ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2564 Version:2564
(2 votes)


การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือยาที่ใช้รักษา จึงเป็นความท้าทายอย่างมากทั้งในเรื่องความเพียงพอและการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพในระบบ อย่างไรก็ตาม ปีงบประมาณ 2564 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังคงเน้นการเข้าถึงบริการ ภายใต้บริบทการปรับพฤติกรรมตามแบบวิถีใหม่(New normal) รวมถึงคุณภาพมาตรฐานการบริการ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีความยั่งยืน ประชาชนเข้าถึงบริการด้วยความมั่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Data

Size 6.02 MB
Downloads 10072
Language Thai
License Karainfo.com
Author
Website
Price
Created 2563-10-05
Created by admin
Changed at 2563-10-05
Modified by admin

Download