แนวทางการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิผ่าน Web Service ของ สปสช. โดยการใช้งานโปรแกรมอื่นๆ (HIS) ของหน่วยบริการ เช่น HosXp, HospitalOS, JHCIS เป็นต้น (แบบชั่วคราว) ขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรมอื่น (HIS) ของหน่วยบริการผ่าน Web Service ของ สปสช. 

 1. เปิดใช้งานโปรแกรม UC Authentication โดย Login โปรแกรมด้วย PIN Code ของบัตร smart card 
 2. หลังจากเข้าโปรแกรมแล้วท่านจะได้ Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม HIS ดังกล่าวมาข้างต้น ดังนี้ 
  • Username จากเดิมอยู่ในรูปแบบของ chkxxx เปลี่ยนมาใช้เลขประจำตัวประชาชนของบัตร ที่ใช้ในการ login โปรแกรมในข้อ 1. 
  • Password จากเดิมอยู่ในรูปแบบของ 1Op12323 เปลี่ยนมาใช้รหัสสำหรับเข้าใช้งาน Web Service (Token ID) ในกรอบสี่เหลี่ยมบรรทัดสุดท้ายที่แสดงในโปรแกรม UC Authentication 4.x 
  • รหัสสำหรับเข้างาน Web Service (Token ID) จะมีอายุ 24 ชั่วโมง (Clear Token 00.00 น.ของทุกวัน) หลังจากทำการ Login ด้วย PIN Code แล้ว หากมีการปิดโปรแกรมแล้ว Login อีกครั้ง Token ID เดิมจะ หมดอายุลงทันที 
  • PIN Code ของบัตรประจำตัวประชาชนแบบ smart card สามารถขอได้ด้วยตัวเองที่ สำนักทะเบียน ราษฎรทั่วประเทศ ซึ่ง PIN Code ดังกล่าว ไม่สามารถออกได้โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  • สิทธิในการเข้าใช้งานสามารถขอได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตของท่านโดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอสิทธิการใช้งานได้ ตามขั้นตอนนี้ 
 3. เมื่อท่านเข้าใช้งานตามข้อ 1- 2 แล้ว สถานะของการใช้งานของท่านจะถูก Stamp วัน/เดือน/ปี/เวลา ที่เข้าใช้งาน ล่าสุดในฐานข้อมูลผู้ใช้งานในระบบทะเบียนของ สปสช. ซึ่งทำให้สิทธิการใช้งานในระบบทะเบียน (User) ของท่าน ไม่ถูกยกเลิกการใช้งาน กรณีไม่เข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิของ สปสช.ติดต่อกันเกิน 180 วัน 
 4. สปสช. ได้ตั้งระบบยกเลิกสิทธิการใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิของ สปสช. กรณีไม่เข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิ ของ สปสช.ติดต่อกันเกิน 180 วัน แบบอัตโนมัติ ทุกวัน เวลา 12.30 น. หากถูกยกเลิกการใช้งานแล้ว ให้ดำเนินการแจ้งขอสิทธิการใช้งานใหม่ ตาม ข้อ 2.5 
 5. ขั้นตอนการใช้งานตามข้อ 1 – 2 นั้น สปสช. อนุญาตให้หน่วยบริการเข้าใช้งานได้เพียง ชั่วคราวเท่านั้น เนื่องจาก ยังมีหน่วยงานบางแห่งที่ไม่สามารถปรับปรุงโปรแกรมของหน่วยงานตนเอง ให้สามารถเข้าใช้งานตามนโยบายการ Authentication ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card อัตโนมัติ ได้ทันวันที่ 1 กุมภาพันธ์2560 
 6. สปสช. ขอให้ผู้พัฒนาโปรแกรมอื่น (HIS) ดำเนินการปรับปรุงการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิผ่าน Web service ให้รองรับการ Authentication ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป (สปสช. ประกาศใช้งานการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพด้วยบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card ทั่วประเทศ) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลบุคคลของกรม การปกครอง กระทรวงมหาดไทย