ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอชุมแพ แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01แห่ชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
02นาดอกไม้ชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
03มาลาชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
04โนนเมืองชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
05หนองบัวชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
06เชิญชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
07หนองจิกชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
08แก้งยาวชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
09ดอนหันชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
10สว่างวารีชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
11หนองบัวชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04297รพ.สต.บ้านมาลา
13นาโพธิ์ชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป10998รพ.ชุมแพ
15ศรีมงคลชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป10998รพ.ชุมแพ
16หนองตาไก้ชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป10998รพ.ชุมแพ
18นครชัยชุมแพชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป10998รพ.ชุมแพ
01โนนหันโนนหันชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04298รพ.สต.โนนหัน
02โนนชัยโนนหันชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04298รพ.สต.โนนหัน
03ร่องแซงโนนหันชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04298รพ.สต.โนนหัน
04โนนชาติโนนหันชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04298รพ.สต.โนนหัน
05โนนเมืองโนนหันชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04298รพ.สต.โนนหัน
06โนนงามโนนหันชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04298รพ.สต.โนนหัน
07หนองม่วงโนนหันชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04298รพ.สต.โนนหัน
08หนองคองโนนหันชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04298รพ.สต.โนนหัน
09หลังโนนชาติโนนหันชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04298รพ.สต.โนนหัน
10โนนหันในโนนหันชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04298รพ.สต.โนนหัน
01นาหนองทุ่มนาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม
02โนนทองหลางนาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม
03ห้วยอีเปาะนาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม
04วังยาวใหญ่นาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม
05โนนชาดนาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม
06โนนโกนาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม
07วังยาวน้อยนาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม
08นาหนองทุ่มนาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม
09น้อยพัฒนานาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม
10สระแก้วนาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม
11ซำผักหนามนาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม
12น้อยพรสวรรค์นาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม
13วังศักดานาหนองทุ่มชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม
01ดอนโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
02หอยโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
03โคกสูงโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
04โนนสว่างโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
05บัวสิมมาโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
06โนนอุดมโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
07โนนอุดมโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
08โนนตูมโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
09หินตั้งโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
10โนนสูงโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
11หอยโนนอุดมชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04300รพ.สต.โนนอุดม
01นาสีนวนขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04301รพ.สต.ขัวเรียง
02โคกสูงขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04301รพ.สต.ขัวเรียง
03สัมพันธ์ขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04301รพ.สต.ขัวเรียง
04ขามป้อมขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04301รพ.สต.ขัวเรียง
05สว่างหนองแกขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04301รพ.สต.ขัวเรียง
06โคกม่วงขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง
07โคกม่วงขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง
08โคกม่วงขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง
09โนนศิลาขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04301รพ.สต.ขัวเรียง
10ขามป้อมขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง
11โป่งเอียดขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง
12ขามป้อมขัวเรียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง
01กุดเข้หนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง
02โนนทองหลางหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง
03หนองไผ่หนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่
04วังหูกวางหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง
05หนองไผ่ใต้หนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่
06ห้วยบงหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง
07โนนสะอาดหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่
08ยอดห้วยหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง
09พรสวรรค์หนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่
10หนองหล่มหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่
11เทพนครหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่
12วังหูกวางหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง
13สุขสมบูรณ์หนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่
14ถิ่นอุดมหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่
15ใหม่นาคำหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป10998รพ.ชุมแพ
16บ้านห้วยบงหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป10998รพ.ชุมแพ
17หนองคะเนหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป10998รพ.ชุมแพ
18โชคชัยหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป10998รพ.ชุมแพ
19มีชัยหนองไผ่ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป10998รพ.ชุมแพ
01ไชยสอเหนือไชยสอชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04304รพ.สต.ไชยสอ
02ไชยสอไชยสอชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04304รพ.สต.ไชยสอ
03หนองตาไก้ไชยสอชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04304รพ.สต.ไชยสอ
04โนนทองหลางไชยสอชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04304รพ.สต.ไชยสอ
05หนองสังข์ไชยสอชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04304รพ.สต.ไชยสอ
06ท่าเดื่อไชยสอชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04304รพ.สต.ไชยสอ
08หนองหว้าไชยสอชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04304รพ.สต.ไชยสอ
10ใหม่สามัคคีไชยสอชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04304รพ.สต.ไชยสอ
11หนองโพนทองไชยสอชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04304รพ.สต.ไชยสอ
01วังหินลาดวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
02หนองทุ่มวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
03นาคำน้อยวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
04ฝายหินวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
05โป่งแห้งวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
06โสกก้องวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
07โสกอุดมวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
08หนองไผ่เหนือวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
09นาดีวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
10วังเจริญวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
11บ้านหนองทองวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
12ก้องเจริญวังหินลาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04305รพ.สต.วังหินลาด
01นาเพียงนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้
02โนนลานนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้
03โนนสาวเอ้นาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้
04เหมือดแอ่นาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้
05โนนโพธิ์นาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04307รพ.สต.บ้านหนองผือ
06หนองไฮนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04307รพ.สต.บ้านหนองผือ
07หนองผือนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04307รพ.สต.บ้านหนองผือ
08อาจสามารถนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04308รพ.สต.นาเพียง
09อาจสามารถนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04308รพ.สต.นาเพียง
10ส้มกบนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04308รพ.สต.นาเพียง
11หนองแกนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04308รพ.สต.นาเพียง
12อาจสามารถนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04308รพ.สต.นาเพียง
13เหมือดแอ่นาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้
14หนองโป่งใสนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้
15โนนงามนาเพียงชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้
01หนองเขียดหนองเขียดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04309รพ.สต.หนองเขียด
02จอมศรีหนองเขียดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04309รพ.สต.หนองเขียด
03โคกงามหนองเขียดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04309รพ.สต.หนองเขียด
04ธาตุหนองเขียดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04309รพ.สต.หนองเขียด
05หนองกุงหนองเขียดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04309รพ.สต.หนองเขียด
06โนนศิลาหนองเขียดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04309รพ.สต.หนองเขียด
07หนองหว้าหนองเขียดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04309รพ.สต.หนองเขียด
08หนองหนามแท่งหนองเขียดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04309รพ.สต.หนองเขียด
09หนองเขียดหนองเขียดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04309รพ.สต.หนองเขียด
10โนนรังหนองเขียดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04309รพ.สต.หนองเขียด
01หนองเสาเล้าเสาเล้าชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
02หนองโพงโพดเสาเล้าชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
03หนองศาลาเสาเล้าชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
04หนองศาลาเสาเล้าชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
05สุขสมบูรณ์เสาเล้าชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
06หนองหว้าเสาเล้าชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
07ห้วยแสงเสาเล้าชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
08โนนตุ่นเสาเล้าชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
09หนองเสาเล้าเสาเล้าชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
10หนองหว้าเสาเล้าชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04310รพ.สต.หนองเสาเล้า
01โนนสะอาดโนนสะอาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04311รพ.สต.โนนสะอาด
02เหมือดแอ่โนนสะอาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04311รพ.สต.โนนสะอาด
03หนองบัวโนนสะอาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04311รพ.สต.โนนสะอาด
04โนนลานโนนสะอาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04311รพ.สต.โนนสะอาด
05แสนสุขโนนสะอาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04311รพ.สต.โนนสะอาด
06สมบูรณ์สุขโนนสะอาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04311รพ.สต.โนนสะอาด
07สนามบินโนนสะอาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04311รพ.สต.โนนสะอาด
08โนนเรียนโนนสะอาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04311รพ.สต.โนนสะอาด
09มิตรภาพโนนสะอาดชุมแพ10998รพ.ชุมแพ06-รพ.ทั่วไป04311รพ.สต.โนนสะอาด

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโคกโพธิ์ไชย
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอซำสูง