แนวทางการบันทึกเวชระเบียน เป็นไฟล์ VDO ในเว็บ Strem NHSO เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ดังนี้ครับ

  • คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนกับประสิทธิภาพ การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการ นายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ >> http://stream.nhso.go.th/nhso/fileauditnhso1/
  • คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนกับประสิทธิภาพการเบิกชดเชยสิทธิUC โดยแพทย์หญิงรัชนิศ พรวิภาวี >> http://stream.nhso.go.th/nhso/fileauditnhso2/
  • คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนกับประสิทธิภาพการเบิกผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการ แพทย์หญิงพรรษพร เจริญสกุลวงศ์ >> stream.nhso.go.th/nhso/fileauditnhso3/
  • คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนกับประสิทธิภาพการเบิกชดชยสิทธิประกันสังคม โดยคุณภคมน ศิลนุภาพ >> stream.nhso.go.th/nhso/fileauditnhso4/
  • เวชระเบียนกับความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ >> stream.nhso.go.th/nhso/fileauditnhso5/