ถอดบทเรียนอุบัติการณ์ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข สู่การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการภาคีเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

ด้วย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ“ถอดบทเรียนอุบัติการณ์ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข สู่การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการภาคีเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕61” ในวันที่ 23-24 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมบริรักษ์ 1 โรงแรมวีวิช  จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการในจังหวัดขอนแก่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ สู่การพัฒนาคุณภาพระบบบริการของหน่วยบริการ อันจะนำมาสู่ความปลอดภัยของผู้รับบริการ ในการนี้  จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่านเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ดังนี้

  1. พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน จำนวน 1 คน
  2. ตัวแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 คน
  3. ผู้รับผิดชอบงานไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง     จำนวน 1 คน   

โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด และให้ลงทะเบียนแจ้งเข้าร่วมประชุมที่ลิงค์นี้