เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

สปสช. ขอประกาศแจ้งปิดรับข้อมูลส่งเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลและปิดงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

 1. ปิดรับข้อมูลสิทธิ UC ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2561 โดย 
  • ข้อมูลที่ส่งในวันที่ 25 กันยายน 2561 จะออก REP ในวันที่ 26 กันยายน 2561 
  • ข้อมูลที่ส่งในวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ติด C/deny จะแก้ไขได้ หลังเปิดระบบรับข้อมูล 
 2. เปิดรับข้อมูลสิทธิ UC อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป โดย 
  • ข้อมูลที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปจะจ่ายชดเชยด้วยเงินงบประมาณปี 2562 
  • ข้อมูลรับบริการสิทธิ UC ปี 2560 กำหนดส่งภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 หากส่งหลังจากนี้ จะติด C998 (กรณีส่งข้อมูลเกินกำหนด) 
  • ข้อมูลรับบริการสิทธิ UC ปี 2561 ที่รับบริการ/จำหน่ายในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 กำหนดส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หากส่งหลังจากนี้ จะถูกปรับลดอัตราจ่ายตามมาตรการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง 
 3. ในระหว่างปิดรับข้อมูลสิทธิ UC (ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2561) โรงพยาบาลสามารถส่งข้อมูลสิทธิข้าราชการ สิทธิ อปท.และสิทธิประกันสังคมผ่านระบบ e-Claim ได้ตามปกติ แต่ข้อมูลดังกล่าว จะออก REP ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 
 4. ข้อมูลทุกสิทธิที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1-16 ตุลาคม 2561 จะออก REP ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นจะออก REP ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ตามปกติ