ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file Up
Category: หนังสือที่น่าสนใจ
หน้าที่ 1 จาก 3
Number of Subcategories: 9
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
หนังสือที่น่าสนใจ Files: 22

หนังสือต่างๆที่น่าสนใจในงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Subcategories:
คู่มือบริหารกองทุนบัตรทองปี 63 Files: 1
คู่มือบริหารกองทุนบัตรทองปี 62 Files: 1

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2562

คู่มือบริหารกองทุนบัตรทองปี 61 Files: 10

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2561

คู่มือบริหารกองทุนบัตรทองปี 60 Files: 6

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2560

 • เล่มที่ 1 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว และบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 • เล่มที่ 2 การบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์และการบริหารงบผู้ป่วยวัณโรค
 • เล่มที่ 3 การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้่อรัง
 • เล่มที่ 4 การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง
  • บริการควบคุมป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  • บริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
คู่มือบริหารกองทุนบัตรทองปี 59 Files: 4

คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2559 หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในภาพรวมเหมือนปี 2558 โดยยังคงเน้นการบริหารจัดการในระดับเขต ภายใต้การตัดสินใจของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นภายในเขตพื้นที่และมีการจัดหาบริการสาธารณสุขให้ครบถ้วนสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยบริการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

คู่มือบริหารกองทุนบัตรทองปี 58 Files: 5

สปสช.ออกคู่มือบริหารกองทุนปี 58 แจงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ การบริหารวงเงินแบบเพดานระดับเขตพื้นที่รับผิดชอบของสปสช.เขตมากขึ้น โดยอยู่ใต้การตัดสินใจของอปสข.เขต ย้ำเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่จำเป็น และจัดหาบริการสุขภาพได้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพนพื้นที่ คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย

คู่มือบริหารกองทุนบัตรทองปี 57 Files: 4

คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557

พรบ.และประกาศที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ Files: 7
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 • ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง รายชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภทตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.2552
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ.2551
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ พ.ศ.2551
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจาจังหวัด พ.ศ.2551
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พ.ศ.2552
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ และการออกบัตรการกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การขอสละสิทธิขอ
 • ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ
 • การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ และการจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ
รวมแนวทางเวชปฏิบัติ Files: 8

รวมหนังสือแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคสำหรับดูแลผู้ป่วย (CPG) สำหรับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

Files:
คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2564 Version:2564

(2 votes)

Download
Download

การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ....


Created
Size
Downloads
2563-10-05
6.02 MB
10072
คู่มือแนวทางการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ Version:2562

(0 votes)

Download
Download

....


Created
Size
Downloads
2562-12-12
1001.21 KB
17
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน Version:2562

(1 vote)

Download
Download

ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ รัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข ....


Created
Size
Downloads
2562-12-02
4.6 MB
264
คู่มือระบบ ERM Version:2560

(0 votes)

Download
Download

คู่มือการใช้งานโปรแกรมแก้ไขสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน ....


Created
Size
Downloads
2560-01-13
2.38 MB
45
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) Version:2559

(0 votes)

Download
Download

เกณฑ์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ....


Created
Size
Downloads
2559-12-22
2.67 MB
107
คู่มือบัญชีสําหรับหน่วยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี2560 Version:2560

(0 votes)

Download
Download

คู่มือบัญชี สําหรับหน่วยบริการ ....


Created
Size
Downloads
2559-11-10
2.57 MB
470
คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-พม่า-เขมรสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว Version:2559

(1 vote)

Download
Download

....


Created
Size
Downloads
2559-10-11
6.59 MB
45
แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Version:2558

(0 votes)

Download
Download

แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฉบับนี้ ใช้เป็นข้อพิจารณาสำหรับแพทย์ ....


Created
Size
Downloads
2559-06-27
3.96 MB
45
คู่มือบัญชีฉบับปรับปรุง 2559 Version:2559

(1 vote)

Download
Download

การปรับปรุงคู่มือบัญชี ....


Created
Size
Downloads
2559-06-06
2.82 MB
284
คู่มือระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข Version:2559

(1 vote)

Download
Download

ระบบการดูแลระยะยาว(Long–term care) ....


Created
Size
Downloads
2558-12-03
1.42 MB
277