กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติคืนสิทธิพื้นฐานด้านสาธารณสุข ให้แก่กลุ่มคนจีนโพ้นทะเล จำนวนกว่า 38,000 คน หลังยังไม่มีข้อยุติด้านสถานะและสิทธิ พร้อมทั้งประสานงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เร่งตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของกระทรวงมหาดไทย ที่ขึ้นต้นด้วยตัว G เพื่อแก้ปัญหาเด็กในระบบการศึกษาด้วย และไม่ใช้สิทธิซ้ำซ้อนกับกลุ่มคนไร้สถานะที่ได้รับการอนุมัติสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแล้ว