หน่วยบริการปฐมภูมิไม่สามารถเบิก กรณียุติการตั้งครรภ์รหัส AB001,AB002,AB003 หรือบันทึกรหัสบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (FP001,FP002)ได้
C620ข้อมูลรับบริการ/จำหน่าย ก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 บันทึกเบิกกรณียุติการตั้งครรภ์ตรวจสอบวันรับบริการ หรือ วันจำหน่าย แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากรับบริการ/จำหน่ายก่อน 1 ตุลาคม 2560 ไม่สามารถเบิกการยุติการตั้งครรภ์ได้ 
C621การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ข้อมูลเพศหรืออายุ ไม่สอดคล้องกับรหัสเบิกจ่าย (สิทธิ อปท./สิทธิ สปสช.)ตรวจสอบข้อมูลเพศหรืออายุ ให้สอดคล้องกับรหัสเบิกจ่าย
C622การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ใช่สิทธิเจ้าตัว (สิทธิ อปท./สิทธิ สปสช.)เบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิ อปท.เบิกได้เฉพาะสิทธิเจ้าตัว
C623การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว (สิทธิ อปท./สิทธิ สปสช.)ตรวจสอบการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี เบิกได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด
C625รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ตรงตามกลุ่ม One Day Surgery ที่กำหนดตรวจสอบรหัสหัตถการ (ICD9) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่กลุ่ม One Day Surgery ที่กำหนด บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ 
C626ไม่ใช่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน One Day Surgeryบันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ 
C627บันทึกเป็นกรณี  One Day Surgery จำนวนวันนอนน้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า 24 ชั่วโมงตรวจสอบการบันทึก วันเวลา admit หรือ discharge  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีวันนอนน้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า 24 ชั่วโมง บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ 
C628บันทึกเป็นกรณี One Day Surgery แต่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีมีภาวะแทรกซ้อน บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ 
C629บันทึกเป็นกรณี One Day Surgery ประเภทการจำหน่ายไม่ใช่ 1 Improve ตรวจสอบการบันทึกประเภทการจำหน่ายแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีประเภทการจำหน่ายไม่ใช่ 1 Improve  บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ 
C631ไม่ใช่ข้อมูลที่ให้บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim สำหรับหน่วยบริการเขต กทม./รัฐสังกัด สป.สธ.หน่วยบริการในเขต 13 ให้บันทึกเบิกในโปรแกรม BPPDS
C633บันทึกเบิกกรณี.ฝากครรภ์เกินจำนวนครั้งที่กำหนด
 
การรับบริการและเบิกกรณีฝากครรภ์ไม่เกิน 5 ครั้ง/คน/ปีงบประมาณ 
C634กรณีการฝากครรภ์บันทึกเบิกการตรวจอัลตราซาวด์มากกว่า 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการการทำอัลตราซาวด์ กรณีการฝากครรภ์เบิกได้ 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์ ตัดรหัสหัตถการที่เกี่ยวข้องออกเพื่อรับค่าใช้จ่ายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C635บันทึกเบิกกรณีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันแต่ไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์ การเบิกกรณีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน เบิกได้ในหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น ตรวจสอบรหัสหัตถการ แก้ไขหรือตัดออกเพื่อรับค่าบริการกรณีอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C636บันทึกเบิกกรณีในการขัดและทำความสะอาดฟันไม่พบหัตถการที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการบันทึก หรือแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C637บันทึกข้อมูลเบิกกรณีฝากครรภ์หรือกรณีคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกเพศเบิกกรณีฝากครรภ์/คัดกรองมะเร็งปากมดลูกต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C638กรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 60 ปีตรวจสอบวัน เดือน ปี เกิด แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีอายุไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณไม่สามารถเบิกกรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้ 
C639รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีตรวจคัดกรอง/ยืนยันมะเร็งปากมดลูกแก้ไขการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C640เบิกกรณีตรวจคัดกรอง/ยืนยันมะเร็งปากมดลูกมากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดตรวจสอบข้อมูลเบิกกรณี.ณีกรณีตรวจคัดกรอง/ยืนยันมะเร็งปากมดลูก สามารถเบิกได้ 1 ครั้ง/คน/ 5 ปีงบประมาณเท่านั้น
C641กรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ไม่บันทึกผลการตรวจเซลล์วิทยาบันทึกผลการตรวจเซลล์วิทยา แล้วส่งขอรับค่าบริการใหม่อีกครั้ง แล้วส่งขอรับค่าบริการใหม่อีกครั้ง 
C642บันทึกข้อมูลตรวจคัดกรองมะเร็งไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกเบิกกรณีตรวจคัดกรองมะเร็ง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C643บันทึกเบิกกรณีการตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology  แต่ไม่พบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการ กรณีมีการเบิกการตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology ต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ด้วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่ได้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ไม่สามารถเบิกการตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology ได้
C644อายุไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดกรณีการเบิกทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน ตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิดของผู้ป่วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีอายุน้อยกว่า 4 ปี หรือ มากกว่า 12 ปี ไม่สามารถเบิกทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียนได้
C645หน่วยบริการบันทึกเบิกผ่านโปรแกรมตามที่กำหนดไม่ถูก กรณีบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 – 12 ปีตรวจสอบข้อมูลเบิกกรณีบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 – 12 ปี บันทึกส่งเบิกในโปรแกรมตามที่กำหนด (ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลที่ติด C นี้)
C646อายุไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีการเบิกบริการเคลือบหลุมร่องฟัน (ฟันถาวร) ตรวจสอบการบันทึกวัน เดือน ปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือมากกว่า 12 ปีไม่สามารถการเบิกเคลือบหลุมร่องฟัน (ฟันถาวร) ได้ 
C647อายุไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ สำหรับเด็ก
 น้อยกว่า 4 ปี และมากกว่า 12 ปีเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ สำหรับเด็ก
ตรวจสอบการบันทึกวัน เดือน ปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้งอายุ กรณีอายุน้อยกว่า 4 ปี หรือมากกว่า 12 ปีเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ สำหรับเด็กไม่ได้
C648บันทึกเบิกกรณีเคลือบหลุมร่องฟัน(ฟันถาวร)ไม่ได้ระบุรหัสซี่ฟันตามที่กำหนดบันทึกรหัสซี่ที่กำหนด แก้ไขแล้วเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C649การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 0-1 ปี เบิกมากกว่า 6 ครั้งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 0-1 ปี เบิกได้ไม่เกิน 6 ครั้ง 
C650การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 2 ปี เบิกมากกว่า 2 ครั้งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 2 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
C651การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 3 ปี เบิกมากกว่า 2 ครั้งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 3 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
C652การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 4 ปี เบิกมากกว่า 2 ครั้งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 4 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
C653การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุเกิน 4 ปีตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีมากกว่าอายุ 4 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
C654รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิก FISH  (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH test  (Dual –Color in situ hybridization  )  สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumabตรวจสอบรหัส ICD10 แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C655มีการเบิก FISH  (fluorescence in situ hybridization ) และ DISH (Dual –Color in situ hybridization )  สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab ในครั้งเดียวกัน มีการเบิกทั้ง FISH (fluorescence in situ hybridization ) และ  DISH (Dual –Color in situ hybridization )  ไม่สามารถเบิกได้พร้อมกัน ตรวจสอบรายการและบันทึกเพียงรายการเดียว 
C656เบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ (DISH test ) สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab  ในช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 15 เมย.ถึง 30กย.62 ไม่สามารถเบิกได้การเบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ (DISH test ) ช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 15 เมย.ถึง 30 กย.62 ได้รับการจ่ายชดเชยจากระบบ จ.2 แล้ว ไม่สามารถเบิกได้อีก
C657รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิกการตรวจยีน  mutation     สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีการสั่งใช้ยา Imatinibตรวจสอบรหัส ICD10 แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C658มีการเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib ซ้ำซ้อนเบิกการตรวจยีน  mutation     สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว (จ่าย 1 ครั้ง /ปีปฎิทิน ตามวันที่บริการ)
C659มีการเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib) ในช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 1 มค.ถึง 30 กย.62 ไม่สามารถเบิกได้ การเบิกการตรวจยีน  mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib) ช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 1 มค.ถึง 30 กย .62 ได้รับการจ่ายชดเชยจากระบบ จ.2 แล้ว ไม่สามารถเบิกได้อีก
C660กรณีตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA Colon) ปี 2562 สิทธิ UC1. เป็นข้อมูลกรณีตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA Colon) ปี 2562  ที่มีวันรับบริการตั้งแต่วันที่ 1 มค.61 – 25 กย. 62
2. มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการ (ตามไฟล์แนบ) 
C661กรณีผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ กรณี มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด (Rejection)กรณีที่ heart transplantมี rejection แยกเป็น 2 กรณี
1. ในกรณีที่ทำผ่าตัด heart transplant แล้วมีการ rejection หรือ failure ใน admission เดียวกันกับการผ่าตัด DRG V5
2.  ในกรณีที่มา admit ใหม่เพื่อรักษา heart rejection หรือ failure DRG V5 
C662ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด กรณีการเบิก FISH  (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual –Color in situ hybridization )  สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab  การเบิก FISH  (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual –Color in situ hybridization )  สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab  จะต้องเป็นหน่วยบริการตามที่กำหนดเท่านั้น
C663บันทึกรหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีบริการฝากครรภ์ และการตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการกรณีบริการฝากครรภ์ และการตรวจอัลตราซาวด์ แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C664ระบุผลตรวจไม่ถูกต้อง กรณีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ตรวจสอบการบันทึกผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธี HPV DNA Test กรณี ไม่เท่ากับ HPV Type Non 16/18 ไม่สามารถเบิกกรณีนี้ได้
ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology โดยระบุผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ไม่เท่ากับ HPV Type Non 16/18
C665หน่วยบริการไม่อยู่ในกลุ่มที่กำหนด กรณีเบิก HPV DNA Test และ LIQUID TESTการเบิก HPV DNA และ LIQUID TEST ต้องเป็นหน่วยบริการที่ที่มีศักยภาพในการตรวจ เท่านั้น
C666รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีเบิกบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 – 12 ปีตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีการเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C667รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีเบิกบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 – 12 ปีตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีการเบิกบริการเคลือบหลุมร่องฟัน(ฟันถาวร)  แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C668ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด กรณีการเบิกการตรวจยีน  mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinibการเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib จะต้องเป็นหน่วยบริการตามที่กำหนดเท่านั้น
C669เบิก FISH  (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual –Color in situ hybridization ) สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab มากกว่า 2 ข้าง/คน/ชีวิต การเบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual –Color in situ hybridization ) เบิกได้ 2 ข้าง/คน/ชีวิต เท่านั้น
C670เบิกกรณี paliative care ไม่บันทึกวันที่เยี่ยมบ้าน หรือเบิกกรณี ANC ไม่มีวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้า F6 บันทึกวันที่เยี่ยมบ้าน หรือ วันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย ตามเงื่อนไขที่ขอเบิกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C671กรมวิทยาศาสตร์เบิก HPV DNA Test ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งต่อ การเบิก HPV DNA Test  ของกรมวิทยาศตร์ต้องระบุหน่วยบริการที่รับส่งต่อมา บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C672บันทึกข้อมูลให้บริการกรณีส่งเสริมป้องกันโรค ก่อนวันที่กำหนดให้เบิกจ่ายตรวจสอบเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีส่งเสริมป้องกันโรคตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด ในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ แก้ไขเข้ามาใหม่ หรือ ยกเลิกการเบิกจ่ายกรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
C673วันที่ส่งตรวจ Liquid base cytology ก่อนวันที่ตรวจคัดกรอง HPV DNA ตรวจสอบวันที่บันทึกข้อมูลเบิกกรณี Liquid base cytology ต้องตรวจหลังการตรวจคัดกรอง HPV DNA แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งมาใหม่ กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ไม่สามารถเบิกได้
C674หน่วยบริการที่ตรวจ HPV DNA Test เป็นหน่วยบริการเดียวกับหน่วยบริการที่ส่งต่อ (Hrefer in)ตรวจสอบการบันทึกหน่วยบริการที่ส่งต่อ (Hrefer in) ต้องไม่ใช่หน่วยบริการที่ตรวจ HPV DNA Test แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C675ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพการให้บริการฝงเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟากรณีไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพไม่สามารถเบิกได้ หากประสงค์เข้าร่วมบริการติดต่อ สปสช.เขตตามพื้นที่ของหน่วยบริการ
C676รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีบริการฝังเข็มตรวจสอบรหัสโรค หรือรหัสหัตถการ บันทึกให้ถูกต้องตามการให้บริการและเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C677เบิกบริการฝังเข็ม ไม่ได้บันทึกค่า Barthel ADL Indexตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเบิกบริการฝังเข็มต้องบันทึกค่า Barthel ADL Index เข้ามาด้วย บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C678เบิก on top ค่าบริการฝังเข็มของ แต่ให้บริการไม่ครบ  20 ครั้งในหน่วยบริการเดียวกันการเบิก on top ค่าบริการฝังเข็มของผู้ป่วยแต่ละราย สามารถเบิกได้เมื่อให้บริการครบ 20 ครั้งในหน่วยบริการเดียวกัน หากให้บริการไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไม่สามารถเบิกได้ 
C679บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยมะเร็งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER และมีการเบิกยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ต้องเป็นการรักษาโรคมะเร็งเท่านั้น แก้ไขรหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C680บันทึกเบิกกรณีการรักษาโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม แต่เป็นข้อมูลบริการก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64กรณีการรักษาโรคมะเร็งก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64 ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไขเดิม โดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C681บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER หรือ R9OPFS แต่ไม่มีรายการ Free Schudule ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีเบิกการรักษาโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม หรือบริการในเขต 9 นครราชสีมา (รหัสโครงการพิเศษ CANCER หรือ R9OPFS) ต้องบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายตามรายการ Free Schedule แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C682บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งกรณีการรักษาโรคมะเร็งและบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER จะต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามที่ สปสช.กำหนดเท่านั้น หากไม่ใช่การรักษาโรคมะเร็งไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C683บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER และเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer  กรณีเบิกการรักษาโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม (รหัสโครงการพิเศษ CANCER) ไม่ต้องบันทึกเงื่อนไขการเรียกเป็น OP Refer (เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น A E หรือ N ) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C684เบิกยา Opioid แต่เป็นบริการข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำของผู้ป่วยการเบิกยา Opioid เบิกได้เฉพาะกรณีให้บริการภายใน CUP หรือในจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการประจำเท่านั้น กรณีข้ามจังหวัดไม่สามารถเบิกได้ แก้ไขให้ถูกต้องโดยเอารายการยา Opioid ออก บันทึกเบิกตามเงื่อนไขที่ให้บริการแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C685ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพจัดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพจัดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ ไม่สามารถเบิกค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจได้ เอารหัสเบิก SpecC ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดค่าบริการอื่นๆ ที่ยังไม่จัดหมวดออก แล้วส่งเบิกตามเงื่อนไขอื่นๆ ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C686เบิกค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ แต่ไม่ใช่ผู้ป่วย NCDs ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค กรณีเบิกค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจจะต้องเป็นผู้ป่วย NCDs เท่านั้น แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C687ไม่ใช่หน่วยบริการขึ้นทะเบียนหน่วยร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ่ไม่ใช่หน่วยบริการขึ้นทะเบียนหน่วยร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกค่าฉีดยา พ่นยา ค่าทำแผล ใส่สายกระเพาะปัสสาวะ หรือ สายสวนปัสสาวะได้ หากต้องการเบิกค่าจ่ายอื่นๆ ตัดรายการ….ออก ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C688เบิกค่าบริการเยี่ยมบ้านมากกว่า 1 ครั้งต่อวันในผู้ป่วยรายเดียวกันการเบิกค่าบริการเยี่ยมบ้านเบิกได้ 1 ครั้ง/คน/วันเท่านั้น หากต้องการเบิกค่าจ่ายอื่นๆ ตัดรายการเยี่ยมบ้านออก ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C689เบิกค่าบริการเยี่ยมบ้าน แต่ไม่ใช่หน่วยบริการเดิมที่ออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยรายนี้การเบิกค่าบริการเยี่ยมบ้าน จะต้องเป็นการออกเยี่ยมของหน่วยบริการเดิมเท่านั้น หน่วยบริการอื่นไม่สามารถเบิกซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการเดิมได้ หากต้องการเบิกค่าจ่ายอื่นๆ ตัดรายการเยี่ยมบ้านออก ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C690มีการเบิกบริการการเยี่ยมบ้านมากกว่า 10 รายต่อวันตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก แก้ไขมาให้ถูกต้อง กรณีเยี่ยมมากกว่า 10 รายต่อวันจริง ให้อุทธรณ์มาเป็นรายกรณี
C691มีการเบิกบริการการเยี่ยมบ้านต่างประเภทการเยี่ยมในรายเดียวกันตรวจสอบประเภทกลุ่มที่เยี่ยมบ้าน แก้ไขมาใหถูกต้องตามกลุ่มของผู้ป่วย แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง (ไม่สามารถเบิกต่างกลุ่มในผู้ป่วยรายเดียวกันได้)
C692เบิกยา opioids แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพฯ ตามที่ สปสช.กำหนดตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเบิกยา opioids ต้องเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพฯ ตามที่ สปสช.กำหนด กรณีไม่อยู่ในรายชื่อไม่สามารถเบิกได้ หากต้องการเบิกกรณีอื่นๆให้เอารายการยาออกแล้วส่งเข้ามาใหม่
C693หน่วยบริการ HD บันทึกเบิกกรณีการทำเส้น (Vascular access) ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดหน่วยบริการ HD บันทึกเบิกกรณีการทำเส้น (Vascular access) ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD ด้วยทุกครั้ง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C694บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายกรณีบริการของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดการบันทึกเบิกกรณีบริการของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ NurseC ด้วยทุกครั้ง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C701สิทธิประกันสังคมเบิกกรณี รักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY แต่รหัสโรคและรหัสหัตถการ ไม่สัมพันธ์ และไม่บันทึก SRTSSS ในบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดหมวด 
C702สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีทำหมัน แต่ รพ.ที่รักษา ไม่ใช่ สถานพยาบาลที่ตามบัตรรับรองสิทธิฯ (Main Contractor) หรือ สถานพยาบาลเครือข่าย (Sub contractor)2.  ในกรณีที่มา admit ใหม่เพื่อรักษา heart rejection หรือ failure DRG V5 
C703สิทธิประกันสังคม บันทึกข้อมูลเบิกกรณีมะเร็งไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดกรณีเบิกมะเร็งโปรโตคอล ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิกหน้า F5 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
กรณีเบิกมะเร็งอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด ตรวจสอบการบันทึกเบิกจำนวนเงิน หน้า F5 (กรณีผู้ป่วยนอก) หรือ หน้า  F4 (กรณีผู้ป่วยใน) บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
C704กรณีสิทธิประกันสังคม ส่งเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ส่งเบิกผ่านโปรแกรมของ สปสช.ตรวจสอบข้อมูลการเบิกต้องตรงตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ส่งเบิกผ่านโปรแกรม E-Claim หรือแก้ไขข้อมูลที่ขอเบิกให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
C705กรณีสิทธิประกันสังคม เบิกรายการอุปกรณ์ที่มีมากกว่า 1 ระดับ เบิกระดับอื่น แต่ไม่เบิกระดับแรกตรวจสอบการบันทึกเบิกรายการอุปกรณ์ให้ถูกต้อง กรณีรายการอุปกรณ์ที่มีมากกว่า 1 ระดับ ต้องเบิกระดับแรกด้วยจึงจะสามารถเบิกระดับอื่นได้
C706มะเร็งโปรโตคอลแต่บันทึกเบิกเป็นกรณีมะเร็งทั่วไปตรวจสอบการให้รหัสโรค เบิกกรณีมะเร็งทั่วไป ต้องเป็นมะเร็งที่ไม่กำหนดโปรโตคอลเท่านั้น แก้ไขรหัสโรค หรือการเบิกให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C707เบิกยา  rt-PA รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการ ไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค หรือรหัสหัตถการกรณีเบิกยา rt-PA ในผู้ป่วย  Stroke หรือ STEMI แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C708เบิกยา Streptokinase หรือ TNK-tPA  รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการ ไม่ถูกต้องตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค หรือรหัสหัตถการกรณีเบิกยา Streptokinase หรือ TNK-tPA ในผู้ป่วย STEMI แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C709บันทึกเบิกยาละลายลิ่มเลือดมากกว่า 1 รายการตรวจสอบการบันทึกเบิกยา Streptokinase หรือ rt-PA หรือ TNK-tPA ในผู้ป่วย Stroke/STEMI สามารถเบิกได้ 1 รายการเท่านั้น แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C710บันทึกเบิกยาละลายลิ่มเลือด (Stroke/STEMI) ที่ให้บริการก่อน 15 ก.ค 59ตรวจสอบวันรับบริการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ ส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim ได้เฉพาะข้อมูลรับบริการตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค 59 เป็นต้นไปเท่านั้น 
C711สถานพยาบาลที่รักษาไม่ตรงกับสถานพยาบาลในฐานสำนักงานประกันสังคมกรณี สสจ.หรือ สสอ.ไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้ 
C712บันทึกรหัสเบิกการตรวจร่างการ แต่รหัส ICD10 ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิกกรณีตรวจสุขภาพในบริการอื่นที่ไม่จัดหมวด แก้ไขรหัสโรคหลัก (Pdx) .ให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C713บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการตรวจร่างกายไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบกรณีเบิกการตรวจร่างกาย ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ SSSCHU และรหัสเบิก CUD001-CUD005 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดบริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
C714บันทึกเบิกกรณีตรวจร่างกายไม่ตรงตามช่วงอายุที่กำหนด ตรวจสอบสิทธิประโยชน์กรณีตรวจร่างกายสามารถเบิกได้ตามรายการและช่วงอายุที่กำหนดเท่านั้น
C715จำนวนครั้งในการเบิกกรณีตรวจร่างกายมากกว่าสิทธิประโยชน์ที่กำหนดตรวจสอบรายการตรวจร่างกายที่บันทึกเบิก สามารถเบิกได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดต่อปีตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดเท่านั้น
C716สถานพยาบาลที่บันทึกเบิกกรณีการตรวจร่างกายไม่ใช่สถานพยาบาลหลัก( Main Contractor)การตรวจร่างกายบันทึกเบิกได้เฉพาะสถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) เท่านั้น
C717บันทึกเบิกสิทธิทุพพลภาพ ไม่ใช่สถานพยาบาลของรัฐสถานพยาบาลเอกชน ไม่สามารถบันทึกเบิกกรณีทุพพลภาพผ่านระบบโปรแกรม e-Claim
C718ข้อมูลสิทธิทุพพลภาพ ที่ให้บริการ/จำหน่ายก่อน 1 ม.ค 61ตรวจสอบวันที่รับบริการ/จำหน่าย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีให้บริการ/จำหน่ายก่อน 1 ม.ค 61 ส่งเบิกตามระบบเดิม
C719ข้อมูลการเบิกของ รพ.จุฬาภรณ์ บันทึกข้อมูลเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคและรหัสหัตถการ แก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง กรณีทำหัตถการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ให้บันทึกผ่านโปรแกรมของ สปสช. ขอให้ส่งเบิกในระบบเดิม
C720เบิกกรณีการรักษามะเร็งนอกโปรโตคอล แต่เป็นข้อมูลรับบริการก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ข้อมูลที่รักษาก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ไม่สามารถเบิกกรณีการรักษามะเร็งนอกโปรโตคอลได้ 
C721หน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลขอยกเลิกข้อมูล แจ้งเพื่อทราบ
C722กรณีรักษานอกโปรโตคอล ไม่สามารถบันทึกรหัสยาในโปรโตคอลได้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษาโรคมะเร็งที่กำหนดโปรโตคอล หากรักษานอกโปรโตคอลให้บันทึกเป็นรหัส Non Protocol แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C723บันทึกเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล ข้อมูลรักษาตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 62 ให้บันทึกตามเงื่อนไขโปรโตคอล 20 ชนิด Update โปรแกรม e-Claim Version 2.10 เป็นต้นไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C724บันทึกเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็งนอกโปรโตคอล (Non Protocol) รหัสโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค กรณีเบิก Non Protocol รหัสโรคต้องเป็นมะเร็งในกลุ่มโปรโตคอล แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่อีกครั้ง
C725สถานพยาบาลที่บันทึกเบิกไม่ตรงกับสถานพยาบาลที่รักษากรณีการตรวจคัดกรองโควิท 19 กรณีการตรวจคัดกรองโควิทต่างด้าว สิทธิประกันสังคม สถานพยาบาลที่ตรวจต้องเป็นสถานพยาบาลที่บันทึกเบิกเท่านั้น
C726ไม่ใช่สถานพยาบาลที่กำหนดให้เบิกกรณี Home Isolation หรือ community Isolation ผ่านโปรแกรม e-Claim ของ สปสช.กรณี Home Isolation หรือ community Isolation บันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-claim เฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิคชุมชนอบอุ่น และ รพสต.เท่านั้น สถานพยาบาลอื่นเบิกผ่านโปรแกรม สกส.
C800รหัสโรครองใช้ไม่ได้ (ผิดหลักการให้ ICD10)ตรวจสอบการให้รหัสการวินิจฉัยโรคหลักให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้รหัสแล้วส่งเข้ามาใหม่
C801รหัสโรคไม่สอดคล้องกับเพศ(โรคที่เป็นเฉพาะเพศ เช่น มะเร็งรังไข่)ตรวจสอบรหัสโรคหรือเพศผู้ป่วย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C802รหัสโรครอง ( Sdx.) ไม่สอดคล้องกับอายุ ตรวจสอบการวินิจฉัยและวันเดือน ปี เกิด หรืออายุ ให้สอดคล้องกับการวินิจฉัย
C803รหัสการวินิจฉัยอื่นซ้ำกับโรคหลักตรวจสอบรหัสการวินิจฉัยโรคหลักและโรครอง แก้ไขไม่ให้มีรหัสซ้ำซ้อน แล้วส่งเข้ามาใหม่
C804รหัสหัตถการใช้ไม่ได้ ( ผิดหลักการให้ ICD9 )ตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C806รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับเพศตรวจสอบหัสหัตถการหรือเพศผู้ป่วย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C807รหัสหัตถการ 9672 ต้องมีระยะเวลาการ admit ไม่น้อยกว่า 96 ชม.ตรวจสอบวันที่/เวลา การเข้ารับบริการ-จำหน่าย  ต้องไม่น้อยกว่า 96 ชม. แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C808รหัสโรค Anaemia in neoplasms ไม่มีหัตถการให้เลือด ตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีให้รหัส D630 ต้องมีหัตถการให้เลือด หากไม่มีการให้เลือด ให้เลือกประเภทโรครองเป็น Other
C808ให้รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่สัมพันธ์ สอดคล้องตามหลักการสรุปโรคตรวจสอบรหัสการวินิจฉัยโรค/รหัสหัตถการ แก้ไขให้สอดคล้อง ถูกต้องตามหลักการสรุปโรค แล้วส่งเข้ามาใหม่
C809ให้รหัสโรคเกร็ดเลือดต่ำ ร่วมกับรหัสโรค Dengue hemorrhagic fever  ไม่มีรหัสหัตถการให้เกร็ดเลือดตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีให้รหัส Pdx = A91หากไม่มีรหัสหัตถการให้เกร็ดเลือด 99.05 ไม่สามารถให้รหัสโรครอง Sdx = D69.- ได้
C810ให้รหัสประเภทโรคเบาหวานไม่สอดคล้องกับอายุตรวจสอบการให้รหัสโรคเบาหวานกรณีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ไม่สามารถให้รหัส Pdx or Sdx = E10.-ได้ แก้ไขรหัสโรคเบาหวานให้เหมาะสมกับอายุแล้วส่งเข้ามาใหม่
C811 ให้รหัส Hyperglycemia ร่วมกับรหัสโรคเบาหวานตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีโรคเบาหวาน ไม่สามารถให้ร่วมกับรหัส Hyperglycemia (R739) ได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
C812ให้รหัสโรคไตวายเฉียบพลันร่วมกับรหัสโรคไตวายเรื้อรังตรวจสอบการให้รหัสโรค โรคไตวายเฉียบพลัน N17-ไม่สามารถให้ร่วมกับโรคไตวายเรื้อรัง N185 ได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
C813ให้รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับกรณีการคลอดปกติตรวจสอบการให้รหัสโรคหรือรหัสหัตถการ กรณีการคลอดปกติ (O80.0) ไม่สามารถให้ร่วมกับหัตถการ 86.22 ได้ แก้ไขรหัสโรค หรือรหัสหัตถการให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C814ให้รหัสโรคไม่สัมพันธ์กับกรณีผู้บริจาคไตตรวจสอบการให้รหัสโรคให้สัมพันธ์กับกรณีผู้บริจาคไต (Z524)
C815ผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไต มีการเรียกเก็บค่าบริการพยาบาลซ้ำซ้อนกับระบบ HD ตรวจสอบการเบิกกรณีผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไต HD ให้เบิกค่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับ HD ในโปรแกรมที่กำหนด (HD/DMISHD) เท่านั้น
C816บันทึกรหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีการเบิกวัคซีนพิษสุนัขบ้าตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค (ICD10) กรณีการเบิกวัคซีนพิษสุนัขบ้า แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
C831HN ตรงกับรายที่เคยส่งแล้ว แต่วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกันตรวจสอบ HN หรือวันเดือนปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C832เป็นสิทธิที่ไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม (e-claim) ของ สปสช. ได้เบิกตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามสิทธิของผู้ป่วย 
C833มีสิทธิเบิกส่วนต่าง แต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษกรณีมีสิทธิเบิกส่วนต่าง ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษให้ถูกต้องตามประเภทที่ขอเบิก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C834กรณีเบิกส่วนต่างค่าทำฟันของสิทธิประกันสังคมจากสิทธิข้าราชการ ไม่สามารถเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงได้การเบิกส่วนต่างค่าทำฟันของสิทธิประกันสังคม จากสิทธิข้าราชการให้สำรองจ่ายแล้วเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
C835ผู้มีสิทธิถูกระงับสิทธิเบิกจ่ายตรงโดยกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายได้ไม่สามารถส่งเบิกได้ ผู้มีสิทธิต้องสำรองจ่ายและนำใบเสร็จเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ติด C เลือกเป็นไม่ใช้สิทธิแล้วส่งเข้าระบบอีกครั้ง
C840การตรวจคัดกรอง Covid19 เชิงรุกไม่ระบุเลขที่หนังสือที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้า F1 กรณีการตรวจคัดกรอง Covid19 เชิงรุก กรุณาบันทึกเลขที่หนังสือที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในช่องเลขที่ใบ “เลขที่ใบรับส่งต่อ” และบันทึกรับจาก สสจ.ที่อนุมัติ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C841สถานะหน่วยบริการที่ไม่สามารถเบิกค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract) ได้การเบิกค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract) รหัสโครงการพิเศษ HOSPIQ ต้องเป็นหน่วยรับส่งต่อทั่วไป และรับส่งต่อเฉพาะด้านโควิท ของ สปสช.เท่นนั้น
C842เบิกค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract) HOSIQ  แต่เป็นผู้ป่วย Covid19 ตรวจสอบรหัสโรค กรณีมีการติดเชื้อ Covid10 (U071) ให้บันทึกเป็นกรณีการรักษาโดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ HOSPIQ และไม่เบิกค่าห้องรหัส COVR04 แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C850กรณีอุบัติเหตุ แต่ไม่มีวันที่และเวลาเกิดอุบัติเหตุบันทึกวันที่และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุให้ถูกต้อง  แล้วส่งเข้ามาใหม่
C851วันที่เกิดอุบัติเหตุก่อน admit 28 วันขึ้นไป หรือหลังวัน Admit ตรวจสอบและบันทึกวันที่และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุให้ถูกต้อง  แล้วส่งเข้ามาใหม่
C852กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาพยาบาลในรหัส 58001 และ 58020 ภายในวันเดียวกันตรวจสอบการบันทึกเบิก รหัส 58001 และ 58020 ในวันเดียวกันสามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียว แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C853กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาพยาบาลในรหัส 58101,58102,58130,58131 และ 58201 ภายในวันเดียวกันตรวจสอบการบันทึกเบิก รหัส 58101,58102,58130,58131 และ 58201 ในวันเดียวกันสามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียว แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
C854รหัสเบิก 6207 และ 2011 เบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้นตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6207 และ 2011 เบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
C855เบิกรหัส 6207 ร่วมกับรหัส 6206ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6207 และ 6206 ไม่สามารถเบิกพร้อมกันใน visit เดียวกันได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C856เบิกรหัส 6207 ร่วมกับการบันทึกรหัส project code KTLGODตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6207 ค่าเตรียมและผ่าตัดนำไตออกจากจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต ไม่สามารถเบิกร่วมกับ project code KTLGOD ซึ่งใช้กรณีผู้บริจาคมีชีวิตได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C857เบิกรหัส 6206  หรือ 6207  ร่วมกับรหัส 5601  ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6206 หรือ 6207 ไม่สามารถเบิกร่วมกับรหัส 5601 ใน visit เดียวกันได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C858ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะ รับบริการก่อน 1 ตุลาคม 2559ตรวจสอบวันรับบริการ กรณีการปลูกถ่ายอวัยวะก่อน 1 ตุลาคม 2559 ไม่สามารถบันทึกเบิกได้ (อุทธรณ์เป็นเอกสารเป็นรายๆ)
C888กรณีขออุทรณ์ไม่พบข้อมูลอ้างอิงในฐานของ สปสช.ให้ติดต่อ สปสช. ส่วนกลาง
C889เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถอุทธรณ์ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิด Global Budget ของ สปสช.ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการอุทธรณ์ต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจาก สปสช. เป็นกรณี Appeal nhso แล้ว ดาวน์โหลดผ่านเมนู Appeal ส่งเข้ามาอีกครั้ง
C890ผู้ป่วยสิทธิว่าง (PUC) ไม่สามารถบันทึกเบิกได้ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยสิทธิว่าง (PUC) ของ รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ ไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านระบบ e-Claim ได้
C891ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจปีงบประมาณ 2558 เบิกในระบบ OP/IP ปกติ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ ข้อมูลรับบริการ/จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 57 ให้บันทึกเบิกเป็นกรณี OP/IP ปกติ โดยไม่ต้องบันทึกเบิกในหน้า F4
C892การอุทธรณ์ (Appeal) ข้อมูล OP Refer กรณีเปลี่ยนเงื่อนไขการเรียกเก็บ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดการอุทธรณ์ (Appeal) ข้อมูล OP Refer กรณีเปลี่ยนเงื่อนไขการเรียกเก็บ แก้ไขข้อมูล OP Refer ก่อน โดยขยับวันที่รับบริการไม่ให้ตรงกับข้อมูลที่จะส่งเบิกใหม่ และเลือกไม่ใช้สิทธิ เมื่อข้อมูล OP Refer ที่ Appeal ผ่านแล้วจึงบันทึกข้อมูลที่ต้องการเบิกเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C893กรณีอุทธรณ์ (Apeal) หน่วยบริการที่รักษาไม่ตรงกับข้อมูลเดิม ตรวจสอบการตั้งค่าหน่วยบริการ กรณีการอุทธรณ์ (Appeal) หน่วยบริการที่รักษาต้องเป็นหน่วยบริการเดิมกับข้อมูลตั้งต้น
C894โครงสร้างข้อมูลอุทธรณ์ไม่ถูกต้องตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์ ต้องเป็นไฟล์ appeal เท่านั้น ดำเนินการแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
C895ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกได้
C896ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ STP ไม่สามารถเบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ส่งข้อมูลเบิกผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข
C897เลือกสิทธิประโยชน์ที่ขอเบิกไม่ถูกต้อง กรณีสิทธิอื่นที่ขอกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิอื่นที่ขอเบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เลือกสิทธิประโยชน์ เป็น UC แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง 
C898สิทธิหลักประกันสังคม ไม่สามารถเบิกจากสิทธิร่วมได้  เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสังคม ไม่สามารถเบิกจากสิทธิร่วมอื่นได้ 
C899สิทธิหลักประกันสังคม เบิกส่วนต่างจากสิทธิร่วมไม่ตรงตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดผู้มีสิทธิประกันสังคม จะเบิกส่วนต่างจากสิทธิข้าราชการ หรือ อปท.ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
C900เป็นผู้มีสิทธิข้าราชการร่วมกับสิทธิ อปท ไม่สามารถเบิกจากสิทธิ อปท.ได้กรณีมีสิทธิร่วมข้าราชการและ อปท. ต้องใช้สิทธิเบิกจากสิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลางเท่านั้น
C901เลือกสิทธิประโยชน์ที่ขอเบิกไม่ถูกต้อง กรณีสิทธิอื่นที่ขอการคัดกรอง Covid19 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรณีสิทธิอื่นที่ขอเบิกการคัดกรอง Covid19 ให้เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS
C902เลขบัตรประชาชนที่บันทึกเบิก มีสถานะเสียชีวิตแล้วตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน แก้ไขมาให้ถูกต้อง กรณีเสียชีวิตหลังรับบริการส่งเวชระเบียนยืนยันการให้บริการมาที่ สปสช.
C911เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอกที่ไม่เข้าเกณฑ์เบิกจ่ายที่ส่วนกลาง หรือกรณีขอเบิก OPHC / อุปกรณ์อวัยวะเทียม มีจำนวนเงินรวม แต่ไม่ระบุรายการที่ขอเบิก หากเป็นการให้บริการภายในจังหวัด ไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ส่วนกลาง ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
-หากเป็นการเบิกกรณี OPHC ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บให้ระบุกรณีที่ขอเบิกเช่น  Cryptococcal meningitis หรือ CA breast มาให้ครบถ้วนและถูกต้อง
-หากเป็นการขอเบิกอุปกรณ์/อวัยวะเทียม ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ แต่ให้ระบุรายการที่ขอเบิกมาให้ครบถ้วนและถูกต้อง
-หากเป็นกรณีสิทธิว่าง ให้ระบุเงื่อนไขการเรียกเก็บว่าเป็น Normal, Accident หรือ Emergency แล้วแต่กรณี
-หากเป็นกรณี STROKE / STEMI  ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ บันทึกรัหสโรค รหัสหัตถการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 
-หากเป็นกรณีส่งเสริมป้องกันโรค บันทึกข้อมูลหน้าส่งเสริมป้องกันโรคให้ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด  ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ ยกเว้นกรณีสิทธิว่างเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บตามจริง
-หากเป็นการขอเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ แต่ให้ระบุรายการที่ขอเบิกมาให้ครบถ้วนและถูกต้อง
-หากสถานะเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด status card 009 และ รพ.ที่รักษา = รพ.หลัก เบิกกรณี OPAE ได้ 
C912ถูกระงับการจ่ายโดยกรมบัญชีกลางติดต่อกรมบัญชีกลาง สปสช.จะแก้ไขข้อมูลตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง
C913ถูกระงับการจ่าย จากการ Auditแก้ไขข้อมูลตามผลการ audit เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C914บันทึกเบิกในหมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดการบันทึกเบิกในหมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ต้องจัดทำรายการ Lab catalog และบันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ด้วยรายการ Lab ที่มีรหัส TMLT ที่ผ่านการตรวจสอบจากเวบ Lab catalog แล้วเท่านั้น 
C921ไม่ใช่หน่วยบริการที่ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนไตกรณีที่หน่วยบริการให้การรักษาจริงให้ส่งเอกสารอุทธรณ์ มาที่ สปสช. เพื่อยืนยัน
C931เบิกกรณี ER คุณภาพ ไม่บันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บการเบิกกรณี ER คุณภาพ ต้องบันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น N/A/E/OPrefer แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
C932เบิกกรณี ER คุณภาพ เวลาเข้ารับบริการเป็นในเวลาราชการการเบิกกรณี ER คุณภาพ เบิกได้เฉพาะนอกเวลาราชการ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ที่กำหนดเพิ่มเติมให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำปี
C933ไม่ใช่หน่วยบริการที่เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการ ER คุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการนำร่อง เท่านั้น หน่วยบริการอื่นๆ จะได้รับการจ่ายชดเชยตามระบบปกติ
C934เบิกกรณี ER คุณภาพ ไม่ใช่สิทธิ UCการเบิกกรณี ER คุณภาพ เบิกได้เฉพาะสิทธิ UC เท่านั้น สิทธอื่น ไม่สามารถเบิกได้ การแก้ไขให้เลือกเป็นไม่ใช้สิทธิ UUC=2 เพื่อไม่ให้มีข้อมูลติด C ค้างในระบบ
C935เบิกกรณี ER คุณภาพ ไม่ใช่ประเภทผู้ป่วยนอกการเบิกกรณี ER คุณภาพ จ่ายชดเชยเพิ่มเติมเฉพาะกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
C936เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น “ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที” แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิทันทีตรวจสอบการเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บในหน้า F1 กรณีไม่ใช่ผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการ สามารถเบิกได้เป็นกรณี AE หรือ OP Refer ตามเงื่อนไขที่กำหนดเดิม แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C939เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น  “ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที”  ไม่บันทึกรายการ Free Schedule (FS) หรือรายการ FS ที่บันทึกไม่อยู่ในรายการที่กำหนดตรวจสอบการบันทึกค่ารักษาพยาบาลหน้า F8 กรณีผู้ป่วยย้ายหน่วยบริการ (เงือนไขการเรียกเก็บ =  “ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที” ) ต้องบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเป็นรายการ Free Schedule (FS)  แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C940เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้อง กรณีผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิทันที ผลการตรวจสอบสิทธิเป็นกรณีผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิทันที แก้ไขเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น  “ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที”  และบันทึกค่ารักษาพยาบาลหน้า F8 เป็นรายการ Free Schedule (FS)  แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
C997สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง ที่ส่งข้อมูลล่าช้าเกินระยะเวลา ที่ สปส.กำหนดตรวจสอบข้อมูลที่ส่งต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่สิทธิ ประกันสังคมกำหนด เบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง ที่ส่งข้อมูลล่าช้าเกินระยะเวลา คือ ส่งข้อมูลได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่รับบริการ(OP),หรือนับจากวัน D/C ยกเว้นมะเร็งโปรโตคอล 
C998 ส่งข้อมูลเกินกำหนด ตรวจสอบข้อมูลที่ส่ง ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละสิทธิ ข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณ สามารถส่งได้ถึง 30 ก.ย ของปีงบประมาณถัดไปเท่านั้น
C999ไม่พบข้อมูลในฐานการตรวจสอบสิทธิของ สปสช. / สนบท.  1. ตรวจสอบความถูกต้องของ PID 
2. ตรวจสอบสิทธิผ่านหน้าเวบ สปสช. หากพบข้อมูลในฐานของ สปสช. แล้ว ให้ส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
AP1เป็นข้อมูลเดิมกรณีขอ EAppeal, ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่ถูกออก Statement แต่จะนำข้อมูลใหม่ไปออกแทนเป็นการแจ้งเพื่อทราบ
EA1เป็นข้อมูลเดิมกรณีขอ EAppeal, ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่ถูกออก Statement แต่จะนำข้อมูลใหม่ไปออกแทนเป็นการแจ้งเพื่อทราบ
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
Next post รายงานการส่งข้อมูล SSOP วันที่ 1 ก.ย. 2564