นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ…. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ประกอบด้วย

 1. รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธาน
 2. นพ.เสรี ตู้จินดา รองประธาน
 3. นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา รองประธาน
 4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน
 5. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน
 6. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือผู้แทน
 7. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน
 8. ปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือผู้แทน
 9. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน
 10. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน
 11. นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล
 12. นพ.ชาตรี บานชื่น
 13. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
 14. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ
 15. นพ.สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ
 16. นายอัมมาร สยามวาลา
 17. นางวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
 18. นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
 19. นายศราวุธ สันตินันรักษ์
 20. น.ส.ทัศนา บุญทอง
 21. ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
 22. น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา
 23. ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข
 24. นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ เป็นกรรมการและเลขานุการ
 25. นพ.ประจักษวิช เล็บนาค กรรมการและเลขานุการ
 26. นายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 27. นายพรหมมินทร์ หอมหวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

       ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวระบุให้

 1. คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแก้ไข ปรับปรุง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในประเด็นที่มีปัญหา และประเด็นอื่นๆ ที่สมควรแก้ไข โดยให้นำงานที่ทำมาแล้วของคณะทำงานชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริหารสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
 2. จัดทำพิจารณาร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ….
 3. จัดทำประชาพิจารณ์ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ….
 4. เสนอร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ…. ที่ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้วต่อรัฐมนตรีว่าการ สธ.
 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป