ท่านสามารถเลือกเนื้อหา รายการแบบฟอร์ม ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่างนี้

   ชื่อรายการดาวน์โหลด
แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)ดาวน์โหลด
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03/สปส.1-03/1 (สปส.1-02)ดาวน์โหลด
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)ดาวน์โหลด
คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯดาวน์โหลด
แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1)ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส. 6-09)ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน (สปส. 6-10)ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส. 6-15)ดาวน์โหลด
คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม (สปส. 6-17)ดาวน์โหลด
หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม (สปส. 1-04)ดาวน์โหลด
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2ดาวน์โหลด
หนังสือนำส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10/1)ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลด
คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืนดาวน์โหลด
ใบมอบฉันทะดาวน์โหลด
แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (สปส. 9-02) / แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลดาวน์โหลด
แบบขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลตามมาตรา 38 (สปส. 9-03)ดาวน์โหลด
แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส. 1-20)ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส. 1-21)ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ(สปส. 1-34)ดาวน์โหลด
แบบส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39(สปส. 1-11)ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ (สปส.1-23/1)ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย (สปส.1-23/2)ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (สปส.1-23/3)ดาวน์โหลด
แบบคำขอใช้บริการตรวจสอบสิทธิกรณีฉุกเฉินดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน (สปส.1-24)ดาวน์โหลด
แบบขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม (สปส.6-16)ดาวน์โหลด
แบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน(สปส.1-20/1)ดาวน์โหลด
แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางที่กำหนด (สปส.2-17/1)ดาวน์โหลด
แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40)ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและทางเลือกการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40(สปส.1-40/1)ดาวน์โหลด
แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็น ผปต ม.40(สปส.1-40/2)ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินไม่พึงชำระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา40(สปส.1-40/5)ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40(สปส.2-01/ม.40)ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินคืน(กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต) (สปส.1-40/3)ดาวน์โหลด
แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพดาวน์โหลด
แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคม (สปส.2-01/3)ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม(สาหรับสถานพยาบาล)(สปส.2-19)ดาวน์โหลด
แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
หรือกรณีค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง กองทุนประกันสังคม (สปส.2-18/1ง)
ดาวน์โหลด
แบบคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญัติประกันสังคม พ.ศ 2533ดาวน์โหลด
หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินบำเหน็จชราภาพระหว่างปีโดยไม่ขอรับผลประโยชน์ตอบแทนดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพดาวน์โหลด
แบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39ดาวน์โหลด
คำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจคำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดาวน์โหลด
อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post บัญชีแสดงรายชื่อตำแหน่งในสายงาน (ภาษาอังกฤษ)
Next post ตารางประเภทสิทธิย่อย