ข้อมูลจากกองบริหารการสาธารณสุข สป.สธ. (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563)

กลุ่มโรงพยาบาล A S M1
กลุ่มโรงพยาบาล M2 F1
กลุ่มโรงพยาบาล F2