ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง และให้หน่วยบริการมีการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยบริการทุกแห่งจัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Full Cost ปี 2559 โดยใช้ข้อมูลจำแนกประเภทต้นทุนแบบ full Cost ปี 2558 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ดำเนินแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ในการนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง และหน่วยบริการมีการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอให้หน่วยบริการดำเนินการ ดังนี้

  1. จัดทำต้นทุนบริการ Unit Cost แบบ Full Cost ปี 2560 โดยใช้ข้อมูลจำแนกประเภทต้นทุนแบบ full Cost ปี 2559 นำเข้าโปรแกรมมาตรฐานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โปรแกรมCost Project และ Data แยกศูนย์ต้นทุน) จัดส่งข้อมูลให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560   โดยส่งข้อมูลประกอบด้วย 
    • โปรแกรม Cost Project และ Data ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
    • ไฟล์แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลที่หน่วยบริการดำเนินการเก็บข้อมูลแล้วทุกไฟล์ [ไฟล์แบบฟอร์ม]
  2. ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของข้อมูลต้นทุนที่หน่วยบริการจัดทำ [ตามแนวทางการตรวจข้อมูล]

 

อ้างอิง หนังสือที่ ขก ๐๐๓๒.๐๐๕/ว๙ ลงวันที่ ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ เรื่อง  ผลการตรวจสอบข้อมูลต้นทุนหน่วยบริการ (Unit Cost แบบ Full Cost) ปี 2558