ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารAudit ปี 2562 Version:2562
(33 votes)

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2562 เพื่อให้การเรียกเก็บและจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อบริการด้านสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการ สถานบริการอื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการรักษาพยาบาลเป็นไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการจึงได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปี 2562 ของหน่วยบริการ รวมถึงการใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย ซึ่งการจัดระบบการตรวจสอบเอกสารหลักฐานนี้เป็นแนวทางที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลที่เบิกจ่ายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
Data

Size 17.19 MB
Downloads 4753
Language Thai
License Solarfarm.in.th
Author
Website
Price
Created 2561-10-02
Created by admin
Changed at 2563-10-05
Modified by admin

Download