ดาวน์โหลดเอกสาร
Overview Search Downloads Submit file
Overview

Number of Categories: 12
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า Subcategories: 11 Files: 77

โครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถรับบริการรักษาโรคได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ภาครัฐ จะให้ประชาชนลงทะเบียนกับโรงพยาบาลและรัฐจัดสรรงบประมาณลงในโรงพยาบาลตามจำนวนคนและแจก บัตรประจำตัวให้แก่ผู้รับบริการเพื่อใช้ในการแสดงสิทธิเข้ารับบริการตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดไว้

ประกันสังคม Subcategories: 1 Files: 11
สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ Files: 1
สวัสดิการข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Subcategories: 2 Files: 10

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสิทธิสวัสดิการข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบต.เทศบาล,อบจ.)

ประกันสุขภาพกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ Files: 11
แรงงานต่างด้าว Files: 16
หนังสือที่น่าสนใจ Subcategories: 9 Files: 68

หนังสือต่างๆที่น่าสนใจในงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

รายงานจำนวนประชากร Subcategories: 4 Files: 310

สถิติและรายงานแยกประเภทงานลงทะเบียนสิทธิ ประกอบด้วย(๑)รายงานประชากรแยกหน่วยบริการประจำ (๒)รายงานสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าแยกตามหน่วยบริการปฐมภูมิ (๓)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่หมู่บ้าน (๔)รายงานสิทธิประกันสุขภาพแยกรายพื้นที่อำเภอ 

รายงานผลการลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า Files: 39

รายงานผลการลงทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ารายงวด ๒ งวดต่อเดือน

เอกสารอื่นๆ Subcategories: 3 Files: 96

เอกสารอื่นๆที่น่าสนใจ

เอกสารประกอบการประชุมฯ Subcategories: 7 Files: 81

เอกสารประกอบการประชุมที่จัดโดยกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รายงานสถานการณ์ทางการเงิน Files: 13

รายงานสถานการณ์ทางการเงิน จังหวัดขอนแก่น โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง (CFO) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นำเสนอต่อคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น